V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych


PROGRAM
V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych
Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca

10 czerwca 2021 roku

9.00 – 9.05      Rejestracja uczestników na platformie Zoom
9.05 – 9.30     Otwarcie konferencji przez JM Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, dr hab. Zbigniewa Barabasza, prof. KPU
9.30 – 10.00   Wykład inaugurujący konferencję pt. „ Jak z młodzieńczej pasji narodził się geniusz. Krótki szkic o Stanisławie Wyspiańskim”, dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU
10.00 – 10.20  Sprawdzenie dostępności prezentacji uczestników konferencji zgodnie z przydzielonym dla prelegenta panelem tematycznym (przerwa techniczna)
10.20 – 14.30  Sesje referatowe z podziałem na trzy panele tematyczne
14.30 – 14.45 Podsumowanie wystąpień studentów i dyskusja w danym panelu tematycznym
14.45 – 15.00   Zakończenie konferencji – dr Agnieszka Woźniak, Prorektor ds. rozwoju KPU w Krośnie

Informacje organizacyjne:

Forma prezentacji: Prezentacja multimedialna (preferowany program Power Point)
Czas wystąpienia: 10 minut  
Miejsce obrad: online na platformie Zoom (dostęp do linków zostanie przesłany do uczestników drogą mailową)
Rekomendujemy pobranie wcześniej pakietu instalacyjnego Zoom, wówczas połączenie jest stabilne.
Pytania: Proponujemy zadawanie pytań po przedstawieniu wszystkich referatów w danym panelu tematycznym


KOMUNIKAT I

V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych
Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca

 Krosno, 10 czerwca 2021 r.

Patronat Honorowy

Wojewoda Podkarpacki
Ewa Leniart

Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl

Prezydent Miasta Krosna
Piotr Przytocki

Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie
Dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić studentów Państwa Uczelni do aktywnego uczestnictwa w V Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych: Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca, która odbędzie się 10 czerwca 2021 roku w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Celem organizowanej konferencji będzie w głównej mierze wymiana wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas wielostronnych badań prowadzonych przez studentów w różnych dziedzinach nauki, jak również kreowanie inicjatyw w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań mających na celu wsparcie gospodarki i przemysłu. Mam nadzieję, że konferencja stworzy znakomitą płaszczyznę rozwoju naukowych pasji studentów, stanie się również doskonałą okazją wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania umiejętności relacjonowania wyników prowadzonych przez nich badań.

Gorąco zapraszam Państwa do czynnego uczestnictwa w Konferencji, podzielenia się swymi doświadczeniami oraz rezultatami własnych badań naukowych.

Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU
Przewodniczący Komitetu Naukowego

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący
Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU

Członkowie
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
Prof. dr hab. Iwona Wawer
Prof. dr hab. Kazimierz Szmyd
Prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana
Dr hab. Władysław Chłopicki, prof. KPU
Dr hab. Łukasz Furman, prof. KPU
Dr hab. Kazimierz Sikora, prof. KPU
Dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. KPU
Dr hab. Emilian Zadarko, prof. KPU
Dr hab. Danuta Zarzycka, prof. KPU
Dr inż. Małgorzata Górka
Dr inż. Barbara Krochmal – Marczak
Dr inż. Bernadeta Rajchel
Dr inż. Karol Trojanowicz
Dr inż. Bartosz Trybus
Dr inż. Piotr Wais
Dr Renata Dziubaszewska
Dr Bartosz Gołąbek
Dr Krzysztof Frączek
Dr Agnieszka Woźniak

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 Przewodniczący
Dr Renata Dziubaszewska

Zastępca
Dr inż. Małgorzata Górka

Pełnomocnik zastępcy:
Mgr Dawid Makowicz

Członkowie
Dr inż. Marek Gransicki
Dr inż. Agnieszka Kubacka
Dr inż. Barbara Krochmal – Marczak
Dr inż. Marta Pisarek
Dr Wojciech Gruchała
Dr Liliana Mierzwińska
Dr Edyta Kwilosz
Dr Anna Łętkowska
Dr Krystyna Szayna-Dec 
Dr Małgorzata Wójcik 
Mgr inż. Tomasz Kosztyła
Mgr inż. Krzysztof Ochałek
Mgr Małgorzata Dziura
Studenci:
Gabriela Gerlach
Wojciech Heret
Klaudia Jagieła
Patryk Kiełbasa
Jakub Kluska
Patryk Kotyla
Oliwia Krasoń
Paulina Maślanka
Aneta Szymańska
Aleksandra Sienkowska
Natalia Zajdel

