Organizacja turystyki i krajoznawstwa w szkole

Rodzaj studiów: doskonalące
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 250 (semestr I – 136, semestr II – 114)
Odpłatność: 1100 zł za semestr
Liczba osób w grupie: 18 – 25

Osoba odpowiedzialna – kierownik studiów: dr Łukasz Szmyd

Warunkiem utworzenia studiów podyplomowych jest zebranie odpowiedniej liczby kandydatów

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów zdobywają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Są zaznajomieni z problematyką organizacyjno-prawną, geograficzną i krajoznawczą. W trakcie studiów doskonalą umiejętności kierowania oraz samodzielnego programowania, organizowania i prowadzenia imprez turystycznych realizowanych w szkole. Studia umożliwiają również zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pilotażu grup turystycznych.

Uczestnicy: studia są skierowane do osób pracujących w szkole i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego stopnia lub magisterskich), posiadających przygotowanie pedagogiczne. To także oferta dla tych, którzy lubią podróżować, poznawać świat, posiadają zdolności językowe oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Liczba osób w grupie – minimalna 18 – maksymalna 25.

Zasięg rekrutacji: szkoły i placówki oświaty

Zasady rekrutacji: zgodnie z zarządzeniem rektora oraz na podstawie zmian wprowadzonych w przepisach systemu oświaty oraz ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Wszelkie procedury administracyjne związane między innymi z:
– rejestracją kandydatów na studia,
– informowaniem kandydata o zakwalifikowaniu oraz przyjęciu na studia,
– przyjmowaniem niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów,
– rozmowa kwalifikacyjna na studia II stopnia na kierunek Zarządzanie,
będą prowadzone on-line.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Po rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest przesłać do sekretariatu:
– dyplom ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich (kserokopia potwierdzona),
– wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po rejestracji elektronicznej)
– 1 zdjęcie (format legitymacyjny)

W przypadku zbyt dużej liczby chętnych o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2021 roku

Zajęcia prowadzone są przez okres dwóch semestrów w trybie studiów niestacjonarnych (sobota, niedziela) w salach wykładowych KPU w Krośnie ul. Wyspiańskiego 20

Warunki uzyskania dyplomu ukończenia studiów: uzyskanie kompletu zaliczeń, pozytywna ocena egzaminów, przygotowanie pracy dyplomowej i pozytywne jej zaliczenie.

Dodatkowe informacje uzyskać można:
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Dział Studiów
Rynek 1, pok. nr 01
38-400 Krosno
tel. 13 43 755 18 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00), e-mail: podyplomowe@kpu.krosno.pl

Instytut Zdrowia i Gospodarki
Zakład Turystyki i Rekreacji
ul. Stanisława Wyspiańskiego 20, 38 – 400 Krosno
tel. 13 43 755 60
e-mail: ik@kpu.krosno.pl