Charakterystyka kierunku

Kierunek Towaroznawstwo

Poziom kształcenia: I stopień

Tryb: stacjonarne i stacjonarne 26+ (studia bezpłatne), niestacjonarne (studia płatne),

Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Uzyskany tytuł zawodowy: inżynier

 Profil studiów: praktyczny

Towaroznawstwo, dzięki swojej różnorodności, to kierunek zarówno dla humanistów, jak też osób posiadających umysły ścisłe. Daje możliwości znalezienia dobrze płatnej pracy w dużych i małych firmach. Przygotowują specjalistów zarządzania jakością, przyszłych menedżerów, logistyków.

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci Towaroznawstwa mogą pracować w:
• zakładach produkujących wyroby przemysłowe takich jak: producenci części samochodowych i lotniczych, producenci detali z metalu, fabryki mebli, huty szkła, zakłady z branży tworzyw sztucznych, producenci kosmetyków i wiele innych,
• przedsiębiorstwach produkujących żywność,
• laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów,
• jednostkach kontrolno-pomiarowych,
• organach nadzoru urzędowego,
• jednostkach doradczych i projektowych,
• firmach konsultingowych,
• przedsiębiorstwach handlowych,
• jako niezależny ekspert.

Absolwenci Towaroznawstwa najczęściej pracują na poniższych (lub podobnych) stanowiskach:
• inżynier jakości,
• inżynier procesu,
• pełnomocnik ds. systemu ISO,
• specjalista ds. LEAN,
• specjalista ds. jakości,
• technolog,
• handlowiec,
• laborant.

W miarę nabywanego doświadczenia absolwent może awansować na stanowiska takie jak:
• Menadżer ds. jakości (Quality manager),
• Kierownik / Dyrektor Jakości,
• Kierownik / Dyrektor Produkcji,
• Kierownik / Dyrektor Laboratorium,
• Główny Specjalista ds. Systemów Zarządzania,
• Menadżer ds. LEAN
Absolwenci Towaroznawstwa mogą również prowadzić własną firmę oraz podjąć studia II stopnia (magisterskie).

  • Studenci po 4 semestrze wybierają jedną z możliwości kształcenia:

Inżynier jakości – przygotowuje specjalistów z zakresu jakości dla nowoczesnej gospodarki.

Kształcenie w zakresie „Inżyniera jakości” na kierunku Towaroznawstwo w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie jest atrakcyjną ofertą na rynku usług edukacyjnych na Podkarpaciu. Odpowiada na potrzeby i oczekiwania rynku oraz nowoczesnej gospodarki, bo znajomość zasad wdrażania i monitorowania systemów zarządzania jakością oraz ich stosowanie w przedsiębiorstwie jest obecnie podstawową koniecznością umożliwiającą uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Jakościowe podejście przedsiębiorstw wynika z zaostrzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa produktów, odpowiedzialności producentów za wytwarzane produkty, wzrostu wymagań, potrzeb i oczekiwań konsumentów. W związku z tym istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu kształtowanie i oceny jakości towarów.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci kształcenia w zakresie „Inżyniera jakości” będą posiadać niezbędną wiedzę z zakresu systemów zarządzania i zapewnienia jakości, autentyczność i identyfikowalność towarów, planowanie, wdrażanie i dokumentowanie systemu zarządzania jakością, audytów systemu zarządzania jakością, akredytacji, badań, normalizacji i certyfikacji, prawnych aspektów zarządzania jakością, narzędzi i metod doskonalenia systemów zarządzania jakością, komputerowego wspomagania systemów zarządzania jakością, zachowań konsumentów oraz metody instrumentalne w ocenie jakości towarów.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do bycia audytorem systemów zarządzania jakością.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

Małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem i kontrolą jakości, Laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, Jednostkach kontrolno-pomiarowych, Organach nadzoru urzędowego, Ośrodkach badawczo-rozwojowych, Jednostkach doradczych i projektowych, Firmach konsultingowych,  Własnym przedsiębiorstwie.

