Procedura wydawnicza

I. Zasady składania propozycji wydawniczych

Osoby zainteresowane publikacją książki lub artykułu w Wydawnictwie Humanistycznym Pigonianum prosimy o przesłanie propozycji na adres redakcji:


Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno

lub adres mailowy:

pigonianum@kpu.krosno.pl

Oferty publikacji prosimy składać wg poniższych kryteriów:

 • w przypadku książki – w formie zwięzłego konspektu, obejmującego spis zawartości, informację o planowanej objętości książki w arkuszach autorskich (1 arkusz = 40 tys. znaków ze spacjami), informację o liczbie przewidzianych do książki ilustracji.
 • w przypadku artykułu – jako zwięzłego konspektu lub abstraktu, wraz z informacją o objętości artykułu (1 arkusz = 40 tys. znaków ze spacjami), a także informację o liczbie przewidzianych w artykule ilustracji.
 • istnieje również możliwość złożenia całej publikacji w jednym pliku word, wraz z wykazem przewidzianych ilustracji (rozwiązanie takie znacząco skraca procedurę jej oceny)

Prosimy o nieprzesyłanie mailem samych ilustracji, a zwłaszcza w ich pełnej ich rozdzielczości. Ilustracje można przesłać wyłącznie w plikach o zaniżonej rozdzielczości (jako materiał poglądowy).

Do propozycji wydawniczych można dołączyć recenzje pracy (w formie kopii lub skanów), jeżeli takie były już sporządzone.

Ocena propozycji może potrwać, w zależności od objętości książki, od kilku, lub kilkunastu dni do nawet kilku tygodni. W razie potrzeby możemy zwrócić się do Autora z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących planowej publikacji, fragmentów samej pracy, względnie całości proponowanej publikacji. 

W razie pozytywnej decyzji dot. wydania monografii naukowej lub artykułu w serii wydawniczej: Bibliotheca Pigoniana, jak również artykułu w Roczniku „Studia Pigoniana”, przygotowujemy umowę z autorem oraz wstępny kosztorys planowanej publikacji.

Kosztorys obejmować może: honorarium autorskie, koszty opracowania redakcyjnego i typograficznego, składu, korekt, ewentualnego sporządzenia indeksu nazwisk, projektu okładki i druku w ustalonym nakładzie.

Dla sporządzenia umowy z autorem i przygotowania kosztorysu niezbędne są następujące informacje:

 • liczba znaków ze spacjami i przypisami.
 • liczba ilustracji planowanych w publikacji (ze wskazaniem ilości barwnych i monochromatycznych)

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Osoby składające propozycje wydawnicze prosimy o opatrzenie ich adnotacją:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum, dla potrzeb niezbędnych do oceny propozycji wydawniczej, procesu recenzenckiego i podjęcia decyzji dotyczącej wydania (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138.). Zostałem/am poinformowany/a, że ww. zgoda może być wycofana w każdym czasie pisemnie lub e-mailowo (na adres, na który była wysłana propozycja wydawnicza).

II. Składanie materiałów do pracy redakcyjnej

W razie przyjęcia książki do druku prosimy Autora lub Redaktora publikacji zbiorowej o przekazanie materiału do pracy. Pakiet materiałów powinien zawierać:

 • ostateczny maszynopis utworzony zgodnie z wytycznymi wydawnictwa w wersji cyfrowej w edytowalnym pliku,
 • folder z ilustracjami (każda ilustracja jako opisany numerem i tytułem osobny plik jpg lub tiff, każda ilustracja powinna mieć rozdzielczość min. 300 dpi przy dłuższym boku 10 cm, kompresja min. 10); folder ten musi zawierać także ponumerowaną listę ilustracji wraz z podpisami. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odrzucenia ilustracji, jeżeli nie zostały one wysłane zgodnie z powyższymi wytycznymi, a w szczególności jeżeli nie spełniają wymogów jakościowych pod względem druku (zwłaszcza gdy nie są plikami o wysokiej rozdzielczości).
 • nieobowiązkowo: propozycję ilustracji na okładkę książki wraz z udzieloną zgodą autora ilustracji na wykorzystanie; 
 • pisemne zgody na publikację ilustracji otrzymane od osób lub instytucji będących właścicielami praw do publikacji*;
 • w przypadku publikacji zbiorowych: listę adresów mailowych i korespondencyjnych autorów poszczególnych tekstów.

* Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Warunkiem zamieszczenia w książce materiałów chronionych prawem autorskim jest dostarczenie przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dopracowanie treści i kompozycji składanej publikacji, ponieważ po rozpoczęciu prac redakcyjnych dopuszczalne jest wprowadzanie przez Autora zmian nieprzekraczających 1% objętości dzieła.

Sugerowany układ materiałów w publikacji składanej do Wydawnictwa (elementy wymienione pogrubioną czcionką są obligatoryjne):

 • strona tytułowa (tylko w przypadku monografii lub prac zbiorowych)
 • spis treści (tylko w przypadku monografii lub prac zbiorowych)
 • wstęp lub przedmowa (tylko w przypadku monografii lub prac zbiorowych)
 • tekst główny z przypisami
 • aneksy
 • bibliografia
 • indeksy
 • wykazy ilustracji, tabel, itp.
 • Streszczenia w j. polskim i angielskim
 • Nota o autorze

UWAGA: 

W spisie treści przesyłanym wraz z ostateczną wersją tekstu do pracy redakcyjnej powinny znaleźć się wszystkie elementy planowanej publikacji – także te, które na etapie składania tekstu mogą nie być jeszcze gotowe (np. indeks, streszczenie w języku obcym, itp.).

III. Materiały związane z promocją i dystrybucją książki

Szanownych Autorów lub Redaktorów prosimy o przygotowanie i przesłanie w wersji elektronicznej (nie później niż przed skierowaniem tekstu do składu): 

 • w przypadku monografii lub prac zbiorowych wydawanych w serii: Bibliotheca Pigoniana zwięzłej notki informacyjnej o publikacji na czwartą stronę okładki, o objętości do 1000 znaków ze spacjami (informacja ta zostanie zamieszczona również na stronie internetowej wydawnictwa). Notką o publikacji może być również fragment recenzji (wykorzystanie fragmentu recenzji wymaga jednak zgody recenzenta);
 • w przypadku artykułów planowanych do wydania w pracach zbiorowych, lub w Roczniku „Studia Pigoniana”, krótkiej notki o Autorze, o objętości do 500 znaków ze spacjami.

Notki informacyjne zostaną poddane redakcji, a ich wersja ostateczna zostanie zatwierdzona przez redaktora książki i sekretarza redakcji.

IV. Wskazówki edytorsko-techniczne dla Autorów lub Redaktorów dotyczące przygotowania materiałów do druku

 • Redakcja Wydawnictwa Humanistycznego Pigonianum przyjmuje materiały w formie artykułów, recenzji lub sprawozdań, które nie były wcześniej publikowane ani złożone do druku w redakcji innych czasopism.
 • Tekst należy dostarczyć do redakcji w formie elektronicznej.
 • Tekst artykułu należy zapisać w formacie MS Word lub RTF.
 • Do artykułu należy dołączyć tłumaczenie tytułu na język angielski oraz streszczenie w języku polskim (lub języku, w którym powstał artykuł) i angielskim. W przypadku, jeśli artykuł napisany jest w języku angielskim, prosimy o przygotowanie streszczenia w języku polskim i tłumaczenie tytułu na język polski. Każdy artykuł powinien zawierać także słowa kluczowe (nie więcej niż 10) po polsku oraz po angielsku, rozdzielone średnikami.
 • Informacja o autorze powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, stopień oraz tytuł naukowy, afiliacja, numer ORCID. Prosimy też o przygotowanie krótkiej noty o autorze.
 • Autorzy tekstów ponoszą odpowiedzialność za ich treść.
 • Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują 1 egzemplarz serii: „Bibliotheca Pigoniana” lub rocznika „Studia Pigoniana”.
 • Autorzy muszą przestrzegać przepisów wynikających z „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r.).