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 • Data konferencji: 10 czerwca 2021 r.
 • Miejsce obrad: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, konferencja odbędzie się online na platformie Zoom
 • Termin rejestracji na konferencję: 31 maja 2021 r., link do formularza zgłoszeniowego: https://kpu.krosno.pl/V-Ogolnopolska-Konferencja-Studenckich-Kol-Naukowych
 • Forma prezentacji: referat (prezentacja multimedialna), czas wystąpienia ok. 15 min.
 • Termin przesyłania streszczenia i prezentacji: 31 maja 2021 r., streszczenia i prezentację należy przesyłać na adres: e-mail: konferencja.skn@kpu.krosno.pl
 • Kontakt:
  Dr Renata Dziubaszewska, tel: 697 002 996
  Mgr Dawid Makowicz, tel: 511 914 988
  Biuro Prorektora ds. rozwoju, tel. 13 43 755 26
PLANOWANY PROGRAM KONFERENCJI*

9.00 – 9.15       Połączenie online uczestników konferencji
9.15 – 9.30       Powitanie i uroczyste otwarcie konferencji – Rektor  Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU
9.30. – 12.30    Sesja I
12.30 – 12.45    Przerwa
12.45 – 14.30    Sesja II
14.30 Zakończenie konferencji

*Program może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych prac.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Po konferencji planowane jest wydanie recenzowanej monografii. Zainteresowanych publikacją czynnych uczestników konferencji prosimy o przesłanie w terminie do 15 lipca 2021 r. artykułu zgodnego z wymogami edytorskimi i wniesienie opłaty w wysokości 150 zł (opłata nie dotyczy studentów KPU w Krośnie).

Artykuł należy przesłać na adres: konferencja.skn@kpu.krosno.pl

Planowany termin wydania monografii pokonferencyjnej to grudzień 2021.

Wymogi redakcyjne dotyczące publikacji zostaną zamieszczone na stronie
https://kpu.krosno.pl/konferencja-skn/

Numer konta, na który należy wnieść opłatę za publikację:

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Rynek 1, 38-400 Krosno
Bank PEKAO S.A. o/Krosno
Numer rachunku bankowego: 39 1240 2311 1111 0010 5453 8749

W temacie należy wpisać: V Konferencja SKN 2021 oraz imię i nazwisko uczestnika

WYMOGI EDYTORSKIE STRESZCZENIA

Tekst powinien być przygotowany w edytorze Microsoft Word w języku polskim. Maksymalna objętość – 250 słów (do jednej strony A4). Układ treści powinien zawierać: tytuł doniesienia, imię i nazwisko autora (autorów), instytucja (pełna nazwa), imię i nazwisko opiekuna naukowego. Tekst streszczenia należy opracować według schematu:

 • wprowadzenie
 • cel pracy
 • materiał i metody
 • wyniki, wnioski
 • słowa kluczowe
 • informacja o źródłach finansowania

Tytuł doniesienia wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, rozmiar 14 p., styl pogrubiony. Autor/ autorzy – tekst wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., styl kursywa. Instytucja i opiekun naukowy – czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., styl normalny.

Tekst treści streszczenia wyjustowany z włączoną opcją automatycznego dzielenia wyrazów, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 p., pojedynczy odstęp między wierszami w akapicie; marginesy 2,5 cm; tytuły rozdziałów wyróżnione kursywą. Nie umieszczać tabel i wykresów.

WYMOGI EDYTORSKIE ARTYKUŁU

PRACE ORYGINALNE/BADAWCZE

Tekst artykułu (do 12 stron wraz z rysunkami i tabelami) powinien być napisany czcionką Times New Roman, 12, odstęp 1,5 z zachowaniem opcji odstęp przed i po 0. Kolejne akapity należy rozpoczynać wcięciem szerokości 1,25 lub odstępem (jedną pustą linią). Wszystkie marginesy standardowe -2,5 cm.

Streszczenie w języku angielskim powinno zawierać tytuł, cel pracy, główne jej tezy, stosowane metody. Czcionka streszczenia: Times New Roman, 10, wyrównanie dwustronne, odstęp 1,5.

Odwołania do literatury powinny być zgodne ze wzorem zamieszczonym w punkcie dotyczącym przypisów.

