Charakterystyka kierunku

Kierunek Towaroznawstwo

Poziom kształcenia: I stopień

Tryb: stacjonarne i stacjonarne 26+ (studia bezpłatne), niestacjonarne (studia płatne),

Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

 Profil studiów: praktyczny

Towaroznawstwo, dzięki swojej różnorodności, to kierunek zarówno dla humanistów, jak też osób posiadających umysły ścisłe. Daje możliwości znalezienia dobrze płatnej pracy w dużych i małych firmach. Przygotowują specjalistów zarządzania jakością, przyszłych menedżerów, logistyków.

 

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci kierunku Towaroznawstwo są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz spożywczych (żywnościowych) jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością. Ponadto w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, w jednostkach kontrolno-pomiarowych, organach nadzoru urzędowego, ośrodkach badawczo rozwojowych oraz jednostkach doradczych, konsultingowych i projektowych. Są również przygotowani do prowadzenia własnej firmy.

  • Studenci po 4 semestrze wybierają jedną z możliwości kształcenia:

Inżynier jakości– przygotowuje specjalistów z zakresu jakości dla nowoczesnej gospodarki.

Kształcenie w zakresie „Inżyniera jakości” na kierunku Towaroznawstwo w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie jest atrakcyjną ofertą na rynku usług edukacyjnych na Podkarpaciu. Odpowiada na potrzeby i oczekiwania rynku oraz nowoczesnej gospodarki, bo znajomość zasad wdrażania i monitorowania systemów zarządzania jakością oraz ich stosowanie w przedsiębiorstwie jest obecnie podstawową koniecznością umożliwiającą uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Jakościowe podejście przedsiębiorstw wynika z zaostrzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa produktów, odpowiedzialności producentów za wytwarzane produkty, wzrostu wymagań, potrzeb i oczekiwań konsumentów. W związku z tym istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu kształtowanie i oceny jakości towarów.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci kształcenia w zakresie „Inżyniera jakości” będą posiadać niezbędną wiedzę z zakresu systemów zarządzania i zapewnienia jakości, autentyczność i identyfikowalność towarów, planowanie, wdrażanie i dokumentowanie systemu zarządzania jakością, audytów systemu zarządzania jakością, akredytacji, badań, normalizacji i certyfikacji, prawnych aspektów zarządzania jakością, narzędzi i metod doskonalenia systemów zarządzania jakością, komputerowego wspomagania systemów zarządzania jakością, zachowań konsumentów oraz metody instrumentalne w ocenie jakości towarów.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do bycia audytorem systemów zarządzania jakością.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

Małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem i kontrolą jakości, Laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, Jednostkach kontrolno-pomiarowych, Organach nadzoru urzędowego, Ośrodkach badawczo-rozwojowych, Jednostkach doradczych i projektowych, Firmach konsultingowych,  Własnym przedsiębiorstwie.

Menedżer Produktu – przygotowuje specjalistów z zakresu zarządzania produktem.

Menedżer produktu na kierunku Towaroznawstwo w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie jest atrakcyjną ofertą na rynku usług edukacyjnych na Podkarpacia.  Kształcenie w tym zakresie stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego na specjalistów odpowiedzialnych za rynkowe, technologiczne i jakościowe kształtowanie produktu oraz wizerunku jego marki na ryku. Dla nowoczesnego przedsiębiorstwa kształtowanie produktu jako wartości oferowanej klientowi i zaspokajającej jego potrzeby staje się podstawowym wyzwaniem rynkowym. Pojawia się zatem konieczność kształcenia nowego typu menedżera, który będzie umieć zarządzać produktem, czyli wprowadzać go na rynek, sprzedawać przez różne kanały dystrybucji i kreować jego wizerunek na rynku.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci kształcenia w zakresie „Menedżera produktu” będą posiadać niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania produktem, zarządzania marką w poszczególnych fazach cyklu życia produktu zgodnie ze współczesną koncepcją marketingu.
Będzie przygotowany do prowadzenia badań marketingowych rynkowych i marketingowych, strategii marketingowych, przygotowania planu marketingowego, badań zachowań konsumentów, komunikacji marketingowej oraz oceny jakości produktu.

