Publikacje studium

dr Małgorzata Świdrak – Wybrane publikacje

Publikacje

 1. „Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jako droga reformowania szkoły” (w:) Hejnał Oświatowy 6/44/2000. Kraków.
 2. „Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli”, (w:) Dyrektor i szkoła. Wspomaganie rozwoju ucznia, pod red. K. Polaka, UJ, Kraków 2001.
 3. „Trudności w edukacji integralnej”, (w:) Edukacja i Dialog, nr 7, Warszawa 140/2002„Działanie i myślenie w szkole J. Dewey’a,(w:) Nauczanie zintegrowane w szkole ,pod red. J. Kędzierskiej, K. Polaka, PWSZ. Krosno 2002.
 4. „Metoda projektów w nauczaniu”, (w:) Nauczanie zintegrowane w szkole, pod red. J. Kędzierskiej, K. Polaka, PWSZ, Krosno 2002.
 5. „Trudności i niepowodzenia w edukacji integralnej”, (w:) Nauczanie zintegrowane w szkole, Prace Naukowo – Dydaktyczne, Zeszyt 1pod. red. J. Kędzierskiej , K. Polaka, PWSZ, Krosno 2002.
 6. „Reforma edukacji z perspektywy nauczyciela klas I-III”,(w:) Kwartalnik Pedagogiczny 2005.
 7. Reforma z perspektywy nauczyciela”, Życie Szkoły 2005, nr 8.
 8. Gotowość szkolna fundamentem właściwego wspomagania rozwoju ucznia, (w:) Reforma tworzeia edukacyjnej wspólnoty, A. Sajdak red. naukowy, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 9. „Ja już umiem, ja już wiem” , zeszyt ćwiczeń doskonalących technikę czytania i pisania, PCEN, Krosno 2006 r. (materiały warsztatowe)
 10. „Reforma edukacji z perspektywy nauczyciela klas I-III, (w:)
  Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe pod red. S. Dylak, R. Pęczkowski, P. Denicolo, Poznań-Rzeszów 2006 r.
 11. „Gotowość szkolna dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej”, ( w: ) Eugenia Iwona Laska (red.), Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 12. „Nauka czytania i pisania w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej” (w) Nauczyciel wobec wyzwań edukacji zintegrowanej, red. K. Polak, J. Kędzierska, PWSZ, Krosno 2009.
 13. „Źródła filozoficzne i afirmacje antropologii humanistycznej w wychowaniu”, Kwartalnik Edukacyjny 2 (57), PCEN, Rzeszów 2009.
 14. Osamotnienie dziecka 10- letniego w świecie globalnej wioski – zbiór materiałów pokonferencyjnych, „Zarządzanie w oświacie”, Lwów 2015 rok, VII Międzynarodowa Naukowo – Praktyczna Konferencja Zarządzanie w oświacie, Politechnika lwowska, 16-18 kwietnia 2015 r.

——————————————————————————————————————

dr I. Durkalevych
W  czasopiśmie „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”
opublikowano artykuł pt: „Rozwój kreatywności studentów kierunków
pedagogicznych metodą design thinking
” (s. 177-189). Link do publikacji:
https://fidesetratio.com.pl/ojs/index.php/FetR/article/view/435/353

dr I. Durkalevych
W grudniu 2020r opublikowano rozdział autorstwa pt: „Obraz
szczęścia studentek pedagogiki
” (s. 89-101) w monografii naukowej pt.:
„Naukowa analiza wybranych problemów społecznych”. Link do publikacji:
http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/76CAC20B-9180-D21F-0FD9-526AC91BB00E


doc dr W. NiedobaPublikacje naukowe

 1. A difference method for a non linear integro -differential equation of the first order. Zeszyty Naukowe UJ 1974.
 2. On the difference method for a non linear parabolic functional equations. Zeszyty Naukowe UJ 1977.
 3. On the difference method for a non linear parabolic functional-differential equation. Zeszyty Naukowe UJ 1978.
 4. On the difference method for a non linear system of differential functionale equations. Wydawnictwa AGH 1981.
 5. Minimalizacja zamrożenia w procesie inwestycyjnym Przegląd Statystyczny 1978.

