Zakład Turystyki i Rekreacji – Analizy, opinie i usługi

KONTAKT

tel. 13 43 755 60, fax: 13 43 755 61
e-mail: ik@kpu.krosno.pl
ul. Wyspiańskiego 20, 38-400 Krosno
Pokój 8 B

OFERTA

„KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE”

Oferta Zakładu Turystyki i Rekreacji KPU w Krośnie dla podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego

Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń (ekspertyz, badań i projektów infrastruktury turystycznej – wykonywanych zarówno na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, jak i otoczenia społeczno-gospodarczego) kadra naukowa Zakładu Turystyki i Rekreacji Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, może się podjąć następujących przedsięwzięć o charakterze naukowo-badawczym:

 1. Badania nad ruchem turystycznym Krosna (kontynuacja projektu realizowanego przez Zakład TiR od roku 2018)

Celem badań, które zamierzamy kontynuować, jest pomiar rozwoju funkcji turystycznej miasta Krosna, przeprowadzony za pomocą wskaźników, takich jak:

 • wskaźnik Baretje’a-Deferta – będący miernikiem zagospodarowania turystycznego
 • wskaźnik Deferta – bazujący na pomiarze liczby turystów przypadających na 1 km2 obszaru miasta
 • wskaźnik Charvata – na podstawie liczby udzielonych noclegów przypadających na 100 mieszkańców, daje możliwość określenia intensywności ruchu turystycznego
 • wskaźnik Schneidera – badający intensywność ruchu turystycznego, pozwalający na ustalenie liczby turystów korzystających z noclegów, przypadających na 100 stałych mieszkańców obszaru miasta
 • wskaźnik gęstości bazy noclegowej na 1 km2

Uzyskane w toku badań dane liczbowe, skonfrontowane z podobnymi wynikami prowadzonymi na terenie innych miast i obszarów, pozwolą na ustalenie turystycznej pozycji Krosna w wymiarze województwa oraz krajowym.

 1. Projekty ścieżek i tras turystycznych, zarówno przyrodniczych jak i kulturowych, na terenie miejscowości i gmin
 2. Opracowanie kompleksowej bazy bibliograficznej w zakresie literatury przyrodniczej i kulturowej – dla obszarów o wysokim znaczeniu turystycznym (Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe, obszary „Natura 2000”, rezerwaty kulturowe)
 3. Opracowanie analizy stopnia ryzyka różnego typu inwestycji o charakterze turystycznym i rekreacyjnym
 4. Badania poziomu zagospodarowania turystycznego miejscowości oraz oceny ich potencjału turystycznego
 5. Analizy SWOT dla miejscowości lub mniejszych regionów turystycznych, w tym – dla konkretnych przedsięwzięć turystycznych lub rekreacyjnych
 6. Ekspertyzy dotyczące możliwości zagospodarowania zabytków architektury na potrzeby usług turystycznych
 7. Projekty i ekspertyzy naukowe, dotyczące obszaru 12 gmin tworzących Porozumienie „Zagłębie Ambitnej Turystyki” (ZAT)
 • Przygotowanie projektów nowych tras znakowanych (pieszych i rowerowych) na terenie gmin: Rymanów, Jaśliska, Iwonicz i Dukla – z naciskiem na promocję lokalizatora ZAT.BESKO.PL oraz przygotowanie poglądowych tablic informacyjnych Mapy Mobilnej ZAT wraz z geo-lokalizacją oraz z zakresu geografii, geologii, etnografii, nazewnictwa terenowego, kultury, historii i przyrody
 • Opracowanie wielkoskalowej mapy turystycznej (1 : 30 000) środkowej i zachodniej części Beskidu Niskiego (gminy: Iwonicz, Dukla, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Dębowiec, Krempna, Sękowa, Uście Gorlickie) dla Porozumienia „Zagłębie Ambitnej Turystyki” (kontynuacja projektu zrealizowanego dla gmin ze wschodniej części Beskidu Niskiego).
 • Przygotowanie ekspertyz naukowych dotyczących lokalizacji na obszarze 12 gmin „Zagłębia Ambitnej Turystyki” obiektów infrastruktury komunalnej, inżynierii wodnej (obiektów małej retencji z funkcją rekreacyjną) oraz obiektów przemysłu edukacyjno-wychowawczego (tzw. Campów Młodzieżowych) i innych obiektów, zgodnie z planem inwestycji w obszarze Zagłębia
 • Przygotowanie ekspertyz naukowych w zakresie dokładnego przebiegu i standardu technicznego Wielofunkcyjnych Dróg Turystycznych Zagłębia Ambitnej Turystyki. Program ekspertyz, opinii, badań natężenia ruchu rowerzystów, pieszych, narciarzy oraz mieszkańców jest zakrojony na kilkadziesiąt odcinków drogowych w 12 gminach ZAT (docelowo 30 JST)
 • Przygotowanie ekspertyz naukowych dotyczących natężenia ruchu turystycznego i jego moderacji poprzez zastosowanie mobilnych rozwiązań w zakresie rezerwacji parkingów w dniach szczytowego popytu w atrakcyjnych lokalizacjach 12 gmin ZAT
 1. Opracowanie i opublikowanie map turystycznych
 • Bieszczady (1 : 50 000)
 • Okolice Iwonicza i Rymanowa Zdroju (1 : 30 000)
 • Jaśliski Park Krajobrazowy (1 : 50 000)
 • Mapa miejsc walk i cmentarzy z czasu I wojny światowej, na terenie Nadleśnictw: Rymanów, Brzozów, Komańcza, Baligród