Uczelnia dla biznesu – spotkanie Konwentu KPU w Krośnie

1 lipca br. odbyło się drugie w tym roku akademickim spotkanie Konwentu Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.
W wydarzeniu udział wzięli zdeklarowani członkowie Konwentu, czyli przedstawiciele firm z regionu, instytucji oświatowych, organizacji pozarządowych, a także parlamentarzyści. Obradom przewodniczył Pan Piotr Przytocki, Prezydent Miasta Krosna, pełniący także funkcję przewodniczącego Konwentu.

Spotkanie poprowadzili dr hab. Zbigniew Barabasz, Rektor KPU w Krośnie wraz z dr Agnieszką Woźniak, Prorektor ds. rozwoju.
Głównym tematem spotkania było omówienie umocnienia i poszerzenia  współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu, poprzez doskonalenie organizacji praktyk zawodowych oraz dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb pracodawców, a także prowadzenie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.

Spotkanie, które odbyło się w formie stacjonarnej w auli Kampusu Politechnicznego Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, poprzedziło zwiedzanie bazy laboratoryjnej Uczelni. Możliwości badawcze i techniczne nowopowstałego obiektu laboratoryjnego zaprezentował mgr Franciszek Tereszkiewicz, kanclerz KPU w Krośnie.

Wystąpienia prelegentów rozpoczął mgr inż. Janusz Fic, Prezes  Holdingu Komunalnego w Krośnie, a także Przewodniczący Rady Uczelni. Podczas prezentacji omówił perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa, koncepcję powstających we współpracy z Uczelnią studiów dualnych „Gospodarka obiegu zamkniętego” oraz przedstawił propozycję konkursu na najlepszą pracę inżynierską studentów KPU w Krośnie dotyczącą działalności Holdingu.

Prezentację oferty współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu zaprezentowała dr Agnieszka Woźniak, Prorektor ds. rozwoju. Podczas wystąpienia zaprezentowała funkcjonalności platformy Uczelnia dla biznesu, pozwalającej firmom i instytucjom zapoznać się z ofertą badawczą i edukacyjną przygotowaną na potrzeby pracodawców, w tym m.in. ofertą badań, ekspertyz laboratoryjnych, analiz, usług, szkoleń i kursów. Prorektor przedstawiła także propozycję rozszerzenia współpracy członków Konwentu z Uczelnią w zakresie działalności studenckich kół naukowych. Współpraca ta miałaby na celu usprawnienie transferu technologii i rozwiązań technicznych, powstałych w ramach ich działalności, do sfery gospodarczej. W ostatniej części prezentacji dr Agnieszka Woźniak przedstawiła propozycje monitoringu relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez wprowadzenie od przyszłego roku akademickiego ankiety badania oczekiwań pracodawców i oceny zakresu współpracy.

Bazę firm i instytucji współpracujących z Uczelnią przy realizacji praktyk i staży przedstawiła dr inż. Małgorzata Górka, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z pracodawcami. Podczas prezentacji podkreśliła znaczenie praktyk zawodowych w kształceniu studentów oraz określiła oczekiwane efekty prac dyplomowych realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Omówiła także inicjatywę Uczelni związaną z przygotowaniem bazy firm kierunkowych pod realizację praktyk zawodowych zgodnie z programem praktyk każdego z kierunków studiów. Dr inż. Małgorzata Górka podkreśliła, że intencją Uczelni jest by każdy kierunek studiów posiadał swój wykaz firm rekomendowanych przez Uczelnię jako miejsca, w którym student odbywając praktykę będzie mógł w pełni realizować kierunkowy program praktyk zawodowych.

Rolę Biura karier i praktyk w animowaniu współpracy z przedsiębiorcami oraz zakres i formy działalności Biura omówiła mgr Sylwia Maciejowska-Gunia. W prezentacji przedstawiono zakres działalności Biura karier i praktyk tj. m. in. pozyskiwanie ofert pracy i praktyk dla studentów oraz absolwentów Uczelni, przygotowanie i organizowanie warsztatów oraz spotkań informacyjno-rekrutacyjnych z pracodawcami, organizowanie praktyk studenckich, a także organizowanie targów pracy. Ponadto podkreślona została rola jaką pełni Biuro w kontaktach pomiędzy pracodawcami a studentami oraz we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni.

W zastępstwie za dra Krzysztofa Frączka, Prorektora ds. studiów ofertę Uczelni przygotowaną dla osób pracujących, tj. m.in. studia podyplomowe, studia 26+, kursy i szkolenia, przedstawiła członkom Konwentu dr Agnieszka Woźniak.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja członków Konwentu, podczas której odniesiono się do przedstawionych przez prelegentów zagadnień, a także przedstawiono nowe propozycje współpracy przedstawicieli pracodawców z krośnieńską Uczelnią.

Warto przypomnieć, że Konwent to organ doradczy i opiniodawczy, którego zadaniem jest wsparcie Uczelni w zakresie prac nad dostosowaniem oferty kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy Uczelnią a przedsiębiorcami, szkołami i administracją samorządową. Podejmowane w ramach współpracy działania koncentrować się mają wokół wzmocnienia potencjału lokalnych kadr gospodarki.