Laboratorium Inżynierii Środowiska

LOKALIZACJA

Kampus Politechniczny

Jerzego Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

Zakład Inżynierii Środowiska

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM

Lp.

Nazwa aparatury

Przeznaczenie

1

Chromatograf  jonowy HPIC
ICS-5000

Oznaczanie analitów w próbkach środowiskowych w postaci jonowej.

2

Demineralizator Hydrolab HLP 5

Urządzenie do oczyszczania wody do stopnia czystości odpowiadającemu „wodzie przeznaczonej do HPIC/HPLC”, czyli ultraczystej, zdejonizowanej wody o przewodnictwie <0,18 mS

3

Spektrofotometr VIS – Slandi LF300

Urządzenie do wykonywania oznaczeń ilościowych związków organicznych i nieorganicznych w próbkach środowiskowych metodą fotometryczną.

4

Mineralizator. WSL M-9

Urządzenie przeznaczone do przeprowadzania mineralizacji próbek wody, ścieków, gleby, odpadów i żywności.

5

Myjka ultradźwiękowa – Sonic 1

Urządzenie przeznaczone do przeprowadzania ekstrakcji w fazach ciało stałe/ciecz oraz roztwarzania substancji.

6

Suszarka – Memmert UFE-400

Urządzenie przeznaczone do ogrzewania i suszenia materiałów niesterylnych.

7

Waga laboratoryjna – Ohaus seria BW

Waga laboratoryjna Ohaus BW przeznaczona do przygotowywania odważek laboratoryjnych z dokładnością do 1 g.

8

Waga laboratoryjna – Ohaus seria PA

Waga laboratoryjna Ohaus PA przeznaczona do przygotowywania odważek laboratoryjnych z dokładnością do 0,1 g.

9

Waga laboratoryjna analityczna – Radwag XA/82/220/X

Waga laboratoryjna przeznaczona do przygotowywania odważek laboratoryjnych z dokładnością do 0,01 mg.

10

Wirówka laboratoryjna – MPW – 223e

Urządzenie przeznaczone do rozdziału mieszanin, zawiesin, płynów na składniki o różnych gęstościach, pod wpływem działania siły odśrodkowej.

11

Wytrząsarka laboratoryjna – Elpin typ 358A

Urządzenie przeznaczone do mieszania mieszanin i roztworów, podczas wykonywania określonej procedury analitycznej.

12

Zestaw do sączenia AGA Labor PL2/2

Urządzenie przeznaczone do sączenia mieszanin i roztworów przez sączki membranowe.

13

Piec muflowy PEM 21

Urządzenie do spopielania części organicznych próbek, topienia próbek w tyglach, wypalania zanieczyszczeń w tyglach i tackach.

14

Elektrochemiczny przyrząd pomiarowy CX-742

Urządzenie do wykonywania oznaczeń analitów w próbkach środowiskowych metodą potencjometryczną – z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych.

15

Aparat Scheiblera

Urządzenie do oznaczania zawartości węglanu wapnia w próbach gleby i gruntu metodą Scheiblera.

16

Georadar Detector Duo, IDS

Wstępne badania przypowierzchniowych warstw gruntu, lokalizacja infrastruktury podziemnej.

17

Georadar RIS ONE, IDS

Wstępne badania warstw geologicznych.

18

Urządzenie elektrooporowe OHMMAPPER TR3

Rozpoznanie budowy geologicznej.

19

Aparat trójosiowy AT-2

Badanie wytrzymałości gruntu na ścinanie.

20

Aparat geotechniczny ASA

Badanie wytrzymałości gruntu na bezpośrednie ścinanie i trójosiowe ściskanie.

21

Edometr laboratoryjny

Oznaczanie edometrycznych modułów ściśliwości próbek gruntu.

22

Aparat Proctora UP-1

Oznaczanie wilgotności optymalnej i ciężaru objętościowego próbek gruntu.

23

Aparat Casagrande’a APG-2a

Oznaczanie granicy płynności.

24

Aparat do kapilarności biernej

Oznaczanie kapilarności biernej gruntu.

25

Cylinder i widełki wibracyjne

Wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych.

26

Wstrząsarka elektromagnetyczna + komplet sit laboratoryjnych

Wykonanie analizy granulometrycznej materiałów ziarnistych.

27

Ścinarka obrotowa

Oznaczanie wytrzymałości gruntu na ścinanie.

