Egzamin Poziom B2

B2 jako minimalny poziom kompetencji językowych dla studentów kończących studia licencjackie

Oficjalnym systemem oceny kompetencji w zakresie języków obcych w Unii Europejskiej i w krajach członkowskich Rady Europy, a zatem również we wszystkich dokumentach prawnych polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stał się Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) wprowadzajacy poziomy A1 ( najniższy), A2, B1, B2, C1 i C2

B2 to ściśle określony stan kompetencji w zakresie języka obcego. