Egzemplarze archiwalne serii

To seria publikacji odwołujących się do najlepszych humanistycznych tradycji, których wzorem jest dla nas dzieło i życie patrona wydawnictwa, profesora Stanisława Pigonia.


Tadeusz Łopatkiewicz, Najwcześniejsze relacje konserwatorskie o zabytkach Krosna i powiatu oraz ich autor Ludwik Mieczysław Lubicz Potocki (1810-1878), Bibliotheca Pigoniana, t. 7, Krosno 2022, ss. 385, ISBN 978-83-64457-72-2 [rec. prof. dr hab. Piotr Krasny z Instytutu Historii Sztuki UJ]

Zainteresowania zabytkami Krosna i regionu, których początki sięgają połowy XIX wieku, ukazane zostały po raz pierwszy na szerokim tle porównawczym, stanowiącym między innymi wynik procesów kształtowania się państwowej służby konserwatorskiej w Galicji. Szczególnie wartościowe są w tym kontekście archiwalia pozostawione nam przez Ludwika Mieczysława Potockiego (1810-1878), ck. konserwatora pomników i budowli krajowych Galicji Wschodniej (1864-1878), w tym niepublikowany nigdy Dziennik konserwatorski Potockiego.
Książka dra Łopatkiewicza przynosi nie tylko nieznane dotąd kalendarium dziewiętnastowiecznych działań konserwatorskich wobec zabytków Krosna i okolic, ale też wydobywa z zapomnienia zasłużoną dla konserwatorstwa polskiego postać Potockiego, powstańca listopadowego i zafascynowanego sztuką szlachcica z Podola.


Spis treści
Red. Tadeusz Łopatkiewicz
Krosno 2022
Stron 385
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t. 7
ISBN 978-83-64457-72-2
Cena: 80 zł

Recenzje i omówienia


Leokadia Styrcz-Przebinda, Koncepty lingwokulturowe a przekład. Nabokov i inni, Bibliotheca Pigoniana, t. 6, Krosno 2022, ss. 189, ISBN 978-83-64457-71-5 [rec. prof. dr hab. Piotr Fast (Uniwersytet Śląski) oraz prof. dr hab. Irina Adelgejm (Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk)]

Książka dr Leokadii Styrcz-Przebindy stawia w centrum problem adekwatności w komunikacji międzykulturowej Słowiańszczyzny i świata Zachodu. Posługując się przykładem Vladimira Nabokova, autorka pokazuje między innymi kulturowe konsekwencje dwujęzyczności oraz trudną do przecenienia rolę przekładu w odtwarzaniu siatki stałych odniesień estetycznych i etycznych. W szczególności, na bazie wybranych cytatów literackich z różnych epok, egzemplifikuje się tutaj istnienie tzw. specyficznych konceptów lingwokulturowych, silnie uwarunkowanych historycznie i odbijających pewne charakterystyczne cechy rosyjskiej mentalności narodowej.
Poza tym autorka popularyzuje na polskim gruncie myśl translatologiczną Grigorija Krużkowa, zamieszczając jego eseje we własnym tłumaczeniu.


Spis treści
Red. Tadeusz Łopatkiewicz
Krosno 2022
Stron 189
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t. 6
ISBN 978-83-64457-71-5
Cena: 64 zł

Recenzje i omówienia


Franciszek Ziejka, Jak Kochać Polskę? Stanisława Pigonia droga do wielkości, Bibliotheca Pigoniana, t. 5, Krosno 2021, ss. 167, ISBN 978-83-64457-69-2 [rec. prof. dr hab. Janusz Gruchała]

Jest to najprawdopodobniej ostatni tak obszerny tekst napisany przez Franciszka Ziejkę. W wielu miejscach przyjmuje on formę wdzięcznego hołdu dla Profesora Pigonia składanego przez ucznia i dociekliwego badacza, młodszego kolegę realizującego osobistą historię – Ojczyźnie, Nauce, Krakowowi – w następstwie pokoleń krakowskich polonistów.
Jestem przekonany, że jego lektura będzie dla czytelników przygodą intelektualną, spojrzeniem w przeszłość na Pigoniową drogę do wielkości, ale i czasem namysłu nad osobistą drogą i odpowiedzialnością każdego z nas za kształtowanie wspólnoty, w myśl zasady identitas est mater societatis, na miarę otrzymanych talentów. [fragment artykułu Franciszka Tereszkiewicza]
Spis treści
Red. Joanna Kułakowska-Lis, Franciszek Tereszkiewicz
Krosno 2021
Stron 167
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t. 5
ISBN 978-83-64457-69-2
Cena: 53 zł

Recenzje i omówienia


Literackie Krosno, Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Kułakowskiej-Lis i Piotra Łopatkiewicza, Bibliotheca Pigoniana, t. 4, Krosno 2020, ss. 270, ISBN 978- 83-64457-63-0 [rec. prof. dr hab. Albert Gorzkowski, prof. dr hab. Renata Przybylska]

Poszerzony i zmieniony tom Literackie Krosno, który oddajemy w ręce czytelników, to zbiór artykułów monograficznych, zainspirowanych konferencją, która odbyła się w kwietniu 2014 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, wzbogacony o nowe teksty ściśle związane z podjętą tematyką. Nie tylko podejmują one ciekawe zagadnienia dotyczące dawnej i współczesnej kultury Krosna i szerzej rozumianego Podkarpacia, wybitnych postaci związanych z Krosnem, obrazu miasta w literaturze, ale też są w wyjątkowy sposób i na różnych płaszczyznach powiązane. I jest to coś więcej niż tylko prosta paralela wynikająca ze wspólnoty tematu (fragment wstępu Joanny Kułakowskiej-Lis).
Spis treści
Red. Joanna Kołakowska-Lis, Piotr Łopatkiewicz
Krosno 2020
Stron 283
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t. 4
ISBN 978-83-64457-63-0
Cena: 67 zł