Tekst główny

 • Tekst artykułu powinien mieć na ogół objętość zbliżoną do 1 arkusza wydawniczego (ok. 22,5 strony znormalizowanej, ok. 40 tys. znaków ze spacjami)
 • Formatowanie należy ograniczyć do minimum – wystarczy wyróżnić tytuły, podtytuły oraz akapity; najlepiej zachować stopień pisma o wielkości 12 punktów (przypisy 10) i interlinię 1,5.
 • Wszystkie cytaty należy pisać w cudzysłowie czcionką prostą; dłuższe cytowane fragmenty prosimy oddzielić dodatkowymi interliniami (zostaną złożone mniejszym stopniem pisma)
 • Wszelkie tytuły publikacji należy zapisać kursywą bez cudzysłowów, tytuły czasopism od dużych liter, w cudzysłowie.
 • Nie należy stosować spacji dla uzyskania efektu rozstrzelonego druku dla wyróżnień w tekście, miękkich enterów w celu pozbycia się zawieszek, ani podkreśleń.
 • Prosimy o jednolite i konsekwentne stosowanie w treści artykułów skrótów typu w./wiek, r./rok, km/kilometr, a także wielkich lub małych liter w sytuacjach, gdy norma dopuszcza obie wersje.
 • Cytaty z języka rosyjskiego, ukraińskiego itp. prosimy zapisywać w oryginalnym alfabecie.
 • Ewentualne uwagi odautorskie w cytatach prosimy zapisywać w nawiasie kwadratowym.

Przypisy bibliograficzne:

1. Należy stosować skrócony zapis bibliograficzny, przy użyciu metody przecinkowej; obligatoryjnie autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, ewentualnie nazwisko tłumacza; można wprowadzić (konsekwentnie) liczbę wydań w uzasadnionych przypadkach; poszczególne elementy opisu bibliograficznego oddziela się przecinkiem, można stosować skróty por. (porównaj), zob. (zobacz);

 1. publikacje książkowe: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł książki kursywą, miejsce i rok wydania, strony

np. J. Chrobaczyński, Tajne nauczanie na Podkarpaciu 1939-1945, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1987, s. 65−72.

 • artykuły w dziełach zbiorowych: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł artykułu kursywą, w: tytuł dzieła zbiorowego kursywą, inicjały imion i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony

np. A. Reczyńska, Polonia i Polacy w dziejach Kanady, w: Lublin-Windsor. Partnerstwo               w kontekście w historii i teraźniejszości, red. J. Walkusz, KUL, Lublin 2011, s. 17−34.

 • artykuły w czasopismach: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie czcionką prostą, rocznik lub tom (rok wydania) nr lub zeszyt, strony (przed tytułem czasopisma nie umieszcza się w:)

np. E. Webersfeld, Teatr prowincjonalny, „Scena i Sztuka” 1909, nr 51, s. 23.

 • archiwalia: nazwa archiwum, lub zbioru archiwalnego, sygnatura, tytuł, strony lub karty (wszystko czcionką prostą)

2. Przy kolejnym cytowaniu tej samej publikacji podajemy tylko inicjał imienia i nazwisko autora, początek tytułu kursywą bez wielokropka, strony. Stosujemy skrót dz. cyt. (dzieło cytowane), umieszczając go po tytule, a także standardowe skróty: Tamże, Taż, Tenże, itp.

np. J. Chrobaczyński, Tajne nauczanie, dz. cyt., s. 73−75.

Bibliografia:

Do artykułów należy dołączyć bibliografię wybranych pozycji w układzie alfabetycznym, przygotowaną według poniższego wzorca:

Chrobaczyński J., 1987, Tajne nauczanie na Podkarpaciu 1939-1945, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów

Reczyńska A., 2011, Polonia i Polacy w dziejach Kanady, w: Lublin-Windsor. Partnerstwo w kontekście historii i teraźniejszości, red. J. Walkusz, KUL, Lublin, s. 17−34

Webersfeld E., 1909, Teatr prowincjonalny, „Scena i Sztuka”, nr 51, s. 23–34

Ilustracje:

