Procedura recenzowania

Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum przywiązuje wysoką wagę do rzetelnego recenzowania prac naukowych.

Recenzje artykułów kierowanych do czasopisma „Studia Pigoniana” realizowane są w trybie anonimowym – double blind review process.

Monografie naukowe kierowane są do zrecenzowania na ogół przez dwóch specjalistów z danej dyscypliny naukowej, posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego i pochodzących z różnych ośrodków akademickich. W uzasadnionych przypadkach Wydawnictwo może dokonać wyboru recenzentów spośród osób wskazanych przez Autora. Decyzję o wyborze recenzentów podejmuje jednak zawsze komitet redakcyjny wydawnictwa. Z recenzentami podpisywane są odpowiednie umowy, warunkujące wysoki standard rzetelności merytorycznej recenzji oraz wprowadzające wymóg deklaracji o braku konfliktu interesów recenzenta z autorem. Termin wykonania recenzji oraz wysokość wynagrodzenia ustalane są z recenzentem i odpowiadają zwykle objętości recenzowanego tekstu pracy.

Każda recenzja powinna być opatrzona datą wykonania, własnoręcznym podpisem recenzenta oraz zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia dzieła do publikacji lub powodów jego odrzucenia.

Przez monografię naukową należy rozumieć recenzowaną publikację książkową, przedstawiającą określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, posiadającą pełny aparat naukowy. Monografią może być również recenzowany i opatrzony aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub przekład takiego dzieła wydanego w języku polskim na inny język nowożytny. Za monografię uznać można także krytyczne wydanie utworu literackiego oraz opatrzenie go obszerną przedmową i komentarzami wydawcy.