Tłumaczenia specjalistyczne

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Instytut Humanistyczny

2. Nazwa studiów podyplomowych: Tłumaczenia specjalistyczne

3. Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry

4. Język kształcenia: język angielski/język polski

5. Założenia ogólne:

Na program studiów podyplomowych składają się przedmioty rozwijające praktyczne umiejętności w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych z takich dziedzin, jak: prawo, nauka i technika, ekonomia i biznes, medycyna czy turystyka. Studia pozwalają rozwinąć warsztat pracy tłumacza, obejmujący narzędzia wspomagające pracę tłumacza (narzędzia CAT), a także zapoznają słuchaczy ze specyfiką tłumaczeniowego rynku pracy, w tym ze sposobami poszukiwania zleceń i współpracy z potencjalnym klientem (od kontaktu do kontraktu). Częścią programu jest również rozwijanie umiejętności tłumaczenia ustnego konferencyjnego (tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne) w specjalistycznych laboratoriach językowych. Program uzupełniają zajęcia pogłębiające znajomość języka ojczystego ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności stylistycznej i retorycznej tłumaczonych tekstów specjalistycznych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o charakterze dokształcającym.

6. Wymagania wstępne:

Ukończone studia wyższe, co najmniej na poziomie licencjackim. Znajomość języka angielskiego na poziomie zbliżonym do CAE.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie kandydata o przyjęcie na studia.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Po rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest przesłać do sekretariatu:
– dyplom ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kserokopia potwierdzona),
– wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej)
– 1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021 roku

7. Ogólna liczba punktów ECTS: 60 ECTS

8. Ogólna liczba godzin dydaktycznych: 200 godz.

9. Wykaz przedmiotów:

 • Tłumaczenie symultaniczne
 • Tłumaczenie konsekutywne
 • Tłumaczenie prawne i prawnicze
 • Tłumaczenie techniczne
 • Tłumaczenie ekonomiczne i biznesowe
 • Tłumaczenie medyczne
 • Tłumaczenie turystyczne
 • Warsztat pracy tłumacza
 • Język polski dla tłumaczy

10. Zasady, formy i wymiar odbywania praktyk, wraz z liczba pkt. ECTS: nie dotyczy

11. Warunki ukończenia studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczęszczanie na zajęcia oraz aktywny udział w nich oraz otrzymanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów prowadzonych w ramach studiów.

12. Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie tłumaczeń specjalistycznych (EN-PL i PL-EN) posiada umiejętność tłumaczenia różnych typów tekstów specjalistycznych z zapewnieniem wysokiej jakości wykonanego tłumaczenia oraz z zachowaniem norm określonych dla danej dziedziny oraz zasad etyki zawodu. Podczas zajęć z przekładu ustnego absolwent zdobywa umiejętności niezbędne do przygotowania się do potencjalnego zlecenia oraz profesjonalnego wykonania tłumaczenia w sytuacji konferencyjnej, zarówno w kraju jak i za granicą. Po ukończeniu studiów absolwent potrafi sprawnie posługiwać się narzędziami wspomagającymi pracę tłumacza, a także umie aktywnie poszukiwać zleceń na rynku pracy oraz skutecznie kontaktować się z potencjalnymi klientami.

Opłata za studia: 4000 zł (2000 zł za semestr)

Osoba odpowiedzialna: Joanna Ziobro-Strzępek

joanna.ziobro-strzepek@kpu.krosno.pl