Absolwent zdobędzie  umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:  Aktywne zarządzanie produktem na każdym etapie jego życia, Ocena i kształtowanie jakości produktów, Analiza, prognozowanie oraz ocena procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście zarządzania produktem, Wykorzystywania wiedzy z zakresu zachowań konsumentów oraz nowoczesnych metod i narzędzi właściwych dla towaroznawstwa, zarządzania i marketingu do tworzenia, komercjalizacji, pozycjonowania produktu na rynku oraz budowania strategii marketingowych dla portfela produktów przedsiębiorstwa, Zdobywanie informacji o zjawiskach i procesach rynkowych niezbędnych do podejmowania decyzji oraz rynkowego zarządzania produktem i marką w przedsiębiorstwie.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do bycia cenionym i poszukiwanym menedżerem produktu.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w: przedsiębiorstwach z sektora produkcji i nowych technologii w zakresie kreowania nowych rozwiązań i zarządzania innowacjami produktowymi odpowiadającymi potrzebom rynku; w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych jako specjalista odpowiedzialny za kształtowanie jakości produktu w sferze produkcji, a następnie podczas jego transformacji w warunkach rynkowych; firmach i koncernach krajowych i międzynarodowych nastawionych na kreowanie marki produktu oraz komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług.

Logistyk towarów– przygotowuje specjalistów z zakresu nowoczesnej logistyki.

Kształcenie w zakresie „Logistyka towarów” na kierunku Towaroznawstwo w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie jest atrakcyjną ofertą na rynku usług edukacyjnych na Podkarpaciu.Logistyka jest niezbędnym elementem funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, nie tylko tych wytwarzających różnorakie dobra, ale również działających w sektorze handlowo – dystrybucyjnym.

dav

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci kształcenia w zakresie „Logistyki towarów” będą posiadać niezbędną wiedzę z zakresu i nabędą umiejętności w zakresie: identyfikowania, analizowania i doskonalenia systemów, procesów logistycznych, łańcuchów i sieci logistycznych, a także zarządzania nimi. Wiedza w tym zakresie jest wzbogacona o praktyczne umiejętności korzystania z informatycznych narzędzi zarządzania procesami logistycznymi. W ramach kształcenia mogą rozwijać zdolności kreatywnego myślenia, gotowości do pracy w zespole oraz zdyscyplinowanego i odpowiedzialnego zachowania i działania. W szczególności wśród treści kształcenia są: znakowanie i kodowanie towarów, Znormalizowane systemy zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, Zarządzanie produkcją i realizacja usług, Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem towarów, Ekonomika w logistyce towarów, Transport i spedycja towarów, Projektowanie i optymalizacja procesów logistycznych, Logistyka magazynowa, Logistyka międzynarodowa, Prognozowanie i symulacje w logistyce towarów oraz Innowacje i nowe trendy w logistyce.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do bycia cenionym i poszukiwanym logistykiem towarów.

Absolwenci będą przygotowani do pracy zawodowej w dużych organizacjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Poznają również w praktyce wymagania z zakresu logistyki stawiane lokalnym przedsiębiorcom przez dużych światowych odbiorców np. sieci handlowe.

Program specjalności, wraz z solidną podbudową zasadniczych treści kształcenia kierunku towaroznawstwo, pozwala na wykształcenia wyróżniającego się profilu absolwenta, który znając właściwości różnorodnych grup towarowych będzie mógł w sposób świadomy i precyzyjny dobierać narzędzia i budować proces logistyczny dopasowany do potrzeb konkretnych pracodawców.  Nie stanie się zatem jedynie „administratorem” procesów logistycznych, a unikalnym specjalistą posiadającym głębokie zrozumienie procesów logistycznych i ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo towarów. Będzie ponadto mógł reprezentować firmę w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, również na rynku międzynarodowym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie na stanowiskach specjalistów i menedżerów w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, zarówno w obszarze gospodarki magazynowej, jak też w działach wysyłek, spedycji oraz jednostkach ds. zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Istnieje również możliwość pełnienia funkcji doradczych i konsultanckich w przedsiębiorstwach oraz firmach konsultingowych.

PRAKTYCZNE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia tej specjalności ukierunkowane są na zapewnienie sprawnego i bezpiecznego transportu różnorodnych  grup towarowych zarówno w logistyce krajowej jak i międzynarodowej i obejmują m.in.:  Transport i spedycję towarów, Ekonomikę w logistyce towarów, Znakowanie i kodowanie towarów, Prognozowanie i symulacje w logistyce towarów, Innowacje i nowe trendy w logistyce. Program specjalności kładzie również nacisk na potrzeby pracodawców i klientów wprowadzając  przedmioty o wysokiej przydatności praktycznej, takie jak: Znormalizowane systemy zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, Wymagania odbiorców towarów w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw,  Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem towarów. Ze względu na wysokie umiędzynarodowienie procesów logistycznych wprowadzone zostały w znacznej liczbie godzin treści kształcenia z zakresu Terminologii logistycznej w języku angielskim. Bardzo dobra znajomość branżowego języka obcego stanowi dziś jedno z podstawowych wymagań większości pracodawców względem absolwentów.

dav