28

Penetrometr tłoczkowy

Oznaczanie wytrzymałości gruntu na ściskanie.

29

Stożek Wasiliewa

Oznaczanie granicy płynności.

30

Wiertnica mechaniczna

Wykonanie wierceń i pobieranie prób gruntu.

31

Zestaw świdrów ręcznych

Wykonanie wierceń i pobieranie prób gruntu.

32

Sonda gruntowa wbijana lekka

Oznaczanie stopnia zagęszczenia i plastyczności gruntu.

33

Sonda dynamiczna mechaniczna

Oznaczanie stopnia zagęszczenia i plastyczności gruntu.

34

Lekka płyta dynamiczna

Badanie nośności i zagęszczenia gruntów.

35

Aparat VSS 100 KN

Badanie nośności i zagęszczenia nawierzchni podatnych i podłoża drogowego.

36

Dylatometr Marchetti-ego DMT z modułem sejsmicznym SDMT

Badanie podłoża gruntowego in situ.

37

Próbnik do poboru gleb i gruntów

Pobór próbek w stanie nienaruszonym, tzw. NNS.

38

Zestawy minerałów i skał

Rozpoznawanie minerałów i skał.

39

Suszarki laboratoryjne

Urządzenie uzupełniające badania laboratoryjne.

40

Zestaw Oxi-Top oraz cieplarka laboratoryjna

Q-Cell 140

Analiza biologicznego, pięciodniowego zapotrzebowania na tlen (BZT5).

41

Bioreaktor z systemem pomiarowo-sterująco-rejestrującym Endress&Hauser.

Testy porcjowe i przepływowe procesów biologicznego oczyszczania ścieków. Badanie metod automatycznego sterowania procesów.

42

Reaktor porcjowy do oznaczania aktywności bakterii H, AOB, NOB metodą respirometryczną
(z miernikiem HQ30D.99.303000 (Hach), HQD Miernik USB z rejestracją wyników w PC).

Test aktywności biomasy heterotroficznej i autotroficznej – OUR (respirometria oparta o pomiar stężenia tlenu w reaktorze porcjowym).

 

43

Zestaw do oznaczania szybkości denitryfikacji i aktywności anammox metodą manometryczną (reaktory porcjowe z Manometrem Greisinger GMH5150, czujnikiem ciśnienia względnego GMSD 350BR K51, i interfejsem USB5100, z rejestracją wyników w PC)

Test szybkości denitryfikacji – NUR (test manometryczny w reaktorze porcjowym). 

Specyficzna aktywność anammox – SAA (test manometryczny w reaktorze porcjowym).

44

Mieszadło magnetyczne, zatapialne – z regulatorem obrotów (IP68)

Sprzęt pomocniczy do wykonywania biotechnologicznych testów porcjowych.

45

Łaźnia wodna

Sprzęt pomocniczy do wykonywania biotechnologicznych testów porcjowych.

LABORATORIUM OFERUJE
 1. Analiza wody i ścieków w zakresie:
 • Chemiczne zapotrzebowanie na tlen – ChZT (fotometrycznie)
 • Biologiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5 (manometrycznie)
 • Odczyn pH (elektrochemicznie)
 • przewodnictwo elektrolityczne (elektrochemicznie)
 • potencjał redox (elektrochemicznie)
 • stężenie tlenu rozpuszczonego (fluorescencyjnie, LDO)
 • Fe, Mn (fotometrycznie)
 • Aniony: F, Cl, SO42-, PO43-, Br, NO2, NO3 (chromatografia jonowa, HPIC)
 • Kationy: Li+, Na+, Mg2+, NH4+, Ca2+ (chromatografia jonowa, HPIC)
 1. Testy technologiczne – miejskie i przemysłowe biologiczne oczyszczalnie ścieków
 • Test aktywności biomasy heterotroficznej i autotroficznej – OUR (respirometria oparta o pomiar stężenia tlenu w reaktorze porcjowym)
 • Test szybkości denitryfikacji – NUR (test manometryczny w reaktorze porcjowym)
 • specyficzna aktywność anammox – SAA (test manometryczny w reaktorze porcjowym)
 1. Badania elektrooporowe – określenie warunków gruntowo-wodnych metodą indukcyjną
 2. Pomiary georadarowe – lokalizacja obiektów (infrastruktura komunalna, obiekty historyczne, środowiskowe) znajdujących się pod powierzchnią terenu – do głębokości kilkanastu metrów, w zależności od warunków gruntowych