Stypendia – Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek studenta.

Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie studenta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.

Zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka/dzieci może ubiegać się jedno z rodziców dziecka, będące studentem PANS w Krośnie.

Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Zdarzenie podane przez studenta jako podstawa ubiegania się o zapomogę należy udokumentować.

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu tego samego zdarzenia.