Polityka i procedura wydawnicza

Polityka wydawnicza

Czasopismo „Studia Pigoniana” specjalizuje się publikacji artykułów naukowych z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem literaturoznawstwa oraz nauki o kulturze i religii. Profil naukowy czasopisma od samego początku stara się umiejętnie łączyć publikację artykułów z zakresu humanistyki polskiej i europejskiej z prezentacją wartościowych studiów regionalnych.

Redakcja czasopisma przestrzega i stosuje wysokie standardy i zasady etyki publikacyjnej w celu przeciwdziałania niepożądanym praktykom publikacyjnym. Punktem odniesienia w tym zakresie są wytyczne Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Czasopismo stosuje i udostępnia przejrzyste zasady dotyczące zewnętrznych, niezależnych recenzji naukowych. Na stronie internetowej czasopisma znajduje się opis procedury recenzowania wraz z informacją, w jaki sposób zapewniana jest niezależność recenzentów od autorów artykułów.

Na stronie czasopisma oraz stronie redakcyjnej każdego kolejnego tomu Rocznika, wymienieni są wszyscy członkowie Rady Naukowej, Komitetu Redakcyjnego Czasopisma a także Recenzenci tomu, każdorazowo z uwzględnieniem ich afiliacji.

Czasopismo posiada aktualny kod ISSN 2657-3261, zatwierdzony przez Międzynarodowe Centrum ISSN.

Każdy artykuł opatrzony jest dostępnym online abstraktem w języku angielskim lub w innym języku międzynarodowym ważnym dla danej dyscypliny naukowej, dostępnym w ramach Akademickiej Platformy Czasopism: https://apcz.umk.pl/STP na stronie czasopisma pod linkiem: https://kpu.krosno.pl/wydawnictwo-pigonianum/czasopismo-studia-pigoniana/

Abstrakty w języku angielskim wszystkich zamieszczonych w kolejnych numerach Rocznika „Studia Pigoniana” artykułów dostępne są również online za pośrednictwem dwóch baz referencyjnych:

 • CEEOL – Central and Eastern European Online Library
 • CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie zawierają informację o afiliacji instytucjonalnej autora, tj. pełną nazwę uczelni lub innej instytucji naukowej, cyfrowy indentyfikator DOI, a także cyfrowy indentyfikator ORCID. Mając na uwadze zachowanie wysokiej rangi czasopisma, w Roczniku „Studia Pigoniana” publikowane zarówno prace naukowe humanistów etatowo związanych z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie, ale również – w co najmniej w jednej trzeciej – autorstwa uczonych z innych uczelni akademickich w Polsce, jak również z ośrodków zagranicznych. Powyższe kryteria doboru autorów stosowane jest jako wymóg obligatoryjny.

Procedura wydawnicza

1. Zasady składania propozycji wydawniczych

Osoby zainteresowane publikacją artykułu w Czasopiśmie „Studia Pigoniana” prosimy o przesłanie propozycji na adres redakcji:

Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno

lub adres mailowy: pigonianum@kpu.krosno.pl

Oferty publikacji prosimy składać wg poniższych kryteriów:

 •  zwięzłego konspektu lub abstraktu, wraz z informacją o objętości artykułu (1 arkusz autorski = 40 tys. znaków ze spacjami), a także informację o liczbie przewidzianych w artykule ilustracji.
 •  istnieje również możliwość złożenia całego artykułu w jednym pliku MS Word, wraz z wykazem przewidzianych ilustracji (rozwiązanie takie znacząco skraca procedurę jej oceny)

Redakcja Czasopisma prosi by objętość zgłaszanego artykułu nie przekraczała 1 arkusza autorskiego(1 arkusz = 40 tys. znaków ze spacjami). Prosimy także o nieprzesyłanie mailem samych ilustracji, a zwłaszcza w ich pełnej ich rozdzielczości. Ilustracje można przesłać wyłącznie w plikach o zaniżonej rozdzielczości (jako materiał poglądowy).

Do ofert publikacji można dołączyć recenzje pracy (w formie kopii lub skanów), jeżeli takie były już sporządzone.

Ocena propozycji może potrwać, od kilku, lub kilkunastu dni do nawet kilku tygodni.

Decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmuję każdorazowo Redaktor Naczelny Rocznika. W razie potrzeby może się On zwrócić się do Autora z prośbą o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących planowej publikacji. 

W razie pozytywnej decyzji publikacji artykułu w Roczniku „Studia Pigoniana”, przygotowujemy umowę z autorem.

