Dydaktyka

Dr I. Durkalevychmgr K. Kotowska

Psychologia ogólna – tematyka zajęć obejmuje zagadnienia m.in procesów poznawczych, kierunkowych, fizjologicznych, osobowościowych, charakterystyki sytuacji trudnych i sposobów radzenia sobie z nimi.

Psychologia rozwojowa – dotyczy ciągłości rozwoju psychicznego,  rozwoju inteligencji wg J. Piageta, okresów rozwojowych wg M. Żebrowskiej, właściwości wieku, a różnic indywidualnych, akceleracja, potrzeby dzieci i młodzieży w różnym wieku oraz rozwoju osobowości i trudności wychowawczych w wieku dorastania.

Psychologia sportu i zdrowia – celem  kursu jest zapoznanie z dorobkiem współczesnej wiedzy psychologicznej w odniesieniu do zagadnień sportowych; inspirowanie przyszłych nauczycieli, trenerów, instruktorów sportowych do stosowania wiedzy psychologicznej w profesjonalnych oddziaływaniach dydaktyczno – wychowawczych i trenerskich.

Psychoterapia – Psychoterapia służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, rozwojowi relacji i umiejętności społecznych, może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami. Istnieją tysiące różnych technik i form psychoterapeutycznych, czasem opartych o znacząco różne pojmowanie psychologii, etyki i metod pomocy. Większość polega na regularnych spotkaniach klienta lub grupy klientów z jednym lub kilkoma terapeutami. Psychoterapia i medycyna mogą się nawzajem efektywnie uzupełniać.

 

dr A. Kawalec – Przetacznik

Socjologia –  dotyczy wyjaśniania relacji między strukturami i funkacji różnych grup społecznych, a stanem zdrowia i przyczynami chorób; umiejętności identyfikowania kulturowych wyznacznikow zachowań w zdrowiu i chorobie; zdolności rozumienia modeli opieki szpitalnej i ich funkcji oraz rozumienia uwarunkowań biologicznych, społecznych i kulturowych umierania, śmierci i sieroctwa.

 

doc dr W. Niedoba, mgr J. Borcz

Matematyka – Główne zagadnienia to rachunek różniczkowy funkcji jednej i wielu zmiennych, algebra liniowa, rachunek całkowy, całki wielokrotne, równania różniczkowe zwyczajne.

.Matematyka finansowa – Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z finansami takimi jak kapitalizacja odsetek ,kapitalizacja wkładów, spłaty kredytów, emerytury i renty.

Statystyka – Materiał obejmuje metody statystyczne stosowane w wielu dziedzinach technicznych i ekonomicznych takie jak weryfikacja hipotez statystycznych, analiza regresji i korelacji,wyznaczanie przedziałów ufności,opracowanie danych.

 

Dr M. Materniak

Prawo w opiece zdrowotnej –  skierowane  do osób, które interesują się problematyką prawa medycznego, w tym do: osób wykonujących zawód medyczny, menadżerów służby zdrowia i innych osób związanych z szeroko rozumianym systemem ochrony zdrowia, organów odpowiedzialności zawodowej, rzeczników praw pacjenta, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedmiot służy uzyskaniu orientacji w zakresie przepisów prawa

 

dr M. Świdrak

Pedagogika  studiowania – celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności studiowania; wiedzy o procesie własnego uczenia się, organizowania samodzielnej pracy niezbędnej do efektywnego korzystania z różnorodnych form kształcenia, radzenia sobie z trudnościami oraz zapoznanie z technikami relaksacyjnymi.

Dydaktyka nauczania zintegrowanego –   w toku zajęć studenci zdobędą wiedzę o istocie i właściwościach nauczania zintegrowanego; analizowania, konstruowania i modyfikowania sytuacji edukacyjnych oraz umiejętności kierowania spontanicznymi i kreowanymi  sytuacjami dydaktyczno – wychowaczymi w edukacji wczesnoszkolnej.

Metodologia badań pedagogicznych –  celem przedmiotu jest zapoznanie z koncepcjami badań naukowych opartych na przesłankach filozoficzno – metodologicznychZaprezentowanie najczęściej stosowanych współcześnie metod i technik w badaniach pedagogicznych oraz procedur badawczych.

Metodyka nauki czytania i pisania – w toku zajęć studenci zdobędą kompetencje do kierowania pracą uczniów i własną w zakresie edukacji polonistycznej w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Zdobędą wiedzę o istocie i właściwościach nauki czytania, pisania i mówienia. Ukształtują w sobie umiejętności projektowania  i kreowania sytuacjami edukacyjnymi oraz zdobędą właściwości podmiotowe ułatwiające każdemu nauczycielowi kierowanie edukacją zintegrowaną.

