Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych

Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 225
Odpłatność: 950 zł za semestr

Osoba odpowiedzialna:
kierownik studiów – dr inż. Magdalena Dykiel

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych „Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych” będzie posiadał wiedzę z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, gleboznawstwa rolniczego oraz podstaw nawożenia, ochrony roślin, organizacji i ekonomiki produkcji rolniczej, agrobiznesu, marketingu artykułów rolnych oraz rachunkowości gospodarstw rolnych.
Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent nabędzie praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnego gospodarstwa rolniczego, zdobywania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zdobędzie uprawnienia do zakupu ziemi.

Uczestnicy:
Studia podyplomowe są skierowane do absolwentów szkół wyższych innych niż rolnicze. Pozwolą uzyskać kwalifikacje rolnicze w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2015 poz. 1433 i 2179).
Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli na uzyskanie kwalifikacji nadających uprawnień do zakupu gruntów rolnych w myśl ww. ustawy oraz pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne nabyć kwalifikacji rolnicze wymaganych w PROW 2014-2020.

Wykaz modułów tematycznych:
-Technologia produkcji roślinnej
-Technologie produkcji zwierzęcej i dobrostan zwierząt
-Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych
-Agrobiznes i podstawy marketingu
-Rachunkowość rolnicza
-Fundusze UE w rozwoju obszarów wiejskich
-Systemy informatyczne w produkcji rolniczej
-Ochrona roślin uprawnych
-Nasiennictwo i nowoczesne trendy w hodowli roślin
-Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia
-Technika rolnicza
-Podstawy kontroli weterynaryjnej

Rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2021 roku

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów.

Wszelkie procedury administracyjne związane między innymi z:

  • rejestracją kandydatów na studia,
  • informowaniem kandydata o zakwalifikowaniu oraz przyjęciu na studia,
  • przyjmowaniem niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów,
  • rozmowa kwalifikacyjna na studia II stopnia na kierunek Zarządzanie,
    będą prowadzone on-line.

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA

Po rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest przesłać do sekretariatu:
– dyplom ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kserokopia potwierdzona),
– wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej)
– 1 zdjęcie (format legitymacyjny)

Miejsce zajęć:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
ul. Dmochowskiego 12

Dodatkowe informacje:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Dział Studiów
38-400 Krosno
Rynek 1, pok. nr 01
tel. 13 43 755 18 (poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00)
e-mail: podyplomowe@kpu.krosno.pl