Wpisanie Uczelni na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości wobec instytucji certyfikujących

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie we wrześniu 2018 r. uzyskała wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości wobec instytucji certyfikujących, określonych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie kwalifikacji: rolnictwo, rynki rolne, rozwój wsi.  

Uczelnia znalazła się w elitarnym, bo obejmującym wyłącznie 22 podmioty na terenie całego kraju gronie, któremu Minister Edukacji Narodowej w drodze decyzji przyznał prawo do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących. Tym samym Uczelnia uzyskała uprawnienia tożsame z wysoko notowanymi uczelniami akademickimi (Akademia Morska), Instytutami Naukowymi zakresie (Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy) czy Biblioteką Narodowa. Pozytywne przejście etapu weryfikacji do uzyskania omawianego statusu było efektem uznania wiedzy i doświadczenia pracowników zatrudnionych w PWSZ Krosno w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Obecnie do pełnienia funkcji ekspertów powołano 9 pracowników akademickich uczelni, funkcję koordynatora PZZJ pełni Pani dr inż. Magdalenę Dykiel. Należy podkreślić, że PWSZ w Krośnie jest jedyną w Polsce jednostką, która posiada uprawnienia we wskazanym zakresie.