Podstawy dydaktyki – wyposażenie studentów w kompetencje, stanowiące podstawę dla studiowania przedmiotu podstawy dydaktyki oraz profesjonalnych działań nauczyciela kierującego uczeniem się uczniów. Oznacza to, że w toku zajęć studenci zdobędą wiedzę właściwościach dydaktyki ogólnej jako nauki, właściwościach i przebiegu procesu kształcenia, czynnikach go warunkujących, jego teoretycznych modelach oraz kontekstach ich funkcjonowania. Wiedza ta będzie podstawą orientacyjną układów nauczycielskich umiejętności kierowniczych i organizacyjnych. W toku zajęć studenci ukształtują w sobie również właściwości podmiotowe ułatwiające każdemu nauczycielowi pełnienie roli zawodowej w obszarze kształcenia dzieci i młodzieży.

 

Mgr S. Kopacz

Język migowy jest językiem naturalnym, który posiada własny zakres słownictwa oraz odrębną gramatykę. Nie jest on uniwersalny. W Polsce Głusi komunikują się za pomocą Polskiego Języka Migowego (PJM), a np. w Niemczech za pomocą Niemieckiego Języka Migowego. Co ciekawe, używanie tego samego języka fonicznego w kilku państwach nie musi być regułą odpowiadającą językom migowym (dla przykładu: Głusi w Stanach Zjednoczonych posługują się Amerykańskim Językiem Migowym, a w Wielkiej Brytanii Brytyjskim Językiem Migowym). Przeświadczenie o uniwersalności języków migowych wynika ze sprowadzania go do gestów, które mogą być zrozumiałe dla każdego. Poza rozwijaniem kompetencji językowych, przedmiot zawiera również  informacje dotyczące kultury Głuchych. Głusi będą wtedy mogli przełamywać swoje stereotypy dotyczące osób niesłyszących i języka migowego, a także poznają odpowiednie zachowania po polsku.

 

mgr M. Hakim

Chemia – emia (arab. كيمياء kīmijāʾ, الخيمياء al-chīmijāʾ prawdopodobnie od stgr. χημ(ε)ία chēm(e)ía, χυμεία chymeía „rozpuszczanie, stapianie”) – nauka przyrodnicza badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw, według których wiązania tworzą się i ulegają rozrywaniu, prowadząc do przemian jednych substancji chemicznych w inne, co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.

 

Mgr I. Przebinda

Nowe media cyfrowe – dowolnego rodzaju treści zakodowane cyfrowo, najczęściej przez binarny ciąg cyfr, odczytywane za pomocą cyfrowych urządzeń elektronicznych. Wraz z pojawieniem się pierwszych komputerów w XX wieku rozpoczął się powolny proces zmian – informacje zaczęto przechowywać w formie cyfrowej. Zdigitalizowane kopie danych nie ulegały takiemu szybkiemu zużyciu jak ich analogowe wersje[1], dzięki czemu można było przechowywać większe ilości danych bez obawy, że ulegną one zniszczeniu pod wpływem czynników środowiskowych. Następnie, dzięki powstaniu i rozwojowi Internetu uzyskano nowe możliwości wymiany informacji.  Zapoczątkowało to ogromną falę przemian w mediach – zaczęto odchodzić od gazet drukowanych i telewizji na rzecz e-gazet i portali internetowych.

Komunikacja interpersonalna – wymiana komunikatów (językowych i niejęzykowych) między dwoma osobami w celu wzajemnego przekazania myśli, uczuć, postaw itp. – inaczej rozmowa lub komunikowanie się. Wchodzi w zakres szeroko pojmowanej komunikacji społecznej.

 

mgr R. Rajs,    mgr M. Rysz

 Informatyka w turystyce – Cele przedmiotu skupiają się na ukształtowaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi systemów rezerwacyjnych w ruchu turystycznym (Voyager Travel, Voyager Polisa, Hotel, Euroticket oraz internetowe systemy rezerwacyjne).

Technologia informacyjna, IT – (akronim od ang. Information Technology) – jedna z dziedzin informatyki (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji), łącząca telekomunikację, narzędzia i inne technologie związane z informacją. Dostarcza ona użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom. 

Jednym z zadań współczesnej szkoły wyższej jest przygotowanie studentów do życia w społeczeństwie informacyjnym..

Technologia informacyjna (TI) –  jest to zespół środków (czyli urządzeń, takich jak komputery i ich urządzenia zewnętrzne oraz sieci komputerowe) i narzędzi (czyli oprogramowanie), jak również inne technologie (takie, jak telekomunikacja), które służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. Technologia informacyjna obejmuje więc swoim zakresem m.in.: informację, komputery, informatykę i komunikację.

Informatyka w zarządzaniu  – Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania współczesnych narzędzi informatycznych w zarządzaniu Zdobycie podstawowej wiedzy na temat wyboru odpowiednich technik informacyjno-komunikacyjnych dla organizacji

 

mgr J. Świst

Historia techniki – zapoznanie studentów z najbardziej rewolucyjnymi wynalazkami w historii ludzkości. W jaki sposób wynalazki te oddziaływują na nasze życie. Jakie następstwa wynikają ze stosowania tych pomyslów dla swiata. Udzial Polaków na tym polu.