Logistyk towarów– przygotowuje specjalistów z zakresu nowoczesnej logistyki.

Kształcenie w zakresie „Logistyka towarów” na kierunku Towaroznawstwo w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie jest atrakcyjną ofertą na rynku usług edukacyjnych na Podkarpaciu.Logistyka jest niezbędnym elementem funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, nie tylko tych wytwarzających różnorakie dobra, ale również działających w sektorze handlowo – dystrybucyjnym.

dav

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci kształcenia w zakresie „Logistyki towarów” będą posiadać niezbędną wiedzę z zakresu i nabędą umiejętności w zakresie: identyfikowania, analizowania i doskonalenia systemów, procesów logistycznych, łańcuchów i sieci logistycznych, a także zarządzania nimi. Wiedza w tym zakresie jest wzbogacona o praktyczne umiejętności korzystania z informatycznych narzędzi zarządzania procesami logistycznymi. W ramach kształcenia mogą rozwijać zdolności kreatywnego myślenia, gotowości do pracy w zespole oraz zdyscyplinowanego i odpowiedzialnego zachowania i działania. W szczególności wśród treści kształcenia są: znakowanie i kodowanie towarów, Znormalizowane systemy zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, Zarządzanie produkcją i realizacja usług, Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem towarów, Ekonomika w logistyce towarów, Transport i spedycja towarów, Projektowanie i optymalizacja procesów logistycznych, Logistyka magazynowa, Logistyka międzynarodowa, Prognozowanie i symulacje w logistyce towarów oraz Innowacje i nowe trendy w logistyce.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do bycia cenionym i poszukiwanym logistykiem towarów.

Absolwenci będą przygotowani do pracy zawodowej w dużych organizacjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP. Poznają również w praktyce wymagania z zakresu logistyki stawiane lokalnym przedsiębiorcom przez dużych światowych odbiorców np. sieci handlowe.

Program specjalności, wraz z solidną podbudową zasadniczych treści kształcenia kierunku towaroznawstwo, pozwala na wykształcenia wyróżniającego się profilu absolwenta, który znając właściwości różnorodnych grup towarowych będzie mógł w sposób świadomy i precyzyjny dobierać narzędzia i budować proces logistyczny dopasowany do potrzeb konkretnych pracodawców.  Nie stanie się zatem jedynie „administratorem” procesów logistycznych, a unikalnym specjalistą posiadającym głębokie zrozumienie procesów logistycznych i ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo towarów. Będzie ponadto mógł reprezentować firmę w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, również na rynku międzynarodowym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie na stanowiskach specjalistów i menedżerów w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, zarówno w obszarze gospodarki magazynowej, jak też w działach wysyłek, spedycji oraz jednostkach ds. zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Istnieje również możliwość pełnienia funkcji doradczych i konsultanckich w przedsiębiorstwach oraz firmach konsultingowych.

PRAKTYCZNE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia tej specjalności ukierunkowane są na zapewnienie sprawnego i bezpiecznego transportu różnorodnych  grup towarowych zarówno w logistyce krajowej jak i międzynarodowej i obejmują m.in.:  Transport i spedycję towarów, Ekonomikę w logistyce towarów, Znakowanie i kodowanie towarów, Prognozowanie i symulacje w logistyce towarów, Innowacje i nowe trendy w logistyce. Program specjalności kładzie również nacisk na potrzeby pracodawców i klientów wprowadzając  przedmioty o wysokiej przydatności praktycznej, takie jak: Znormalizowane systemy zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, Wymagania odbiorców towarów w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw,  Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem towarów. Ze względu na wysokie umiędzynarodowienie procesów logistycznych wprowadzone zostały w znacznej liczbie godzin treści kształcenia z zakresu Terminologii logistycznej w języku angielskim. Bardzo dobra znajomość branżowego języka obcego stanowi dziś jedno z podstawowych wymagań większości pracodawców względem absolwentów.