Podręczniki i skrypty

 1. Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe Wydawnictwo AGH 2001.
 2. Matematyka wyższa dla licencjatów Wydawnictwo WSZiB w Krakowie 2002.
 3. Miara i całka .Rachunek prawdopodobieństwa. Wydwnictwa AGH 2003.
 4. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej Prace naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie 2003.
 5. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej prace naukowo -dydaktyczne PWSZ w Krośnie 2003.
 6. Algebra Prace naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie 2005. 

mgr Robert Rajs – Najważniejsze publikacje

Monografie

 1. Skrypt z Konferencji naukowej „Edukacja ogólnotechniczna w wybranych krajach świata ”. Tarnobrzeg 1995.
 2. Skrypt – „Wielozadaniowe i wielodostępne systemy operacyjne” Wyd. PWSZ Krosno 2005.
 3. Skrypt – „Informatyczne systemy w turystyce”. dla Kierunku Turystyka i Rekreacja. Wyd. PWSZ Krosno 2007.
 4. Skrypt z systemów operacyjnych dla uczniów i słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Wyd. CKU 2007

Artykuły – Konferencje (z ostatnich lat)

 1. Robert Rajs: „Zastosowanie analizy wyników testów komputerowych w wyższym szkolnictwie zawodowym ważnym elementem systemu jakości kształcenia”. Artykuł w materiałach konferencyjnych PWSZ Chełm 2005.
 2. Robert Rajs: „Identyfikacja i budowa modelu weryfikacji kształcenia informatycznego w wyższym szkolnictwie zawodowym na przykładzie specjalności Sieciowe Systemy Informatyczne”. III Międzynarodowa Konferencja naukowa – Edukacja w XXI wieku. Piła 2005.
 3. Robert Rajs: „Ocena testów sprawdzających wiedzę studenta metodami testowania hipotez statystycznych”. Konferencja Informatyki Stosowanej. PWSZ Chełm 2006.
 4. Robert Rajs: „Analiza systemu weryfikującego wyniki nauczania przedmiotów informatycznych na przykładzie specjalności Sieciowe Systemy Informatyczne PWSZ Krosno”. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa TECHNIKA – INFORMATYKA – EDUKACJA Uniwersytet Rzeszowski – Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki ,
  Iwonicz Zdrój, 2006.
 5. Robert Rajs: „Identyfikacja i budowa modelu weryfikacji kształcenia informatycznego w wyższym szkolnictwie zawodowym na przykładzie specjalności: Sieciowe systemy informatyczne”. Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. Tom 1. Publikacja pod red. Alicji Kozubskiej i Andrzeja Zduniaka. Wyd. WWSB Poznań 2006.
 6. Robert Rajs: „Komputerowe platformy rezerwacyjne” . VII Konferencja Informatyki Stosowanej PWSZ Chełm 2008.
 7. Robert Rajs: „Analiza progresu wiedzy informatycznej wśród studentów w odniesieniu do portalu edukacyjnego E-student PWSZ Krosno” . Konferencja naukowa „Zastosowanie Informatyki Współczesnej”. PWSZ Legnica 2009.
 8. Robert Rajs: „Progres specjalistycznej wiedzy informatycznej wśród studentów w oparciu o nauczanie Blended learning”. IX Międzynarodowa Konferencja „Informatyka – Badania i Zastosowania”. UMCS Lublin – Kazimierz Dolny luty 2010.
 9. Robert Rajs: „„Narzędzia e-learningu wspomagające proces edukacji informatycznej w odniesieniu do progresu wiedzy informatycznej wśród słabszych studentów”. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa TECHNIKA – INFORMATYKA – EDUKACJA Uniwersytet Rzeszowski – Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki –2010.
 10. Robert Rajs: „„Narzędzia e-learningu wspomagające proces edukacji informatycznej w odniesieniu do progresu wiedzy wśród studentów”. Nauka dla Gospodarki. Publikacja pod red. Colina F. Halesa. Uniwersytet Rzeszowski 2010.
 11. Robert Rajs: „Wpływ zastosowania prezentacji wiedzy na portalu e-learningowym E-Student na wzrost wiedzy informatycznej z przedmiotu Informatyka w zarządzaniu”. Prace naukowo-dydaktyczne. Zeszyt 68 Wyd. PWSZ Krosno 2015.
 12. Robert Rajs: „Rzeczowy wykaz akt oraz Instrukcja kancelaryjna w zarządzaniu organizacji, urzędu w pracy biurowej”. Prace naukowo-dydaktyczne. Zeszyt 77. Wyd. PWSZ Krosno 2016.
 13. Robert Rajs: „Zasoby informacyjne w organizacji – Zarządzanie informacją i techniki informacyjne”. Prace naukowo-dydaktyczne. Wyd. PWSZ Krosno 2018.


mgr Igor PrzebindaArtykuły

Uchwycić melodię, „Znak”, nr 2 (741), 2017, 97-99.
Oblicza Wolanda. Literackie studium postaci, w druku, ukaże się w 2020 w czasopiśmie naukowym Studia Historicolitteraria Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.

