Charakterystyka kierunku

Studia w zakresie: MANAGER W TURYSTYCE I REKREACJI

Absolwent specjalności posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym; tworzenia produktu turystycznego i obsługi klienta w turystyce; organizacji i zarządzania imprezami turystycznymi i rekreacyjnymi realizowanymi dla różnych grup; w tym także organizacji pracy biurowej w przedsiębiorstwie turystycznym. Absolwent posiadał będzie także szeroką wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego, zwłaszcza pilotażu turystycznego oraz animacji czasu wolnego w turystyce i rekreacji.

Po ukończeniu studiów w tym zakresie absolwenci przygotowani są do pracy w biurach podróży, w przedsiębiorstwach i organizacjach turystycznych, ośrodkach sportu i rekreacji, informacji i promocji turystycznej, w tym także bezpośredniej obsłudze ruchu turystycznego (pilotaż, przewodnictwo terenowe). Absolwenci mogą także podjąć magisterskie studia uzupełniające.

Studia w zakresie: TURYSTYKA KRAJÓW KARPACKICH

Absolwent specjalności posiadał będzie wiedzę i umiejętności w zakresie geografii turystycznej regionów karpackich oraz organizacji i funkcjonowania turystyki w krajach karpackich; wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych w obszarach górskich; umiejętności i kompetencje w zakresie terenoznawstwa i współczesnych metod nawigacji oraz przewodnictwa turystycznego. Absolwent posiadał będzie także obszerną wiedzę w zakresie zagospodarowania turystycznego obszarów górskich, jak również dysponował podstawowymi umiejętnościami w zakresie projektowania i znakowania szlaków górskich. Absolwent posiadał będzie także szeroką wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego, zwłaszcza pilotażu turystycznego oraz animacji czasu wolnego w turystyce i rekreacji.

Absolwenci posiadają przygotowanie, które umożliwia im podjęcie pracy w schroniskach turystycznych, hotelach i pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych czy agroturystycznych, w tym także w bezpośredniej obsłudze ruchu turystycznego (informacja turystyczna, pilotaż wycieczek, przewodnictwo turystyczne). Absolwenci mogą także podjąć magisterskie studia uzupełniające.

Studia w zakresie: TURYSTYKA UZDROWISKOWA, WELLNESS i SPA

Absolwent specjalności posiadał będzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw organizacyjno-prawnych funkcjonowania uzdrowisk oraz ich turystycznego zagospodarowania; turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego; podstaw terapii fizykalnej oraz odnowy biologicznej jak również współczesnych usług Wellness i SPA. Program nauczania uwzględnia również nabycie umiejętności wykorzystania walorów przyrodniczych w odnowie sił psychofizycznych człowieka. Absolwent posiadał będzie także szeroką wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego, zwłaszcza pilotażu turystycznego oraz animacji czasu wolnego w uzdrowiskach.

Po ukończeniu studiów absolwenci posiadają przygotowanie, które umożliwia im również podjęcie pracy w zawodzie animatora turystyki i rekreacji w sanatoriach i uzdrowiskach. Absolwenci mogą także podjąć magisterskie studia uzupełniające.