Procedura recenzowania artykułów

Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum przywiązuje wysoką wagę do rzetelnego recenzowania prac naukowych.

Recenzje artykułów kierowanych do czasopisma „Studia Pigoniana” realizowane są w trybie anonimowym – double blind review process.

Artykuły naukowe kierowane są do recenzji zewnętrznej do specjalistów z danej dyscypliny naukowej, posiadających stopień doktora habilitowanego i pochodzących z różnych ośrodków akademickich. W uzasadnionych przypadkach Redaktor Naczelny czasopisma może dokonać wyboru recenzentów spośród osób wskazanych przez Autora. Decyzję o wyborze recenzentów podejmuje jednak zawsze Redaktor Naczelny Czasopisma.

Z recenzentami podpisywane są odpowiednie umowy, warunkujące wysoki standard rzetelności merytorycznej recenzji oraz wprowadzające bezwzględny wymóg deklaracji o braku konfliktu interesów recenzenta z autorem. Termin wykonania recenzji oraz wysokość wynagrodzenia ustalane są z recenzentem i odpowiadają zwykle objętości recenzowanego tekstu pracy.

Każda recenzja musi zawierać wskazanie: imienia i nazwiska oraz stopnia i tytułu naukowego recenzenta, pełnej nazwy reprezentowanej przez recenzenta uczelni lub instytucji naukowej, daty wykonania. Każda recenzja musi być także opatrzona własnoręcznym podpisem recenzenta. Każda recenzja zawierać powinna również wyraźną deklarację o braku konfliktu interesów recenzenta z autorem oraz jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub powodów jego odrzucenia.