Dla sporządzenia umowy z autorem i przygotowania kosztorysu niezbędne są następujące informacje:

 • liczba znaków ze spacjami i przypisami.
 • liczba ilustracji planowanych w publikacji (ze wskazaniem ilości barwnych i monochromatycznych)

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Osoby składające propozycje wydawnicze prosimy o opatrzenie ich adnotacją:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum, dla potrzeb niezbędnych do oceny propozycji wydawniczej, procesu recenzenckiego i podjęcia decyzji dotyczącej wydania (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138.). Zostałem/am poinformowany/a, że ww. zgoda może być wycofana w każdym czasie pisemnie lub e-mailowo (na adres, na który była wysłana propozycja wydawnicza).

_

2. Składanie materiałów do pracy redakcyjnej

W razie przyjęcia artykułu do druku prosimy Autora o przekazanie kompletnego materiału do obróbki redakcyjnej. Pakiet materiałów powinien zawierać:

 • ostateczny tekst utworzony zgodnie z wytycznymi wydawnictwa w wersji cyfrowej w edytowalnym pliku,
 • odrębny folder z ilustracjami (każda ilustracja jako opisany numerem i tytułem osobny plik JPG lub TIF, każda ilustracja powinna mieć rozdzielczość min. 300 dpi przy dłuższym boku 10 cm, kompresja JPG = 10, TIF = LZW); folder ten musi zawierać także ponumerowaną listę ilustracji wraz z ich podpisami. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odrzucenia ilustracji, jeżeli nie zostały one wysłane zgodnie z powyższymi wytycznymi, a w szczególności jeżeli nie spełniają wymogów jakościowych pod względem druku (zwłaszcza gdy nie są plikami o wysokiej rozdzielczości).
 • pisemne zgody na publikację ilustracji otrzymane od osób lub instytucji będących właścicielami praw do publikacji*

* Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Warunkiem zamieszczenia w Czasopiśmie materiałów chronionych prawem autorskim jest dostarczenie przez Autora pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dopracowanie treści i kompozycji składanego do druku artykułu, ponieważ po rozpoczęciu prac redakcyjnych dopuszczalne jest wprowadzanie przez Autora zmian nieprzekraczających 1% objętości dzieła.

Sugerowany układ materiałów artykułu składanego do druku (elementy wymienione pogrubioną czcionką są obligatoryjne):

 • pełny tytuł wraz z ewentualnym podtytułem
 • nota o autorze (o objętości 500-1000 znaków ze spacjami)
 • tekst główny z przypisami
 • bibliografia
 • streszczenia w j. polskim i angielskim
 • wykazy ilustracji, tabel, itp.
 • aneksy
 • adres poczty elektronicznej oraz tradycyjnej – do korespondencji

3. Wskazówki edytorsko-techniczne dla Autorów dotyczące przygotowania materiałów do druku

 • Redakcja Czasopisma „Studia Pigoniana” przyjmuje materiały w formie artykułów, recenzji lub sprawozdań, które nie były wcześniej publikowane ani złożone do druku w redakcji innych czasopism.
 • Materiały do druku należy dostarczyć do redakcji w formie elektronicznej – mailem lub za pośrednictwem WeTransfer
 • Tekst artykułu należy zapisać w formacie MS Word lub RTF.
 • Do artykułu należy dołączyć tłumaczenie tytułu na język angielski oraz streszczenie w języku polskim (lub języku, w którym powstał artykuł) i angielskim. W przypadku, jeśli artykuł napisany jest w języku angielskim, prosimy o przygotowanie streszczenia w języku polskim i tłumaczenia tytułu na język polski. Każdy artykuł powinien zawierać także słowa kluczowe (nie więcej niż 10) po polsku oraz po angielsku, rozdzielone średnikami.
 • Informacja o autorze powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, stopień oraz tytuł naukowy, afiliacja, numer ORCID.
 • Autorzy tekstów ponoszą odpowiedzialność za ich treść.
 • Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują 1 egzemplarz rocznika „Studia Pigoniana”.
 • Autorzy zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r.).

Tekst główny

 • Tekst artykułu powinien mieć na ogół objętość zbliżoną do 1 arkusza autorskiego (ok. 22,5 strony znormalizowanej, ok. 40 tys. znaków ze spacjami).
 • Formatowanie należy ograniczyć do minimum – wystarczy wyróżnić tytuły, podtytuły oraz akapity; najlepiej zachować stopień pisma o wielkości 12 punktów (przypisy 10) i interlinię 1,5.
 • Wszystkie cytaty należy pisać w cudzysłowie czcionką prostą.
 • Wszelkie tytuły publikacji należy zapisać kursywą bez cudzysłowów, tytuły czasopism od dużych liter, w cudzysłowie.
 • Nie należy stosować spacji dla uzyskania efektu rozstrzelonego druku dla wyróżnień w tekście, ręcznych podziałów wiersza (tzw. miękkich enterów) w celu pozbycia się pojedynczych znaków na końcu wiersza, ani podkreśleń.
 • Prosimy o jednolite i konsekwentne stosowanie w treści artykułów skrótów typu w./wiek, r./rok, km/kilometr, a także dużych lub małych liter w sytuacjach, gdy norma dopuszcza obie wersje.
 • Cytaty z języka rosyjskiego, ukraińskiego itp. prosimy zapisywać w oryginalnym alfabecie.
 • Ewentualne uwagi odautorskie w cytatach prosimy zapisywać w nawiasach kwadratowych.

