Z głębokim żalem zawiadamiamy…

Dr hab. inż. Artur Blum

Profesor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  im. Stanisława Pigonia w Krośnie od 2000 r., a następnie w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Był współtwórcą kierunku studiów inżynierskich Eksploatacja i konstrukcja maszyn. Od 2000 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Eksplantacji i Konstrukcji Maszyn, a w latach 2004-2008 dyrektora Instytutu Politechnicznego.           

Pełniąc te ważne funkcje rozwijał Uczelnię organizacyjnie – dbając o wysoki poziom kształcenia zabiegał o zatrudnianie doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych. Uznając zasadę, że pracownik uczelni wyższej musi łączyć pracę dydaktyczną z badaniami naukowymi, inspirował ich do pracy badawczej i promował naukowo. Ufając jego doświadczeniu Senat krośnieńskiej Uczelni powierzył mu trudne i odpowiedzialne zadania Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Rzecznika ds. dyscyplinarnych pracowników Uczelni.

Realizując statutowe zadania wynikające z praktycznego profilu kształcenia twórczo i aktywnie uczestniczył w nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy dydaktycznej, organizacyjnej i badawczej Uczelni z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Pracę w naszej Uczelni łączył z zatrudnieniem w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w której rozpoczął i realizował swoją zawodową i dydaktyczną misję.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1973 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, tytuł pracy: „Wpływ stężeń poprzecznych na wytrzymałość konstrukcji przestrzennych mostów kratowych, w układzie krata główna i pomocnicza”, następnie w1993 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn – wytrzymałości materiałów, tytuł pracy: „Analiza wpływu przyrostu sztywności węzłów na wytrzymałość płaskich spawanych ustrojów kratowych”. Dorobek naukowy dr. hab. inż. Artura Bluma obejmuje 94 publikacje – w tym 3 monografie, a także 5 patentów oraz 50 projektów badawczych zrealizowanych na potrzeby przemysłu. Był realizatorem 2 projektów celowych Komitetu Badań Naukowych. Wiedzieliśmy także o jego wybitnym zaangażowaniu w przemiany społeczne w Polsce od 1980 roku oraz w ogólnopolską działalność Sokolniczą. Warto również pamiętać o tym, że był współautorem rozwiązań technologicznych odnowienia Krzyża na Giewoncie.

Głównymi zagadnieniami podejmowanej przez dr. hab. inż. Artura Bluma działalności naukowej było poznanie i opis wytrzymałościowych modeli matematycznych stalowych konstrukcji nośnych urządzeń i maszyn. Prowadził on badania w zakresie poznawczym odnoszącym się do określenia rzeczywistego charakteru obciążenia konstrukcji wywołanego zarówno obciążeniem własnym jak i eksploatacyjnym. Rezultaty badań stanowiły podstawę do analitycznego opracowania modeli matematycznych uwzględniających obciążeniowe warunki pracy badanych konstrukcji. Opracowana metodyka obliczeń pozwoliła na jej praktyczne wdrożenie w postaci specjalistycznego oprogramowania. Rezultatem badań było opracowanie metody sprężania technologicznego trwale odkształconych konstrukcji wykorzystującej zjawisko skurczu spawalniczego spoin dodatkowych blach nakładkowych spawanych w strefach rozciąganych konstrukcji nośnych. Za opracowanie tej metody Profesor otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w 1999 roku, a w trzy lata później patent Urzędu Patentowego RP. Istotnym czynnikiem w jego dorobku były badania zarówno eksperymentalne jak i analityczne wpływu sprężenia technologicznego na stateczność cienkościennych konstrukcji blachownicowych. Dr hab. inż. Artur Blum był promotorem dwóch przewodów doktorskich.

Jak każdy twórczy inżynier współpracował w ramach staży przemysłowych i naukowych z:
– Leningradzkim Instytutem Inżynieryjno-Budowlanym, Katedra Mechaniki (1974),
– Instytutem Politechnicznym im. Kalinina (Leningrad), Katedra Maszyn Dźwignicowych (1978, 1979),
– Politechniką Drezdeńską, Katedra konstrukcji stalowych (1984),
– Centralnym Biurem Konstrukcji Maszynowych – CBKM Bytom (1966),
– Gliwickimi Zakładami Urządzeń Technicznych (1967).

Był konsultantem naukowym w Ośrodku Badawczym Maszyn Ziemnych i Transportowych Huty Stalowa Wola (1975-1982) oraz Visiting Professor na Wydziale Mechanicznym Bright Star University of Technology w Brega (Libia) (1986-1988).

Dr. hab. inż. Artur Blum, Profesor naszej Uczelni był postacią nietuzinkową. Miał swoje niezłomne zasady, uparcie dążył do realizacji postawionych sobie celów, zaangażowany w możliwie najlepsze wykształcenie i wychowanie przyszłych inżynierów stawiał im wysokie wymagania, sam będąc niekwestionowanym wzorem. Zapisał się w historii Uczelni i w pamięci współpracowników i studentów, jako nauczyciel o szczerym i otwartym sercu. Miał w sobie niespożyte zasoby energii i wiary w to, że potrafi zmienić i że wszyscy powinniśmy zmieniać świat na lepsze.

Panie Profesorze – spoczywaj w pokoju wiecznym.


Pro memoria – Wspomnienie prof. dr hab. Stanisława Zaborniaka o zmarłym prof. Arturze Blumie

Śp. Artura Bluma prof. dr hab. po raz pierwszy spotkałem w 2001 r. w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Przedstawił nas sobie prof. dr hab. Kazimierz Obodyński ówczesny Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej krośnieńskiej uczelni, w której w wspomnianym roku rozpocząłem pracę dydaktyczną. Jak się okazało, spotkanie związane było z projektowaną reaktywacją Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krośnie.

Profesor mieszkał w Krakowie, a ja w Rzeszowie, z tych powodów zastanawialiśmy się nad kandydaturami osób, które mogłyby podjąć próby zawiązania zarządu i struktur reaktywowanej organizacji. Kolejnym miejscem naszych spotkań, były narady Kierowników Instytutów prowadzone przez dr hab. Janusza Gruchałę ówczesnego Rektora PWSZ w Krośnie. Jego relacje związane z realizacją programu kształcenia studentów przedstawiał z wielkim znawstwem kształcenia inżynierów mechaników.

Te dwa nurty: uczelnia i Sokół, były platformą, podczas, których Profesor dał się poznać, jako Dyrektor Instytutu Politechnicznego oraz wybitnie zaangażowany w sprawy wychowawcze i społeczne TG „Sokół”. W tym czasie w uczelni przygotowano stałą ekspozycję prac plastycznych i historię działalności organizacyjnej TG „Sokół” i rozpoczęło działalność ognisko „Sokoła”.

Więcej informacji o zamiłowaniu i działalności druha Artura Bluma w szeregach TG „Sokół” uzyskałem, kiedy zostałem zaproszony przez niego na uroczystości 115 rocznicy powołania wspomnianej organizacji w Krakowie, gdzie prezentowałem dokonania organizacji Sokolej założonej w Królewskim mieście Krakowie w 1885 r.

Przez lata znajomości ceniłem go za otwartość, podczas rozmów o rozwoju krośnieńskiej uczelni, jej programach społecznych, o historii, o polityce, o życiu.

Cześć Jego Pamięci
Prof. dr hab. Stanisław Zaborniak