Zacieśniamy współpracę z Podkarpackim Centrum Innowacji

W dniu 19 kwietnia br. odbyło się spotkanie z panią Timeą Sulenta-Pluta, Dyrektor ds. Komercjalizacji Badań Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI). Spotkanie ze strony Uczelni prowadziła prorektor ds. rozwoju dr Agnieszka Woźniak.

Dyskusja miała na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy KPU w Krośnie a PCI. Działalność PCI opiera się głównie na łączeniu nauki z biznesem oraz na rozwijaniu kluczowych umiejętności wśród badaczy i personelu administracyjnego. Spotkanie dotyczyło omówienia możliwości potencjalnej współpracy w zakresie Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW).

PSLBiW jest zorganizowanym forum współpracy laboratoriów badawczych i wzorcujących, akredytowanych i nieakredytowanych, zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Usługi laboratoriów współpracujących w „Sieci” promowane są przedsiębiorstwom i instytucjom działającym na Podkarpaciu, tak aby ułatwić do nich dostęp, zarówno w zakresie lokalnym, jak i w zakresie oferty ogólnokrajowej oraz obszaru Unii Europejskiej.

Spotkanie podzielone było na dwie części. W pierwszej, swoje laboratoria i możliwości badawcze prezentował Instytut Politechniczny, a w części drugiej Instytut Zdrowia i Gospodarki.

Miejmy nadzieję, że dyskusja będzie dobrym początkiem do doskonalenia kompetencji laboratoriów działających w KPU w Krośnie i przyczyni się do uzyskiwania akredytacji oraz podejmowania i realizacji wspólnych projektów z otoczeniem społeczno-gospodarczym.