Tabele wraz z tytułem, ryciny wraz z podpisem powinny zostać przekazane w oddzielnym pliku, można je umieścić dodatkowo tekście artykułu lub oznaczyć jedynie sugerowane miejsce ich umieszczenia.

Struktura artykułu

Tytuł: w języku polskim, niżej w języku angielskim (Times New Roman, 14, pogrubiony wyśrodkowany)

Imię i nazwisko autora/autorów (Times New Roman, 12, wyśrodkowane).

Afiliacja z adresem pocztowym, pełną nazwą instytucji, adresem elektronicznym. (Times New Roman, 12, wyjustowana do lewego marginesu)

Streszczenie po polsku i po angielsku (100-200 wyrazów), słowa kluczowe po polsku i po angielsku (3-8); (Times New Roman, 10, wyjustowane).

Wprowadzenie (Wstęp) (Times New Roman, 12, wyjustowany do lewego marginesu).

Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Podsumowanie/Wnioski, Literatura (wyśrodkowane)

Przypisy

Powołanie w tekście na literaturę niezbędne w przypadku odwoływania się do informacji pochodzących z obcych źródeł, realizuje się podając numer pozycji bibliografii w nawiasach kwadratowych, np. [1].

Wymogi dotyczące formatowania tablic, rysunków i wykresów

Numeracja arabska, np. Tabela 1, Wykres 1, Rysunek 1. Opis tablic powinien się znajdować powyżej, zaś rysunków i wykresów poniżej obiektu. Tytuły Tabel, Wykresów i Rysunków należy podać w języku polskim i angielskim. Czcionka Times New Roman 11, wyrównanie do lewej krawędzi. Zawartość Tabel, Wykresów i Rysunków czcionka Times New Roman 10.

Wymogi dotyczące bibliografii

Spis pozycji literaturowych powinien być wykonany czcionką Times New Roman, 11, wyrównanie do obu krawędzi. Każda pozycja powinna zawierać nazwiska autorów, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania lub nazwę czasopisma, rocznik, numer oraz numery stron.
W przypadku kilku pozycji tego samego autorstwa wydanych w tym samym roku, cyfry należy uzupełniać kolejnymi literami alfabetu.

Literatura powinna być podawana zgodnie z układem:

1. Pozycje książkowe – nazwisko i inicjały imion autora, tytuł pracy, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, np.:

Piłatowska M., Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium metodologiczne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.

2. Rozdziały książek – nazwisko i inicjały imion autora, tytuł rozdziału, [w:] tytuł pracy, (red.)inicjały imion i nazwisko redaktora naukowego, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, np.:

Mizon G.E., Progressive Modelling of Macroeconomic Time series: the LSE Methodology, [w:] Macroeconomics: Developments, Tensions and Prospects, (red.) K.D. Hoover, Kluver Academic Press, Dordrecht 2006.

3. Artykuły w czasopismach – nazwisko i inicjały imion autora., tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok publikacji, tom i pełny zakres stron, np.:

Wiktorowska-Owczarek A., Przeciwutleniające właściwości pomidora (Lycopersicum esculentum L.), Postępy Fitoterapii, 2013, 3, s. 195-199.

4. Strony internetowe – nazwisko i inicjały imion autora, tytuł pracy, rok wydania, np:

Różański H., Taraxacum – mniszek w fitoterapii w świetle współczesnych badań; mniszek a nowotwory i wirusy – czyżby sprzyjał?!, 2009, http://rozanski.li/?p=385 (stan na dzień 6 marca)

Pozycje zawarte w wykazie literatury powinny być uporządkowane według kolejności powołań w tekście.

Uwagi dodatkowe

Symbole matematyczne, litery greckie i znaki obcojęzyczne należy wstawiać wyłącznie w zgodzie z tablicą fontów Unicode.

W przypadku konieczności umieszczenia tekstu pisanego alfabetami innymi od łacińskiego (cyrylica, arabski, hebrajski) należy używać fontów Unicode.

Skróty należy zawsze objaśnić przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście (dotyczy to również streszczenia). Poza wyjątkowymi sytuacjami nie należy używać skrótów w tytule pracy.

Indeksy górne i dolne powinny być tak sformatowane, aby były poprawnie widoczne (m2, H2SO4).

Nie należy stosować algorytmu dzielenia wyrazów (wskazanie wyłączenie tej funkcji).

Należy stosować jednolity sposób zapisu dat, np. 17.01.2010, lub 17 stycznia 2010 r.

