Studia na kierunku Towaroznawstwo

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO, SYLWETKA ABSOLWENTA 

Towaroznawstwo to kierunek inżynierski stwarzający możliwości zdobycia wyższego wykształcenia, wiedzy, umiejętności praktycznych i nabycia kompetencji społecznych dla mieszkańców Podkarpacia, oferujący studia stacjonarne, stacjonarne 26+ i niestacjonarne. Kierunek Towaroznawstwo w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie kształci dla potrzeb nowoczesnej gospodarki związanej z kształtowaniem i oceną jakości produktów, a jednocześnie umożliwia zapewnienie ciągłości kształcenia na drugim stopniu (studia magisterskie,np. na kierunku Inżynieria produkcji lub Zarządzanie w PWSZ w Krośnie) dla rozwoju intelektualnego młodego pokolenia.

Towaroznawstwo to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym łączącym wiedzę ekonomiczną, techniczną i przyrodniczą, co daje duże możliwości kształcenia specjalizacyjnego dla niszowych potrzeb lokalnego rynku pracy takich jak: kontrola i sterowanie jakością w gospodarce żywnościowej, produkcja i kształtowanie jakości towarów, towaroznawstwo drewna, towaroznawstwo produktów regionalnych i tradycyjnych, towaroznawstwo przemysłowe, projektowanie wyrobów i zarządzanie jakością, obrót i marketing produktów kosmetycznych. Absolwenci zdobywają umiejętności oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny własności produktów. Są przygotowani do udziału w projektowaniu, budowie, integracji i rozwoju systemów zarządzania jakością oraz  bezpieczeństwem i higieną pracy; opracowywania i wdrażania założeń zintegrowanej polityki produktowej; oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych; przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko.

MISJA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO

Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu towaroznawstwa dla potrzeb nowoczesnej gospodarki we współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami.

WIZJA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO

Towaroznawstwo w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie będzie do roku 2020 wiodącym interdyscyplinarnym kierunkiem kształcącym kadry na wysokim, europejskim poziomie, otwartym na innowacyjne wyzwania stawiane przez zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą i prawną, realizującym proces naukowo-dydaktyczny i prace naukowo-badawcze na rzecz rozwoju gospodarki i regionu.

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA ORAZ MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

Celem kształcenia na kierunku Towaroznawstwo jest przygotowanie specjalistów o wysokich kwalifikacjach, posiadających teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie nauk społecznych (ekonomia, zarządzanie), technicznych i rolniczych. Interdyscyplinarny charakter kształcenia pozwala na elastyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności w różnorodnych działach gospodarki i administracji.

Absolwent kierunku Towaroznawstwo posiada wiedzę z zakresu: towaroznawstwa, opakowalnictwa, przechowalnictwa, ochrony środowiska, a także matematyki, fizyki, chemii, mikrobiologii, biochemii, materiałoznawstwa, makro- i mikroekonomii, ekonomiki przedsiębiorstw, podstaw prawa, zarządzania i marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, zarządzania jakością, oceny jakości produktów, technologii materiałowych oraz aparatury i inżynierii procesów produkcyjnych.

Absolwent zdobywa umiejętność oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny własności produktów. Jest przygotowany do udziału w projektowaniu, budowie, integracji i rozwoju systemów zarządzania jakością oraz  bezpieczeństwem i higieną pracy; opracowywania i wdrażania założeń zintegrowanej polityki produktowej; oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych; wykonywania ekspertyz towaroznawczych; przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko. Ponadto absolwent kierunku Towaroznawstwo posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem, także z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji i prezentacji; zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz radzenia sobie z zagadnieniami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone.

Absolwent jest przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością; w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzędowego; ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i projektowych oraz jako technolog produkcji. Posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do bycia audytorem systemów zarządzania jakością.

Absolwenci stają się istotną kadrą tworzącą specjalistów przydatnych do pracy na wielu stanowiskach/miejscach pracy.

SILNE STRONY KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO

 • Bardzo dobre i nowoczesne wyposażenie laboratoriów i pracowni dydaktycznych
 • Praktyczny profil kształcenia
 • Wykwalifikowana kadrowa naukowa z różnych ośrodków naukowych
 • Podpisane umowy o współpracy z przedsiębiorcami
 • Stypendia naukowe i socjalne dla studentów
 • Udział pracodawców w procesie dydaktycznym
 • Możliwość odbywania praktyk w czasie procesu kształcenia
 • Liczne zajęcia terenowe
 • Możliwość prowadzenia zajęć na odległość w formie e-lerning
 • Możliwość odbycia studiów zagranicznych w ramach programu Erasmus
 • Prowadzenie badań i wdrożeń patentowych
 • Skuteczne kształtowanie i stymulowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczości, mobilności, miękkich kompetencji społecznych (konferencje, targi pracy, projekty, wizyty studyjne w zakładach pracy)
 • Studia w formule 26+ (to bezpłatne studia stacjonarne adresowane do osób pracujących zawodowo i chcących podnosić swoje kwalifikacje, zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, możliwość studiowania wg indywidualnego toku studiów), 
 • Szybka i sprawna praca sekretariatu
 • Bardzo dobrze wyposażona biblioteka uczelniana
 • Możliwość korzystania z czytelni
 • Istniejące Studenckie Koła Naukowe
 • Dobra baza sportowa, możliwość uczestnictwa studentów w AZS

CO SĄDZĄ O KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO NASI ABSOLWENCI