Dlaczego warto studiować na kierunku Towaroznawstwo?

Towaroznawstwo to kierunek inżynierski stwarzający możliwości zdobycia wyższego wykształcenia, wiedzy, umiejętności praktycznych i nabycia kompetencji społecznych dla mieszkańców Podkarpacia, oferujący studia stacjonarne, stacjonarne 26+ i niestacjonarne. Kierunek Towaroznawstwo w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie kształci dla potrzeb nowoczesnej gospodarki związanej z kształtowaniem i oceną jakości produktów, a jednocześnie umożliwia zapewnienie ciągłości kształcenia na drugim stopniu (studia magisterskie,np. na kierunku Inżynieria produkcji lub Zarządzanie w PWSZ w Krośnie) dla rozwoju intelektualnego młodego pokolenia.

Po 4 semestrze studenci wybierają jedną z proponowanych możliwości kształcenia :

  1.  Inżynier jakości – kształcenie w tym zakresie umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu oceny i kontroli jakości towarów, oceny jakości produktów z wykorzystaniem metod laboratoryjnych, doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny własności produktów, projektowania towarów, opracowywania i wdrażania założeń zintegrowanej polityki produktowej, przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko, towaroznawstwa nowoczesnych surowców i produktów przemysłowych i spożywczych, norm prawnych obowiązujących przy produkcji i wprowadzeniu do obrotu produktów, badania i kreowania potrzeb i zachowań konsumentów, organizowania i zarządzania procesami produkcji. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do bycia audytorem systemów zarządzania jakością. Potrafi również wdrażać, nadzorować i doskonalić systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach z różnych branż. 

 

Absolwent może podjąć zatrudnienie na stanowiskach związanych z zarządzaniem i kontrolą jakości w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, laboratoriach badawczych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, w firmach konsultingowych, organach nadzoru urzędowego, jednostkach doradczych i projektowych oraz we własnej firmie.

 

  1.  Menedżer produktu – Celem procesu kształcenia jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania produktem. Program studiów łączy interdyscyplinarne podejście do zagadnień tworzenia i zarządzania portfelem produktów przedsiębiorstwa. Przede wszystkim kształtowania cech produktów każdego produktu w portfelu podmiotu gospodarczego z punktu widzenia potrzeb rynku. Program kształcenia koncentruje się na umiejętności praktycznego kreowania i weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami klientów, nadaniu im odpowiednich charakterystyk i wprowadzenia na rynek. Duży nacisk położony jest także na umiejętność zarządzania produktem i marką w poszczególnych fazach pełnego cyklu życia, zgodnie z koncepcją marketingu strategicznego.

 

Gospodarka w dobie globalizacji, cyfryzacji i dużej konkurencji zgłasza zapotrzebowanie na menedżerów potrafiących tworzyć nowoczesne, elastyczne i efektywne strategie rynkowe przedsiębiorstwa. W szczególności przedsiębiorstwa potrzebują specjalistów odpowiedzialnych za rynkowe i jakościowe kształtowanie produktu oraz budowanie wizerunku marki produktu. Dla przedsiębiorstwa kształtowanie wartości produktu jako wartości oferowanej klientowi i zaspakajającej jego potrzeby staje się podstawowym wyzwaniem rynkowym. Pojawia się zatem konieczność kształcenia nowego typu menedżera, który będzie potrafił zarządzać produktem; czyli opracować i wprowadzić go na rynek, sprzedawać przez różne kanały dystrybucji, kształtować właściwą politykę cenową oraz  kreować jego wizerunek. W zakresie oferty edukacyjnej duży nacisk kładziony jest na kwestie innowacyjności i dostosowania produktu do potrzeb i oczekiwań konsumenta, a więc posiadania podstawowych wyznaczników konkurowania oraz innowacyjności rozwiązań w zakresie zachowań rynkowych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem instrumentów marketingowych i narzędzi jakości.

 

Absolwent staje się cenionym i poszukiwanym specjalistą – menedżerem produktu, w zakresie kreowania nowych potrzeb uczestników rynku i ich urzeczywistniania poprzez kształtowanie produktów, zdobywanie informacji o zjawiskach i procesach rynkowych niezbędnych do podejmowania decyzji oraz rynkowego zarządzania produktem i marką w przedsiębiorstwie.

 

  1.  Logistyk towarów jest atrakcyjną ofertą na rynku usług edukacyjnych. Logistyka jest niezbędnym elementem funkcjonowania  współczesnych przedsiębiorstw, nie tylko tych wytwarzających różnorakie dobra, ale również działających w sektorze handlowo – dystrybucyjnym. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w dużych organizacjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Program studiów, wraz z solidną podbudową zasadniczych treści kształcenia kierunku towaroznawstwo, pozwala na wykształcenie wyróżniającego się profilu absolwenta, który znając właściwości różnorodnych grup towarowych będzie mógł w sposób świadomy i precyzyjny dobierać narzędzia i budować proces logistyczny dopasowany do potrzeb konkretnych pracodawców. Nie będzie jedynie „administratorem” procesów logistycznych, a specjalistą rozumiejącym procesy logistyczne i ich wpływ na jakość i bezpieczeństwo towarów. Będzie ponadto mógł reprezentować firmę w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, również na rynku międzynarodowym. 

Po zakończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistów i menedżerów w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, zarówno w obszarze gospodarki magazynowej, jak też w działach wysyłek, spedycji oraz jednostkach ds. zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Istnieje również możliwość pełnienia funkcji doradczych w przedsiębiorstwach oraz firmach konsultingowych.

ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA Z NAMI