Koło Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych przy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

W dniu 7 lipca br. odbyło się zebranie inaugurujące działalność Koła Podkarpackiego O. PZITS przy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.
W spotkaniu, na zaproszenie władz Uczelni, wzięli udział: Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna, Leszek Kaczmarczyk Prezes Podkarpackiego O. PZITS, pracownicy Uczelni i członkowie Podkarpackiego O. PZITS.
Podczas spotkania dokonano wyboru Zarządu Koła na najbliższą kadencję. Przewodniczącym Koła został prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, zastępcą dr Karol Trojanowicz, sekretarzem mgr inż. Wojciech Wal, a skarbnikiem mgr inż. Łukasz Strzała.
Podkarpacki Oddział Towarzystwa, jak wspomniał w swoim wystąpieniu Pan Leszek Kaczmarek, powstał w 1958 roku, jako jedno z pierwszych stowarzyszeń technicznych, działających na Podkarpaciu.

„Cieszymy się z możliwości rozpoczęcia wspólnej działalności na niwie wspierania i podnoszenia kwalifikacji członków naszego stowarzyszenia, integracji osób związanych z „branżą sanitarną” oraz propagowania wśród studentów KPU w Krośnie oraz w środowiskach związanych z KPU w Krośnie problematyki działalności Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych” – podkreśla Przewodniczący Koła prof. Krzysztof Chmielowski. Wykład profesora Krzysztofa Chmielowskiego pt.: „Opracowania innowacyjnego reaktora/filtra biologicznego przydomowej oczyszczalni ścieków pracującego w oparciu o materiał z tworzywa sztucznego z recyklingu„, poświęcony nowoczesnym, prośrodowiskowym sposobom szukania rozwiązań problemów, jakie stoją przed przedsiębiorcami w branży odpadowej, skłonił zebranych gości do dyskusji. Innowacyjne, wspólne działania naukowców i przedsiębiorców dają nadzieję na wypracowanie nowych, skutecznych metod zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych.
W opinii dr inż. Bernadety Rajchel, Kierownika Zakładu Inżynierii Środowiska „Ważnym celem powołania Koła jest zaangażowanie studentów Instytutu Politechnicznego, w szczególności kierunku Inżynieria środowiska, w jego działalność i tym samym zintegrowanie przyszłych specjalistów z zakresu ‘sieci i instalacji sanitarnych’ z doświadczonymi profesjonalistami i przedsiębiorcami w tej branży”.

Należy podkreślić, że zakres tematyki podejmowanej przez PZITS powinien zainteresować również studentów Energetyki i Budownictwa.
„Podjęta inicjatywa jest jednym z elementów mających na celu wzmocnienie i rozwój kierunków studiów w zakresie Inżynierii środowiska, ale również Energetyki, bardzo perspektywicznych w odniesieniu do zmian zachodzących w gospodarkach krajów Unii Europejskiej, związanych z realizacją wymagań, ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030’ oraz agendy Komisji Europejskiej dotyczącej wdrażania zasad ,gospodarki o obiegu zamkniętym’ ” – wyjaśnia dr Karol Trojanowicz, Dyrektor Instytutu Politechnicznego KPU w Krośnie.
Podjęte działanie jest również spójne z podjętą inicjatywą współpracy Uczelni w ramach International Water Association (IWA). Aktywności w ramach tych dwóch organizacji, w wielu aspektach, mogą uzupełniać się i wzmacniać na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, a także znajdować swoje odzwierciedlenie w wynikach prac międzynarodowych grup specjalistycznych IWA.