Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia podyplomowe: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Czas trwania:
Okres kształcenia wynosi 2 semestry. Językiem wykładowym jest język polski. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Koszt: 3 400 zł za dwa semestry (1 700 zł za jeden semestr))
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 30
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 180

Charakterystyka studiów:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy i dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w przedmiotowym zakresie. Studia podyplomowe są w szczególny sposób kierowane do osób zainteresowanych daną problematyką oraz zawodowo związanych z przedmiotowym zakresem lub osób, które mają zamiar podjąć w tym obszarze zatrudnienie lub działalność gospodarczą. Zasadniczym celem studiów jest poszerzenie posiadanych kwalifikacji, przekazanie słuchaczom podstaw teoretycznych niezbędnych do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z uwzględnieniem ich zastosowania w praktyce. Osoby po ukończeniu studiów będą w stanie wykonywać zadania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach.
Zajęcia będą prowadzone w soboty i niedziele przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni oraz przez specjalistów praktyków z branży.

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci studiów podyplomowych doskonalą bądź też podnoszą kwalifikacje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskazane kwalifikacje odnoszą się zarówno do kwestii teoretycznych, jak i praktycznych w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony pracy. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje starszego inspektora bhp (Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. z 1997 nr 109 poz. 704 ze zm.).

Po rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest przesłać do sekretariatu Instytutu Humanistycznego:
– dyplom ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kserokopia potwierdzona)
– wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej)
– 1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Na studia podyplomowe na kierunku – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy przyjmowani są przyjmowani kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Termin rekrutacji: do dnia 1 października 2023 r.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2023 r.
Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Dodatkowe informacje:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Instytut Humanistyczny
38-400 Krosno
ul. Kazimierza Wielkiego 8, pok. 15
tel. 13 43 755 40 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)
e-mail: lukasz.furman@pans.krosno.pl