Przypisy bibliograficzne

Należy stosować skrócony zapis bibliograficzny, przy użyciu metody przecinkowej; obligatoryjnie autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, ewentualnie nazwisko tłumacza; można wprowadzić (konsekwentnie) liczbę wydań w uzasadnionych przypadkach; poszczególne elementy opisu bibliograficznego oddziela się przecinkiem, można stosować skróty por. (porównaj), zob. (zobacz).

 • publikacje książkowe: inicjały imion i nazwisko autora lub autorów, tytuł książki kursywą, miejsce i rok wydania, strony:

np.: J. Chrobaczyński, Tajne nauczanie na Podkarpaciu 1939-1945, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1987, s. 65−72.

 • artykuły w pracach zbiorowych: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł artykułu kursywą, [w:] tytuł dzieła zbiorowego kursywą, inicjały imion i nazwiska redaktorów, miejsce i rok wydania, strony:

np.: A. Reczyńska, Polonia i Polacy w dziejach Kanady, [w:] Lublin-Windsor. Partnerstwo w kontekście w historii i teraźniejszości, red. J. Walkusz, KUL, Lublin 2011, s. 17−34.

 • artykuły w czasopismach: inicjały imion i nazwisko autora, tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie czcionką prostą, rocznik lub tom (rok wydania) nr lub zeszyt, strony (przed tytułem czasopisma nie umieszcza się [w:]):

np.: E. Webersfeld, Teatr prowincjonalny, „Scena i Sztuka” 1909, nr 51, s. 23.

 • archiwalia: nazwa archiwum lub zbioru archiwalnego, sygnatura, tytuł, strony lub karty (wszystko czcionką prostą)

Przy kolejnym cytowaniu tej samej publikacji podajemy tylko inicjał imienia i nazwisko autora, początek tytułu kursywą z wielokropkiem, dz. cyt., strony. Stosujemy skrót dz. cyt. (dzieło cytowane), umieszczając go po tytule, a także standardowe skróty: Tamże, Taż sama, Tenże, itp.

np. J. Chrobaczyński, Tajne nauczanie…, dz. cyt., s. 73−75.

Bibliografia

Do artykułów należy dołączyć bibliografię wybranych pozycji w układzie alfabetycznym, przygotowaną według poniższego wzorca:

Chrobaczyński J., 1987, Tajne nauczanie na Podkarpaciu 1939-1945, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów

Reczyńska A., 2011, Polonia i Polacy w dziejach Kanady, [w:] Lublin-Windsor. Partnerstwo w kontekście historii i teraźniejszości, red. J. Walkusz, KUL, Lublin, s. 17−34

Webersfeld E., 1909, Teatr prowincjonalny, „Scena i Sztuka”, nr 51, s. 23–34

Ilustracje

 • Wszelkie ilustracje, które mają być zamieszczone w tekście (grafiki, wykresy, mapy, fotografie itp.) należy dostarczyć w oddzielnych plikach graficznych w formacie TIFF lub JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi, a ilustracje kreskowe (wykresy, rysunki) rozdzielczość 1200 dpi. Rysunki i schematy mogą być przygotowane również w programach Corel (cdr) i Ilustrator jako pliki otwarte
 • ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy
 • każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki powinny być zebrane w jednym, odrębnym folderze)

Dziękujemy Autorom za zapoznanie się z powyższymi wskazówkami.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:

dr Joanna Kułakowska-Lis – sekretarz redakcji

joanna.kulakowska@kpu.krosno.pl

dr Tadeusz Łopatkiewicz – redakcja językowa i techniczna

tadeusz.lopatkiewicz@kpu.krosno.pl

4. Zasady etyki publikacyjnej

Redakcja Czasopisma „Studia Pigoniana” przestrzega i stosuje wysokie standardy i zasady etyki publikacyjnej w celu przeciwdziałania niepożądanym praktykom publikacyjnym. Punktem odniesienia w tym zakresie są wytyczne Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Autor składający propozycję wydawniczą zobowiązany jest:

 • zagwarantować pełną oryginalność dzieła;
 • unikać takich praktyk, jak plagiat, autoplagiat, ghostwriting (publikowanie tekstów naukowych pod cudzym nazwiskiem), pomijanie w wykazie autorów osób, które przyczyniły się do stworzenia dzieła, lub przeciwnie – przypisanie autorstwa osobom, które nie przyczyniły się do stworzenia dzieła.

