Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego – przedłużona rekrutacja

Zapraszamy pracowników i studentów do zapisywania się na studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego skierowane są dla absolwentów uczelni wyższych nienauczycielskich kierunków studiów, a także dla psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują: 625 godzin dydaktycznych, w tym 150 godzin praktyki pedagogicznej.

Odpłata za semestr wynosi 1100 złotych.

Zgodnie z treścią § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 z późn. zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r(poz.1450) przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Absolwenci zdobywają kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół oraz instytucjach szkoleniowych (poza edukacją wczesnoszkolną i wychowaniem przedszkolnym).

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele.

Rekrutacja przedłużona do 15 stycznia 2021 roku

Warunkiem koniecznym do uruchomienia studiów jest zebranie odpowiedniej liczby uczestników.

Zasady zgłoszenia i przyjęcia kandydata na studia:
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia.

Zgodnie z zarządzeniem rektora oraz na podstawie zmian wprowadzonych w przepisach systemu oświaty oraz ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Wszelkie procedury administracyjne związane między innymi z:
– rejestracją kandydatów na studia,
– informowaniem kandydata o zakwalifikowaniu oraz przyjęciu na studia,
– przyjmowaniem niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów,
będą prowadzone on-line.

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

Miejsce zajęć: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ul. Kazimierza Wielkiego 8.

Dodatkowe informacje:

tel.: 13 43-755-18 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00)
e-mail: podyplomowe@kpu.krosno.pl