Praktyki zawodowe

Aby zorganizować praktyki zawodowe na kierunku Towaroznawstwo należy postępować według poniższych kroków:

KROK 1: Wybór przedsiębiorstwa w oparciu o właściwy program praktyk

Dla studentów 1 roku obowiązuje program praktyki zawodowej cz. 1.

Dla studentów 2 roku obowiązuje program praktyki zawodowej cz. 2.

Dla studentów 3 roku obowiązuje program praktyki zawodowej cz. 3.

            Student musi wybrać takie przedsiębiorstwo, w którym będzie w stanie zapoznać się z zagadnieniami opisanymi w programie praktyk. Najlepiej skonsultować program praktyki z pracownikiem przedsiębiorstwa na samym początku, jeszcze przed przystąpieniem do przygotowywania dokumentów.  

Wybór przedsiębiorstwa należy skonsultować z uczelnianym opiekunem praktyk, który udzieli informacji czy uczelnia ma z tym przedsiębiorstwem podpisaną umowę. Na kierunku Towaroznawstwo uczelnianym opiekunem praktyk jest dr inż. Jolanta Baran

KROK 2: Przygotowanie niezbędnych dokumentów

            W przypadku gdy uczelnia nie ma podpisanej umowy z przedsiębiorstwem, student organizuje praktykę samodzielnie. Aby to zrobić należy:

  • Złożyć do Kierownika Zakładu Towaroznawstwa podanie o wyrażenie zgody na samodzielne organizowanie praktyki
  • Uzyskać w firmie Oświadczenie o przyjęciu na praktykę
  • Złożyć do uczelnianego opiekuna praktyk Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW. Ubezpieczenie powinno być ważne w trakcie okresu realizowanej praktyki.

W przypadku gdy uczelnia ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem, wówczas należy:

  • Zgłosić się do uczelnianego opiekuna po skierowanie na praktykę.
  • Uzyskać w firmie Oświadczenie o przyjęciu na praktykę
  • Złożyć do uczelnianego opiekuna praktyk Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW. Ubezpieczenie powinno być ważne w trakcie okresu realizowanej praktyki.

W przypadku gdy student planuje odbywać praktykę w przedsiębiorstwie, w którym pracuje, wówczas należy:

  • złożyć do uczelnianego opiekuna Podanie o ocenę zbieżności efektów uczenia się wraz z załącznikami wymienionymi w podaniu (albo dokumentami równoważnymi do załączników)    
  • złożyć do uczelnianego opiekuna praktyk Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW. Ubezpieczenie powinno być ważne w trakcie okresu realizowanej praktyki.

KROK 3: Podpisanie porozumienia.

            Na podstawie przedłożonych dokumentów Opiekun z ramienia Uczelni przygotowuje porozumienie, które student powinien odebrać, dostarczyć do podpisania w przedsiębiorstwie i zwrócić podpisane na Uczelnię. 

KROK 4: Realizacja praktyki

            Przed udaniem się na praktyki student musi od uczelnianego opiekuna praktyk odebrać dzienniczek.

Student w trakcie praktyki ma obowiązek codziennie ewidencjonować w dzienniczku przebieg praktyki. Każda strona w dzienniczku powinna być podpisana przez opiekuna praktyk z ramienia przedsiębiorstwa.

Na końcu dzienniczka w sekcji na notatki opiekun w przedsiębiorstwie powinien napisać opinię o studencie (jak realizował praktyki, czy był zaangażowany) i wystawić ocenę za realizację praktyki.

KROK 5: Wypełnienie Karty weryfikacji efektów uczenia się

Pod koniec realizacji praktyki opiekun z ramienia przedsiębiorstwa dokonuje oceny w jakim stopniu praktykant nabył poszczególne efekty uczenia się. Dokument podpisany przez opiekuna w przedsiębiorstwie należy złożyć do podpisu przy zaliczeniu praktyki na Uczelni.

Dla studentów 1 roku obowiązuje Karta weryfikacji efektów uczenia się.

Dla studentów 2 roku obowiązuje Karta weryfikacji efektów uczenia się.

Dla studentów 3 roku obowiązuje Karta weryfikacji efektów uczenia się.

KROK 6: Wypełnienie Ankiety oceny miejsca realizacji praktyk

            Dokument wypełnia student i składa go uczelnianemu opiekunowi przy zaliczeniu praktyki.

KROK 7: Zaliczenie praktyki

            Po zakończeniu praktyki zaliczenie odbywa się w formie rozmowy z uczelnianym opiekunem praktyk. Termin zaliczenia ustala opiekun i zamieszcza go na stronie Zakładu ( https://kpu.krosno.pl/towaroznawstwo/sesja-egzaminacyjna/). 

W sprawach nieuregulowanych w powyższym opisie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Praktyk Studenckich Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, Regulaminu studiów, Kierunkowego programu praktyk studenckich 2020-2024 oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Regulamin praktyk studenckich

Zarządzenie Rektora nr 30/22 w sprawie zmiany Regulaminu praktyk studenckich w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Dokumentacja dotycząca praktyk dla IV roku Towaroznawstwa studia stacjonarne