Stypendia – Stypendium Socjalne

UWAGA STUDENCI

Ważne informacje do wypełniania i składania wniosku:

A. Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta (za 2021 rok) uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 wynosi 1051,70zł.

B. Termin składania wniosków: od 3 do 15 października 2022 roku

Miejsce składania wniosków:

C. Wyjaśnienia dotyczące ustalenia dochodu studenta należy dokładnie przeczytać i dopiero wypełnić wniosek.

D. Student składa pierwszą, drugą i trzecią stronę wniosku. Trzecią stronę wniosku należy koniecznie wypełnić komputerowo na załączonym druku, wydrukować i podpisać. Arkusz ten po wypełnieniu rubryk sam wyliczy miesięczny dochód studenta na osobę w rodzinie.

Dodatkowo KAŻDY pełnoletni członek rodziny (UWAGA. Student również jest osobą pełnoletnią) składa:

załącznik nr 1 (w przypadku braku wskazanego tam dochodu) lub jeśli prowadzi taką działalność gospodarczą deklaruje dochód z ryczałtu/karty podatkowej wyliczony na podstawie tabel zamieszczonych w linku

załącznik nr 2 (składa student lub/i członek rodziny jeśli nie rozliczał się z US lub uzyskał dochód 0)

załącznik nr 3 (obowiązkowo składa student nawet gdy rodzina studenta nie posiada wymienionych tam dochodów)

załącznik nr 4 (składa każdy członek rodziny wymieniony we wniosku z wyjątkiem wnioskodawcy)

załącznik nr 5 (składa członek rodziny, który nie posiada gospodarstwa rolnego) lub zaświadczenie z gminy (ewentualnie nakaz płatniczy za 2021 rok) z którego wynika ilość hektarów fizycznych i przeliczeniowych

– zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmujący aktualną sytuację studenta i rodziny studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł netto (przykład wniosku do OPS znajduje się poniżej).

Dodatkowo (w zależności od sytuacji indywidualnej studenta) należy dołączyć potrzebne dokumenty wymienione w wyjaśnieniach dotyczących ustalenia dochodu studenta.


BARDZO WAŻNE

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, a ich dochód nie przekracza 600 zł na osobę w rodzinie mają obowiązek złożyć, wraz z pozostałą dokumentacją o dochodach, zaświadczenie z ośrodka pomocy rodzinie (OPS, GOPS, MOPS) o aktualnej sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. OPS na wydanie takiego zaświadczenia ma 30 dni od złożenia wniosku, a zaświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy. W interesie studenta jest zatem zwrócenie się jak najszybciej do OPS o wydanie ww. zaświadczenia.

 UWAGA! Należy zwrócić uwagę na treść wydanego zaświadczenia, gdyż informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student korzysta, lub nie korzysta z pomocy OPS jest NIEWYSTARCZAJĄCA.

Przedstawienie zaświadczenia, z którego nie wynika sytuacja dochodowa i majątkowa studenta i jego rodziny traktowane będzie jako niedostarczenie zaświadczenia, a konsekwencją będzie ODMOWA przyznania stypendium.

Obowiązek złożenia takiego zaświadczenia przez studenta wynika z art. 88 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

art. 88

  1. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (600zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
  2. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.