 • Wszelkie ilustracje, które mają być zamieszczone w tekście (grafiki, wykresy, mapy, fotografie itp.) należy dostarczyć w oddzielnych plikach graficznych w formacie TIFF lub JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi, a ilustracje kreskowe (wykresy, rysunki) rozdzielczość 1200 dpi. Rysunki i schematy mogą być przygotowane również w programach Corel (cdr) i Ilustrator jako pliki otwarte
 • ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy
 • każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki powinny być zebrane w jednym folderze)

V. Uwagi specjalne dla redaktorów naukowych monografii lub prac zbiorowych ukazujących się w serii Bibliotheca Pigoniana

Na podstawie opisanych wyżej zasad współpracy z wydawnictwem Redaktor naukowy tomu może przygotować szczegółową instrukcję dla autorów, w której określa zasady przygotowania i złożenia tekstu.

Całość materiału do pracy dostarcza Wydawnictwu, zgodnie z opisanymi wyżej zasadami, redaktor naukowy. Artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń).

Redaktor naukowy książki lub Redaktor naczelny serii weryfikuje teksty pod względem merytorycznym. 

Podczas całego procesu wydawniczego Redaktor naukowy współpracuje z Redaktorem naczelnym serii oraz pośredniczy w kontaktach między autorami artykułów a Wydawnictwem.

Dziękujemy Autorom i Redaktorom za zapoznanie się ze wskazówkami. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:

Sekretarz redakcji

dr Joanna Kułakowska-Lis

joanna.kulakowska@kpu.krosno.pl

VI. Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum przestrzega i stosuje wysokie standardy i zasady etyki publikacyjnej w celu przeciwdziałania niepożądanym praktykom publikacyjnym. Punktem odniesienia w tym zakresie są wytyczne Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Autor (lub redaktor pracy zbiorowej) składający propozycję wydawniczą zobowiązany jest:

 • zagwarantować pełną oryginalność dzieła;
 • unikać takich praktyk jak plagiat, autoplagiat, ghostwriting (publikowanie tekstów naukowych pod nieswoim nazwiskiem), pomijanie w wykazie autorów osób, które przyczyniły się do stworzenia dzieła, lub przeciwnie – przypisanie autorstwa osobom, które nie przyczyniły się do stworzenia dzieła;
 • w przypadku tekstów wieloautorskich precyzyjnie podać wkład poszczególnych osób w powstanie dzieła.

Po przyjęciu pracy do druku powyższe zobowiązania przybierają postać odpowiednich zapisów umowy między wydawnictwem a autorem. 

W celu uniknięcia niepożądanych teksty przesłane na adres redakcji sprawdzane są w przed Redakcję Wydawnictwa za pośrednictwem programu antyplagiatowego:

Otwarty System Antyplagiatowy (OSA), przygotowanego wspólnie przez uniwersytety zrzeszone w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji działającym w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

lub

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), który został stworzony w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest powszechnie stosowany w uczelniach akademickich, zarówno do kontroli prac dyplomowych studentów jak i opracowań nauczycieli akademickich.

Stosowane przez Wydawnictwo systemy antyplagiatowe umożliwiają w szczególności:

 • identyfikację podobieństw badanego tekstu do zapisów dokumentów referencyjnych znajdujących się w systematycznie powiększanych zasobach z Internetu i baz tematycznych (obecnie ponad miliard prac),
 • wykrycie błędów edytorskich w dokumencie (np. literówek, niewłaściwego kodowania itp.),
 • analizę stylometrycznej spójności dokumentu.

W przypadku stwierdzenia nierzetelności naukowej Wydawnictwo dokumentuje wszelkie jej przejawy oraz informuje Autora oraz odpowiednie podmioty.

VII. Proces wydawniczy

Proces wydawniczy rozpoczyna się po złożeniu pracy i podpisaniu umowy wydawniczej między Autorem lub Redaktorem a Wydawnictwem. Do umowy dołączany jest formularz podatkowy, który, po wypełnieniu, również musi zostać odesłany na adres wydawnictwa – jego brak uniemożliwi nam przesłanie egzemplarzy autorskich. 