 Historia gospodarcza – wyklady dotycza rozwoju gospodarki swiata i Polski. W jaki sposob kapitalizm zmienil oblicze Ziemi. Zasluga mocarstw w rozwoju ludzkosci. Zapoznanie studentow z gospodarka i polityka wspolczesnego swiata.

Tradycje Euroregionu Karpackiego – przyblizenie studentom zroznicowania etnicznego i religijnego naszego regionu. Powiazanie Podkarpacia z obszarem wschodnich i poludniowych Karpat. Zaslugi tego regionu dla RP.

 Najnowsza historia Polski – Nastepstwa II wojny swiatowej dla RP. Straty zadane przez komunizm Polakom. Zaslugi Kosciola dla RP.

 Prawne i ekonomiczne podstawy dzialalnosci spoleczno – opiekuńczej – ustawa o pomocy spolecznej – omowienie. Swiadczenia z pomocy spolecznej. Zaangazowanie panstwa na tm polu. Pracownik socjalny – prawa i obowiazki.

Polityka spoleczna – modele i doktryny. Bezrobocie, ubostwo i bezdomnosc jako przyklady kwestii spolecznych. Prawa czlowieka  w spoleczenstwie obywatelskim.

 

mgr Artur Janas – media społecznosciowe  , zapoznanie studentów z celami i zakresem działania oraz instrumentami mediów społecznościowych.Wprowadzenie teoretyczne i praktyczne do wiedzy o procesach komunikacji społecznej

mgr Grzegorz Przepióra

Chór uczelniany – działa od 2007 roku. Zespół aktywnie koncertuje. Repertuar chóru jest zróżnicowany i obejmuje utwory rozrywkowe, gospel, ludowe, klasyczne oraz kolędy.

Chór tworzą studenci wszystkich kierunków. Spotkania są raz w tygodniu w poniedziałki o 17:30 w auli PWSZ.

Jeżeli lubisz śpiewać – wstąp do nas!!

 

Emisja głosu – celem kursu jest uświadomienie studentom potrzeby i istoty kultury głosu oraz czynności i zachowań związanych z jego użyciem; zaznajomienie z anatomią instrumentu głosu, psychoakustyki głosu, oraz higieny głosu i słuchu.

Kształcenie muzyczne w przedszkolu i szkole – dotyczy rozwijania różnych form aktywności takich jak: śpiew i mowa; gra na instrumentach klawiszowych; kształcenie zdolności percepcyjnych oraz ruch przy muzyce.


Dydaktyka On-line

Z uwagi na okres pandemii Coronavirusa, nasza uczelnia zmuszona była (jak wiele innych ośrodków akademickich) do zmiany metod nauczania.
W bardzo szybkim tempie pracownicy KPU Krosno nauczyli się obsługi kilku narzędzi kształcenia na odległość. Posiedli wiedzę z obsługi narzędzi Teams Microsoft, Zoom, Met Google, za pomocą których łączyli się na swoich meetingach ze swoimi grupami.
Trudny czas pandemii spowodował, że pracownicy KPU Krosno (w tym pracownicy Studium Nauk Podstawowych) opracowali swoje kursy, lub je zmodyfikowali na uczelnianym systemie e-learningowym E-Student.

Poniżej kilka przykładów zajęć on-line.


3 ROK PEDAGOGIKA NIESTACJONARNE DR MAŁGORZATA ŚWIDRAKSTUDIA PODYPLOMOWE W ZAKR. PRZYGOT. PEDAGOGICZNEGO
Egzamin dyplomowy
Komisja egzaminacyjna prof. dr hab. K. Szmyd, Dr b. Lulek, Dr m. Świdrakmgr Katarzyna Kotowska
Psychologia ogólna, społeczna, rozwojowa i wychowawcza,
I rok Studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego.mgr Robert Rajs – Zajęcia na platformie ZOOM
Kierunek Zarzadzanie-magisterskie


mgr Robert Rajs – Zajęcia na platformie ZOOM
Kierunek Zarzadzanie, rok II Przedmiot: Informatyka w zarządzaniu


mgr Robert Rajs – Zajęcia na platformie ZOOM
Kierunek Budownictwomgr Igor Przebinda – nauczanie zdalne – semestr zimowy 2020/2021mgr Maria Rysz – Zajęcia zdalne. I rok DSTmgr Maria Rysz – I-ZielarstwoZachęcamy do zapoznania się z treścią Poradnika…. w którym swój rozdział  ma Pani mgr K, Kotowska , pracownik Studium Nauk Podstawowych

Poradnik dotyczący egzystencji człowieka w okresie pandemii.