Słowo Rektora

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie to nowoczesna szkoła wyższa z wieloletnią, ugruntowaną tradycją. Istnieje już ponad dwadzieścia lat. Powołana do życia 5 czerwca 1999 roku – do roku 2020 funkcjonowała jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, uzyskując najpierw prawo kształcenia w pięciu specjalnościach. Dziś prowadzimy siedemnaście kierunków inżynierskich, licencjackich oraz dwa kierunki magisterskie. Młodzież z Podkarpacia i pobliskich okolic kształci się w Krośnie w zakresie informatyki, budownictwa, mechaniki i budowy maszyn, pielęgniarstwa, kultury fizycznej, turystyki, zielarstwa, pedagogiki, zarządzania, rolnictwa, produkcji i bezpieczeństwa żywności, towaroznawstwa, energetyki, górnictwa i geologii, inżynierii środowiska, inżynierii produkcji, nowoczesnej humanistyki z nauką języka i kultury ojczystej oraz języków obcych – angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

 

Z dumą nawiązujemy do patrona uczelni – profesora Stanisława Pigonia, patrioty i uczonego, który z podkrośnieńskiej Komborni wyruszył w świat po to, żeby go zmieniać. To w jego imieniu tworzymy dziś dla młodych ludzi z Podkarpacia przestrzeń do kształcenia na tej ziemi, gdzie sami wyrośli. Młodzież zdobywa tu solidne wykształcenie, nawiązuje pierwsze kontakty z pracodawcami, otrzymuje niepowtarzalną szansę wyjazdu na zagraniczne staże i praktyki. Uczestnictwo naszych studentów w bogatej wymianie ze szkołami wyższymi całej Europy oraz Stanów Zjednoczonych stwarza bowiem okazję do podnoszenia poziomu znajomości języków obcych i spotkań z rówieśnikami z całego świata.
Wznosimy od fundamentów i modernizujemy nasze obiekty dydaktyczne, rozbudowujemy infrastrukturę, wciąż kupujemy nowoczesną aparaturę dydaktyczno-badawczą oraz wspieramy studentów i pracowników poprzez fundusze stypendialne.
Przeciwdziałając trudnościom, z jakimi borykają się mieszkańcy małych miast i wsi regionu, powołaliśmy do życia własny fundusz stypendialny imienia prof. Stanisława Pigonia. Gromadzone tu środki pozwalają wesprzeć rozwój najzdolniejszych studentów i młodych uczonych. Zatrudniamy najwyższej klasy profesorów z uczelni akademickich – Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wychowaliśmy rzeszę własnych doktorów, prowadzących z sukcesem – i to niekiedy na skalę europejską – działalność naukową, a potem przekazujących swą wiedzę i umiejętności studentom. Odbywają się u nas zajęcia Akademii Młodych, podczas których uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zdobywają swe pierwsze doświadczenia akademickie. Podczas Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży krośnieński Rynek wypełniają studenci i profesorowie, a w mieście nad Wisłokiem rozbrzmiewają języki wielu narodów.
Uczelnia z sukcesem pełni w regionie misję kulturotwórczą. Odbywają się u nas wykłady Forum Krośnieńskiego, translatologiczne spotkania w bibliotecznym cyklu „Śladami Pika Mirandoli”, a na cykl „Polska i jej sąsiedzi” przyjeżdżają prelegenci z kraju i zagranicy. Organizujemy regionalne i międzynarodowe konferencje naukowe z uwzględnieniem strony praktycznej – z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych. Wspólnie możemy sprawić, że czas spędzony w tej uczelni będzie służył rozwojowi i doskonaleniu nas wszystkich.

prof. dr hab. Grzegorz Przebinda
Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie