Regulamin

Witamy na stronie Studium Języków Obcych i zapraszamy do zapoznania sie z zasadami zaliczania lektoratu języka obcego w naszej uczelni.

 

I   ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ JĘZYKA OBCEGO

 1. Zajęcia języka obcego w PWSZ w Krośnie  prowadzi Studium Języków Obcych. 
 2. Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach lektoratu języka obcego zgodnie z programem kształcenia i planem studiów.
 3. Przydział do grup językowych odbywa się na podstawie wyników matury pisemnej z języka obcego (lektorat jest kontynuacją nauki języka obcego, z którego student zdawał egzamin maturalny). W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Kierownika Studium istnieje możliwość zmiany nauczanego języka oraz poziomu lektoratu do końca pierwszego miesiąca nauki.  

   

 4. Lektorat z języka obcego prowadzony jest na poziomach:  B1 – poziom średni niższy, B2 – poziom średni wyższy,  ( zgodnie z tabelą poziomów kompetencji językowej wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Studenci ( w szczególności zapisani do grup o niższym poziomie) są zobligowani do pracy własnej by na egzaminie osiągnąć wymagany poziom B2. 
 5. Student ma obowiązek przynoszenia na zajęcia materiałów dydaktycznych określonych przez lektora, aktywnego udziału w zajęciach oraz pracy indywidualnej (szczególnie w przypadku niskiego poziomu językowego osiągniętego na maturze) .
 6. Student, który nie uzyska zaliczenia ma możliwość uczestniczenia wzajęciach wyrównawczych określonych w Regulaminie Studiów.

II   ZALICZENIE LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO

 1. Student otrzymuje zaliczenie zajęć na podstawie kontroli wyników nauczania w trakcie semestru. Zaliczenia dokonują prowadzący lektorzy.

1.1.    Prowadzący przeprowadza testy oraz inne formy kontrolne w ciągu semestru (m. in. wypowiedzi ustne, ćwiczenia ze słuchu, prace domowe). W przypadku nieobecności na testach student ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność na najbliższych zajęciach, w których uczestniczy. W przypadku braku usprawiedliwienia nieobecności na teście student uzyskuje ocenę niedostateczną z tego testu.

1.2 Przy ocenie testów stosuję się następującą skalę:

90 % – 100 % – bardzo dobry (5,0)
85%– 89 % – dobry plus (4,5)
77 %– 84% – dobry (4,0)
70 %. – 76 % – dostateczny plus (3,5)
50 %– 69 % – dostateczny (3,0)

1.3      Jeżeli w trakcie testu prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów –   otrzymuje on ocenę niedostateczną z tego testu.

III    EGZAMIN

 1. Warunkiem ukończenia studiów w PWSZ w Krośnie jest zdanie egzaminu z języka obcego, na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Egzamin przeprowadzany jest z języków nauczanych w PWSZ w Krośnie
 2. Egzamin odbywa sie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów w PWSZ w Krośnie.
 3. Egzamin w danej grupie przeprowadza lektor powołany przez kierownika Studium Języków Obcych  
 4. Zakres wymagań egzaminacyjnych jest na stałe podany do wiadomości studentów na tablicach informacyjnych SJO oraz na stronach internetowych Studium.
  5. Egzamin na poziomie B2 składa się z części pisemnej i ustnej:
  a)    część pisemna trwa do 90 minut i obejmuje:
  •    rozumienie tekstu słuchanego
  •    rozumienie tekstu czytanego
  •  użycie struktur gramatycznych i słownictwa
  •    pisanie
  b)    część ustna trwa do 10 minut
 5. Decyzją lektora przeprowadzającego egzamin lub na wniosek lektora prowadzącego zajęcia,student może zostać zwolniony z egzaminu ustnego. Warunkiem tego zwolnienia są bardzo dobre wyniki w nauce języka uzyskane w trakcie studiów i co najmniej ocena 4.0 z egzaminu pisemnego.

Decyzją lektora przeprowadzającego egzamin lub na wniosek lektora prowadzącego zajęcia,   student może zostać zwolniony z całości egzaminu. Warunkiem tego zwolnienia są wysokie wyniki w konkursach językowych organizowanych przez PWSZ i inne instytucje lub ocena co najmniej 4.5 z wszystkich semestrów nauki języka na poziomie co najmniej B2.

 1. Na obie części egzaminu student ma obowiązek zgłosić się z ważną legitymacją studencką bądź indeksem. Zabrania się korzystania w czasie egzaminu z urządzeń komunikacyjnych i multimedialnych.
 2. Ocena z egzaminu jest wynikiem średniej ocen z obu części, pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z części pisemnej.
  9.  Jeżeli w trakcie egzaminu prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów, student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego egzaminu.
  10.    Student ma prawo wglądu do swojej ocenionej negatywnie pracy egzaminacyjnej do końca sesji egzaminacyjnej.
 3. Egzaminy pisemne i ustne są prowadzone i oceniane według standardowej formy wspólnej dla wszystkich języków.
  12.    Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu nie podlega zmianie (nie ma możliwości powtórnego zdawania i poprawiania oceny).
 4. Student, który pozytywnie zaliczył część pisemną, a nie przystąpił do części ustnej egzaminu powinien do końca sesji egzaminacyjnej przedstawić usprawiedliwienie nieobecności.
  14. Niezaliczenie części pisemnej egzaminu skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej z całości egzaminu.

 

IV  CERTYFIKATY ZEWNĘTRZNE.

 Podstawą do zwolnienia z egzaminu końcowego może być zaświadczenie władz innych uczelni o osiągniętym przez studenta poziomie lub inny certyfikat zewnętrznych instytucji certyfikujących wymieniony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 września 2011 r. Wpis egzaminu B2 do indeksu na podstawie certyfikatu zewnętrznego można otrzymać u lektora prowadzącego zajęcia lub Kierownika Studium. Wykaz uznawanych certyfikatów podany jest na tablicach informacyjnych SJO.