Czas trwania procesu wydawniczego zależy przede wszystkim od objętości książki, jakości przygotowanego materiału, zakresu koniecznych do wykonania prac, rodzaju oprawy – z reguły zajmuje on kilka (od 3 do 6) miesięcy. 

Materiał, wraz z danymi kontaktowymi Autora lub Redaktora naukowego, przekazywany jest Sekretarzowi Redakcji, który współdziałając z Redaktorem Naczelnym i członkami Redakcji, odpowiedzialny jest za opracowanie redakcyjne książki i wszystkie związane z tym działania (skład, korekty, itp.) aż do etapu druku. 

Sprawami związanymi z procesem druku i redakcją techniczną zajmuje się:

Sekretarz Redakcji

dr Joanna Kułakowska-Lis

joanna.kulakowska@kpu.krosno.pl

Wydawnictwo przewiduje jedną korektę autorską. Nie powinna ona jednak obejmować gruntownych zmian układu tekstu (przesuwania całych zdań i akapitów w inne miejsca, dopisywania nowych akapitów itp.). Dopuszczalne są poprawki do 1% objętości tekstu. Większe zmiany wymagają akceptacji Redakcji Wydawnictwa, gdyż mogą mieć wpływ na termin i koszt wydania książki. W przypadku prac zbiorowych za korektę autorską odpowiada Redaktor tomu (w tym za przekazanie tekstów Autorom). Wydawnictwo dopuszcza wykonanie korekty autorskiej przez Redaktora tomu. Jeśli Autor lub Redaktor nie dotrzyma ustalonego, określonego w umowie, terminu zwrotu korekty autorskiej, Wydawnictwo uznaje, że wyraża on zgodę na wydanie pracy w formie przekazanej do korekty autorskiej bez wniesionych poprawek. Po korekcie autorskiej tekst czytany jest jeszcze raz przez Sekretarza Redakcji, a ostateczna wersja przed drukiem zostaje sprawdzona i zatwierdzona przez Redaktora Naczelnego. Na życzenie Autora ostateczna wersja przed drukiem przesyłana jest Autorowi do wglądu i akceptacji.

Format książki ustalany jest na etapie przygotowywania kosztorysu. Najczęściej w Wydawnictwie Humanistycznym „Pigonianum” stosowane są formaty to B5.

W razie potrzeby Indeks nazwisk przygotowywany jest przez wydawnictwo, po czym przedstawiany jest Autorowi lub Redaktorowi do sprawdzenia poprawności zapisu nazwisk, uzupełnienia imion itp. (ale nie numerów stron). O przygotowanie innych indeksów (jeżeli istnieje taka potrzeba) możemy poprosić Autora lub Redaktora książki.

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do pełnej kontroli nad całym procesem wydawniczym dzieła, w tym nad projektem typograficznym, rodzajem papieru i druku, rodzajem oprawy, projektem okładki lub obwoluty, sposobem prowadzenia akcji promocyjnej, sprzedażą, dystrybucją i dostępem do egzemplarzy okazowych. 

Okładki poszczególnych publikacji projektowane są przez podmioty zewnętrzne, na podstawie odrębnego zlecenia skierowanego przez Wydawnictwo. Każdorazowo przygotowywane są 2-3 projekty, które przedstawiane są Autorowi lub Redaktorowi naukowemu do akceptacji i wniesienia ewentualnych uwag. Ostateczny kształt okładki uzgadniany jest między Autorem lub Redaktorem naukowym a Redakcją Wydawnictwa Pigonianum. W sytuacji, gdy Autor lub Redaktor zamierza przedstawić własne sugestie do projektu okładki, należy przesłać je łącznie z materiałami do pracy redakcyjnej.

Strony redakcyjne sporządzane są po zatwierdzeniu projektu okładki. Znajdują się na niej zwykle zapisy dotyczące m.in.: redaktora serii, składu komitetu redakcyjnego, redakcji językowej i adiustacji tekstów, recenzentów, autora projektu okładki i projektu graficznego, adresu redakcji i nazwy wydawnictwa, copyrightów, ewentualnie nazwy instytucji finansującej publikację.