Znaki interpunkcyjne należy stawiać bezpośrednio po ostatniej literze/cyfrze; po znaku interpunkcyjnym należy zastosować spację (prawidłowo: abc, bca).

Należy stosować cudzysłowy apostrofowe: dolny-górny, bez spacji miedzy cudzysłowem a tekstem (prawidłowo: „abc”).

Prawa autorskie

Warunkiem opublikowania artykułu jest przekazanie redakcji pisemnego oświadczenia (Oświadczenie o Przekazaniu Praw Autorskich) o posiadaniu przez autora/autorów pełni praw autorskich do tekstu, tabel oraz rysunków zawartych w artykule. Autorzy są zobowiązani do wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia na wykorzystanie w artykule wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim. Mając na uwadze prawdziwość publikowanych danych o wkładzie autorskim w powstanie artykułów oraz by uniknąć zjawisk ghostwriting i guest autorirship autorzy są zobowiązani, zgodnie z wytycznymi MNiSW do wykazywania osób trzecich w procesie powstania artykułu oraz ujawnienia wkładu poszczególnych osób przez podawanie procentowego udziału. W przypadku stwierdzenia zjawisk ghostwriting i guest autorship Redakcja będzie informowała o tym fakcie jednostkę naukową zatrudniającą autora, stowarzyszenia, których jest członkiem oraz inne ośrodki naukowe i redakcje czasopism.

1) Ghostwriting ma miejsce wtedy, gdy wkład w powstanie artykułu wniosła osoba niewymieniona w wykazie autorów lub w podziękowaniach.

2) Guest autorship zachodzi wtedy, gdy artykuł powstał bez udziału osoby wymienionej w wykazie autorów lub wniosła ona znikomy wkład w powstanie danej publikacji.

PRACE PRZEGLĄDOWE

Redakcja preferuje teksty oparte na systematycznym, jakościowym przeglądzie dostępnego piśmiennictwa.

Tekst artykułu (do 12 stron wraz z rysunkami i tabelami) powinien być napisany czcionką Times New Roman, 12, odstęp 1,5 z zachowaniem opcji odstęp przed i po 0. Kolejne akapity należy rozpoczynać wcięciem szerokości 1,25 lub odstępem (jedną pustą linią). Wszystkie marginesy standardowe -2,5 cm.

Streszczenie w języku angielskim powinno zawierać tytuł, cel pracy, główne jej tezy, stosowane metody. Czcionka streszczenia: Times New Roman, 10, wyrównanie dwustronne, odstęp 1,5.

Odwołania do literatury powinny być zgodne ze wzorem zamieszczonym w punkcie dotyczącym przypisów.

Tabele wraz z tytułem, ryciny wraz z podpisem powinny zostać przekazane w oddzielnym pliku, można je umieścić dodatkowo tekście artykułu lub oznaczyć jedynie sugerowane miejsce ich umieszczenia.

Struktura artykułu

Tytuł: w języku polskim, niżej w języku angielskim (Times New Roman, 14, pogrubiony wyśrodkowany)

Imię i nazwisko autora/autorów (Times New Roman, 12, wyśrodkowane).

Afiliacja z adresem pocztowym, pełną nazwą instytucji, adresem elektronicznym. (Times New Roman, 12, wyjustowana do lewego marginesu)

Streszczenie po polsku i po angielsku (100-200 wyrazów), słowa kluczowe po polsku i po angielsku (3-8); (Times New Roman, 10, wyjustowane).

Wprowadzenie (Wstęp) (Times New Roman, 12, wyjustowany do lewego marginesu).

Tekst właściwy, Podsumowanie/Wnioski, Literatura (wyśrodkowane).

Przypisy

Powołanie w tekście na literaturę niezbędne w przypadku odwoływania się do informacji pochodzących z obcych źródeł, realizuje się podając numer pozycji bibliografii w nawiasach kwadratowych, np. [1].

Wymogi dotyczące formatowania tablic, rysunków i wykresów

Numeracja arabska, np. Tabela 1, Wykres 1, Rysunek 1. Opis tablic powinien się znajdować powyżej, zaś rysunków i wykresów poniżej obiektu. Tytuły Tabel, Wykresów i Rysunków należy podać w języku polskim i angielskim. Czcionka Times New Roman 11, wyrównanie do lewej krawędzi. Zawartość Tabel, Wykresów i Rysunków czcionka Times New Roman 10.

