Charakterystyka kierunku

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami branży turystycznej i rekreacyjnej, organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych realizowanych dla różnych grup; umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów; wiedzę o procesie komunikowania się obejmującą znajomość technik komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz systemów komunikacji  wiedzę z zakresu zasad i technik reklamy i umiejętność posługiwania się nimi oraz umiejętność z zakresu organizacji i techniki pracy biurowej w turystyce. Studia pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata oraz uprawnieniami: Pilota wycieczek zagranicznych oraz Animatora czasu wolnego w turystyce i rekreacji, potwierdzonymi odrębnymi certyfikatami

Studia w zakresie: MANAGER W TURYSTYCE I REKREACJI

Po ukończeniu studiów w tym zakresie absolwenci posiadają przygotowanie, które umożliwia im również podjęcie pracy w zawodzie pilota wycieczek krajowych i zagranicznych. Absolwenci mogą także podjąć magisterskie studia uzupełniające.

Studia w zakresie: ZARZĄDZENIE W NOWOCZESNYM HOTELARSTWIE

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i funkcjonowania obiektów hotelarskich na współczesnym rynku podróży; wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania jakością usług hotelarskich oraz relacjami z gośćmi i standardem usług, wiedzę i umiejętności wykorzystywania narzędzi promocji i marketingu usług hotelarskich, podstawowymi umiejętnościami posługiwania się programami rezerwacyjnymi.

Absolwent powinien także posiadać wiedzę o strefach Wellness i SPA w obiektach hotelarskich oraz umiejętność animacji czasu wolnego; wiedzę i umiejętności w zakresie świadczenia usług noclegowych na terenach wiejskich, a także podstawową wiedzę dotyczącą żywienia w turystyce. Absolwenci przygotowani są do pracy w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych czy agroturystycznych.

Po ukończeniu studiów absolwenci posiadają przygotowanie, które umożliwia im podjęcie pracy w zawodzie przewodnika turystycznego. Absolwenci mogą także podjąć magisterskie studia uzupełniające.

Studia w zakresie: TURYSTYKA UZDROWISKOWA, WELLNESS i SPA

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania uzdrowisk oraz ich turystycznego zagospodarowania, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego, usług Wellness i SPA, odnowy biologicznej, podstaw terapii fizykalnej i masażu klasycznego.

Dodatkowym wsparciem absolwenta będzie wiedza i umiejętności w zakresie zajęć ruchowych w wodzie, profilaktyki urazów i pierwszej pomocy przedlekarskiej (udokumentowanej odpowiednim certyfikatem), czy animacji czasu wolnego. Program nauczania uwzględnia również wykorzystanie walorów przyrodniczych w odnowie sił psychofizycznych człowieka. 

Po ukończeniu studiów absolwenci posiadają przygotowanie, które umożliwia im również podjęcie pracy w zawodzie animatora turystyki i rekreacji w sanatoriach i uzdrowiskach. Absolwenci mogą także podjąć magisterskie studia uzupełniające.