Gustaw Herling Grudziński. Między Wschodem a Zachodem, Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Przebindy, Bartosza Gołąbka, Wojciecha Gruchały, Bibliotheca Pigoniana t. 3, Krosno 2020, ss. 352, ISBN 978-83-64457-58-6 [rec. prof. dr hab. Arkadiusz Morawiec, dr hab. Paweł Panas]

Karpacka Państwowa Uczelnia im. Stanisława Pigonia w Krośnie stała się 17 i 18 września 2019 roku forum owocnej wymiany intelektualnej, poświęconej osobie i dziełu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1919–2000). Uczeni z kraju i zagranicy, zgłębiający od dawna – na gruncie polskim, rosyjskim, włoskim i francuskim – literacko- filozoficzne konteksty twórczości Herlinga, spotkali się teraz na Podkarpaciu z badaczami młodymi, dla których dzieło pisarza nadal stanowi atrakcyjny temat. Jako niezłomny świadek łagrowej rzeczywistości Herling opowiedział o niej przecież w swym Innym Świecie na długo przed Sołżenicynem. Był antysowiecki, ale nigdy antyrosyjski. Już od początku lat siedemdziesiątych kształtował myślenie czytelników w komunistycznej Polsce, gdzie był objęty całkowitą cenzurą. Kolejne części Dziennika pisanego nocą, wydawanego na emigracji przez paryską „Kulturę”, były w kraju rozchwytywane. Przez długie lata – „świętokrzyski Pielgrzym”, wygnaniec, pozostający jednak zawsze polskim pisarzem na emigracji – komentował z oddalenia, rozpoznawalnym głosem, przełomowe wydarzenia w Polsce, w Europie i na świecie. Mistrz analizy i syntetycznego opisu – potrafił jak nikt zgłębiać ludzkie zachowania w sytuacjach ekstremalnych, stale wierząc, że człowiek nie musi ulegać złu.

Spis treści
Red. Grzegorz Przebinda, Bartosz Gołąbek, Wojciecha Gruchała
Krosno 2020
Stron 352
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t. 3
ISBN 978-83-64457-58-6
Cena: 48 zł

Recenzje i omówieniaRobert Wojciech Portius – krośnieński mieszczanin, kupiec i fundator. Studia z dziejów diaspory szkockiej na ziemiach Rzeczpospolitej oraz relacji polsko-węgierskich w dobie nowożytnej. Praca zbiorowa pod red. Piotra  Łopatkiewicza, Grzegorza Przebindy i Władysława Witalisza, Bibliotheca Pigoniana, t. 2, Krosno 2019, ss. 166, ISBN 978-83-64457-47-0 [rec. prof. dr hab. Franciszek Leśniak]

Około roku 1618 osiedlił się w Krośnie – szkocki imigrant pochodzący z Lanxeth – Robert Wojciech Portius. Cztery stulecia temu miasto nad Wisłokiem stało się jego drugą ojczyzną. Tu – korzystając z bliskiego sąsiedztwa Węgier – stworzył centrum imponującej faktorii kupieckiej, dzięki której Krosno zyskało status jednego z ważniejszych ośrodków handlu winem węgierskim w tej części Europy. On sam uzyskawszy od Zygmunta III Wazy przywilej serwitoriatu (potwierdzony przez kolejnych monarchów z dynastii Wazów), jako faktor królewski, został najważniejszym dostawcą win węgierskich dla monarszego dworu.

_

Spis treści
Red. Piotr  Łopatkiewicz, Grzegorz Przebinda, Władysław Witalisz
Krosno 2019
Stron 164
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t. 2
ISBN 978-83-64457-47-0
Cena: 23 zł


Stanisław Pigoń, Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości oraz Wspominki z obozu w Sachsenhausen (1939-1940). Wprowadzenie i komentarze w opracowaniu Czesława Kłaka, Bibliotheca Pigoniana, t. 1, Krosno 2019, ss. 576. [rec. prof. dr hab. Janusz Gruchała]

Szóste wydanie Z Komborni w świat i dodane doń Wspominki z obozu w Sachsenhausen ukazują się w pięćdziesiątą rocznicę śmierci autora – Stanisława Pigonia. Wydawcą tytułu, jak wskazuje opis na stronie redakcyjnej, jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie imienia Profesora. O rocznicy pamiętały także macierzysty Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rzeszowski. Owocem współpracy tych podmiotów jest książka Profesor i obywatel, nawiązująca tytułem do wcześniejszej księgi – Profesor z Komborni. Stanisław Pigoń w czterdziestą rocznicę śmierci. W sztafecie pamięci na półwiecze śmierci Uczonego wystąpiło również Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. W Komisji Edytorskiej tegoż Towarzystwa odczyty wygłosili Wojciech Kruszewski Archiwum Filomatów jako problem badawczy. Perspektywa edytorska i Teresa Winek Korespondencja Stanisława Pigonia z Wacławem Borowym. Trzeba odnotować jeszcze wzruszające świadectwo pamięci, wystawione przez uczniów Szkoły Podstawowej w Komborni. Potomkowie sąsiadów Pigonia – Balawajdrów, Inglotów, Kwolków, Preisnerów i Rymarzy (nazwiska rodów od wieków tu bytujących) – pokusili się o odtworzenie drogi Patrona swojej szkoły do „świątyni nauki”.

Spis treści
Wprowadzenie i  komentarze Czesław Kłak
Krosno 2019
Stron 576
Seria: Bibliotheca Pigoniana, t. 1
ISBN 978-83-64457-57-9
Cena: 50 zł

Recenzje i omówienia