Wymogi dotyczące bibliografii

Spis pozycji literaturowych powinien być wykonany czcionką Times New Roman, 11, wyrównanie do obu krawędzi. Każda pozycja powinna zawierać nazwiska autorów, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania lub nazwę czasopisma, rocznik, numer oraz numery stron.
W przypadku kilku pozycji tego samego autorstwa wydanych w tym samym roku, cyfry należy uzupełniać kolejnymi literami alfabetu.

Literatura powinna być podawana zgodnie z układem:

1. Pozycje książkowe – nazwisko i inicjały imion autora, tytuł pracy, wydawnictwo, miejsce
i rok wydania, np.:

Piłatowska M., Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium metodologiczne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.

2. Rozdziały książek – nazwisko i inicjały imion autora, tytuł rozdziału, [w:] tytuł pracy, (red.)inicjały imion i nazwisko redaktora naukowego, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, np.:

Mizon G.E., Progressive Modelling of Macroeconomic Time series: the LSE Methodology, [w:] Macroeconomics: Developments, Tensions and Prospects, (red.) K.D. Hoover, Kluver Academic Press, Dordrecht 2006.

3. Artykuły w czasopismach – nazwisko i inicjały imion autora., tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok publikacji, tom i pełny zakres stron, np.:

Wiktorowska-Owczarek A., Przeciwutleniające właściwości pomidora (Lycopersicum esculentum L.), Postępy Fitoterapii, 2013, 3, s. 195-199.

4. Strony internetowe – nazwisko i inicjały imion autora, tytuł pracy, rok wydania, np:

Różański H., Taraxacum – mniszek w fitoterapii w świetle współczesnych badań; mniszek a nowotwory i wirusy – czyżby sprzyjał?!, 2009, http://rozanski.li/?p=385 (stan na dzień 6 marca)

Pozycje zawarte w wykazie literatury powinny być uporządkowane według kolejności powołań w tekście.

Uwagi dodatkowe

Symbole matematyczne, litery greckie i znaki obcojęzyczne należy wstawiać wyłącznie w zgodzie z tablicą fontów Unicode.

W przypadku konieczności umieszczenia tekstu pisanego alfabetami innymi od łacińskiego (cyrylica, arabski, hebrajski) należy używać fontów Unicode.

Skróty należy zawsze objaśnić przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście (dotyczy to również streszczenia). Poza wyjątkowymi sytuacjami nie należy używać skrótów w tytule pracy.

Indeksy górne i dolne powinny być tak sformatowane, aby były poprawnie widoczne (m2 , H2SO4).

Nie należy stosować algorytmu dzielenia wyrazów (wskazanie wyłączenie tej funkcji).

Należy stosować jednolity sposób zapisu dat, np. 17.01.2010, lub 17 stycznia 2010 r.

Znaki interpunkcyjne należy stawiać bezpośrednio po ostatniej literze/cyfrze; po znaku interpunkcyjnym należy zastosować spację (prawidłowo: abc, bca).

Należy stosować cudzysłowy apostrofowe: dolny-górny, bez spacji miedzy cudzysłowem a tekstem (prawidłowo: „abc”).

Prawa autorskie

Warunkiem opublikowania artykułu jest przekazanie redakcji pisemnego oświadczenia (Oświadczenie o Przekazaniu Praw Autorskich) o posiadaniu przez autora/autorów pełni praw autorskich do tekstu, tabel oraz rysunków zawartych w artykule. Autorzy są zobowiązani do wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia na wykorzystanie w artykule wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim. Mając na uwadze prawdziwość publikowanych danych o wkładzie autorskim w powstanie artykułów oraz by uniknąć zjawisk ghostwriting i guest autorirship autorzy są zobowiązani, zgodnie z wytycznymi MNiSW do wykazywania osób trzecich w procesie powstania artykułu oraz ujawnienia wkładu poszczególnych osób przez podawanie procentowego udziału. W przypadku stwierdzenia zjawisk ghostwriting i guest autorship Redakcja będzie informowała o tym fakcie jednostkę naukową zatrudniającą autora, stowarzyszenia, których jest członkiem oraz inne ośrodki naukowe i redakcje czasopism.

1) Ghostwriting ma miejsce wtedy, gdy wkład w powstanie artykułu wniosła osoba niewymieniona w wykazie autorów lub w podziękowaniach.

2) Guest autorship zachodzi wtedy, gdy artykuł powstał bez udziału osoby wymienionej w wykazie autorów lub wniosła ona znikomy wkład w powstanie danej publikacji.