Po przyjęciu artykułu do druku powyższe zobowiązania przybierają postać odpowiednich zapisów umowy między wydawnictwem a autorem. 

W celu uniknięcia niepożądanych teksty przesłane na adres redakcji sprawdzane są w przed Redakcję Wydawnictwa za pośrednictwem programu antyplagiatowego:

Otwarty System Antyplagiatowy (OSA), przygotowanego wspólnie przez uniwersytety zrzeszone w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji działającym w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

lub

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), który został stworzony w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest powszechnie stosowany w uczelniach akademickich, zarówno do kontroli prac dyplomowych studentów jak i opracowań nauczycieli akademickich.

Stosowane przez Wydawnictwo systemy antyplagiatowe umożliwiają w szczególności:

 • identyfikację podobieństw badanego tekstu do zapisów dokumentów referencyjnych znajdujących się w systematycznie powiększanych zasobach z Internetu i baz tematycznych (obecnie ponad miliard prac),
 • wykrycie błędów edytorskich w dokumencie (np. literówek, niewłaściwego kodowania itp.),
 • analizę stylometrycznej spójności dokumentu.

W przypadku stwierdzenia nierzetelności naukowej Wydawnictwo dokumentuje wszelkie jej przejawy oraz informuje Autora oraz odpowiednie podmioty.

_

5. Proces wydawniczy

Proces wydawniczy rozpoczyna się po złożeniu pracy i podpisaniu umowy wydawniczej między Autorem a Redaktorem Naczelnym Czasopisma.

Czas trwania procesu wydawniczego zależy przede wszystkim od objętości artykułu, jakości przygotowanego materiału, zakresu koniecznych do wykonania prac redakcyjnych – z reguły zajmuje on kilka tygodni. 

Artykuł, wraz z danymi kontaktowymi Autora, przekazywany jest Sekretarzowi Redakcji, który współdziałając z Redaktorem Naczelnym i członkami Redakcji, odpowiedzialny jest za jego opracowanie redakcyjne i wszystkie związane z tym działania (skład, korekty, itp.) aż do etapu druku. 

Sprawami związanymi z procesem druku i redakcją techniczną zajmują się:

dr Joanna Kułakowska-Lis – sekretarz redakcji

joanna.kulakowska@kpu.krosno.pl

dr Tadeusz Łopatkiewicz – redakcja językowa i techniczna

tadeusz.lopatkiewicz@kpu.krosno.pl

Redakcja Czasopisma „Studia Pigoniana” przewiduje jedną korektę autorską. Nie powinna ona jednak obejmować gruntownych zmian układu tekstu (przesuwania całych zdań i akapitów w inne miejsca, dopisywania nowych akapitów itp.). Dopuszczalne są poprawki do 1% objętości tekstu. Większe zmiany wymagają akceptacji Redaktora Naczelnego Czasopisma, gdyż mogą mieć wpływ na termin i koszt wydania Rocznika. Jeśli Autor nie dotrzyma ustalonego, określonego w umowie, terminu zwrotu korekty autorskiej, Redakcja uznaje, że wyraża on zgodę na wydanie pracy w formie przekazanej do korekty autorskiej bez wniesionych poprawek. Po korekcie autorskiej tekst czytany jest jeszcze raz przez Sekretarza Redakcji, a ostateczna wersja przed drukiem zostaje sprawdzona i zatwierdzona przez Redaktora Naczelnego. Na życzenie Autora ostateczna wersja przed drukiem przesyłana jest Autorowi do wglądu i akceptacji.

Redakcja Czasopisma „Studia Pigoniana” zastrzega sobie prawo do pełnej kontroli nad całym procesem wydawniczym rocznika, w tym nad ostatecznym projektem typograficznym, rodzajem papieru i druku, rodzajem oprawy, projektem okładki, sposobem prowadzenia akcji promocyjnej, sprzedażą, dystrybucją i dostępem do egzemplarzy okazowych. 

Okładki kolejnych roczników projektowane są przez podmioty zewnętrzne, na podstawie odrębnego zlecenia skierowanego przez Wydawnictwo Pigonianum. Każdorazowo przygotowywane są 2-3 projekty, które przedstawiane są Redaktorowi Naczelnemu do akceptacji i wniesienia ewentualnych uwag. Strona redakcyjna sporządzana jest po zatwierdzeniu projektu okładki. Znajdują się na niej zwykle informacje dotyczące m.in.: Rady naukowej i Komitetu redakcyjnego czasopisma, redakcji językowej i technicznej, opieki językowej angielskiej, wykazu recenzentów tomu, adresu redakcji i nazwy wydawnictwa, nr ISSN i ISBN, nazwy instytucji lub osób odpowiedzialnych za skład konkretnego tomu czasopisma.