Tłumaczenia

M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata. Tłum. L.A. Przebinda, G. Przebinda, I. Przebinda. Opracowanie tekstu i przypisy G. Przebinda, Kraków: Znak 2016.

Inne publikacje

Bułhakow, pierwszy po Bogu. Rozmowa Tomasza Fiałkowskiego z Leokadią Anną Przebindą, Grzegorzem Przebindą, Igorem Przebindą, „Tygodnik Powszechny”, nr 51–52 (3519–3520), 18–25 XII 2016, s. 92–95.


mgr M. Ryszpublikacje w okresie od 2016 r. do 2019 r.

Monografie

 1. Rysz M., 2018: Zasoby informacyjne w organizacji – zarządzanie informacją i techniki informacyjne. Zarządzanie organizacjami. Monografia naukowa pod red. P. Lenika, rozdz. 9, s. 207-226, PWSZ Krosno, ISBN 978-83-64457-40-1.

Materiały pokonferencyjne

 1. Rysz M., 2019: Changes in production and volatiles of foreign trade industry fruit in Poland over the years 2010-2017, Proceedings of the International Scientific Conference „Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy”, No 3, Warsaw, 5-7 June 2019, pp. 124-130.
 2. Rysz M., 2018: Działania w przechowalnictwie i transporcie owoców ziarnkowych, Zeszyty Naukowe Ekonomiki i Organizacji Logistyki, SGGW Warszawa, s. 73-82, ISSN 2450-8055, DOI: 10.22630/EIOL.2018.3.1.7.
 3. Rysz M., 2018: Zmiany w obrotach handlu zagranicznego jabłkami w Polsce po integracji z Unią Europejską, Roczniki Naukowe SERiA, tom XX, zeszyt 3, s. 138-144, DOI: 10.5604/01.3001.0012.1509

Inne prace naukowe, popularnonaukowe i dydaktyczne

 1. Brągiel E., Rysz M., 2019: Analiza rozwoju przetwórstwa ekologicznego w Polsce. VI Forum Młodych Przyrodników. Rolnictwo. Żywność. Zdrowie. Książka abstraktów pod red. Pauliny Gil-Kulik, Jolanty Karwat, Wydawnictwo Stowarzyszenia Młodych Naukowców, Lublin, s.17.
 2. Gargała M., Pisarek M., Lichołai L., Rysz M., 2017: Computer-aided design programs as a determinant of competitiveness in the labour market, in the opinion of students of landscape architecture, Gospodarka Rynek Edukacja, 18(1), s. 17-23.
 3. Rysz M., Szymańska E.J., 2017: Zmiany na rynku owoców w Polsce w latach 2010-2015, Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce, 1/2017 (24), s. 154-166. ISSN 2391-9167.
 4. Rysz M., Szymańska E. J., 2017: Regional diversification of fruit production in Poland, Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, [Online], vol. 3, no. 2, Ukraina.
 5. Rysz M., 2016: Orcharding in Poland and Ukraine in the years 2009-2013, АГРАРНА EKOHOMIKA, T.9, Nr 1-2, Ukraina, s. 50-57.

mgr Katarzyna Kotowska
krótki opis wydawnictwa „Jak żyć zdrowo w czasie epidemii wirusowych”

Od roku żyjemy w trudnych, nietypowych czasach epidemii.
W wydawnictwie „Jak żyć zdrowo w czasach epidemii wirusowych” pracownicy naszej uczelni podzielili się wiedzą teoretyczną oraz praktycznymi poradami dotyczącymi radzenia sobie w czasach pandemii.  

W poradniku można odnaleźć wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania oraz propozycje  aktywności ruchowej. 

Jest tam również artykuł pracownika naszego zakładu Katarzyny Kotowskiej dotyczący rezyliencji, tj. ogółu cech wrodzonych  i  nabytych, które umożliwiają człowiekowi odpowiednie reagowanie na przeciwności, zapobiegają powstawaniu zaburzeń związanych z napięciem emocjonalnym, pozwalają na szybsze i pełniejsze dochodzenie do siebie po doświadczeniu stresu fizjologicznego i psychologicznego.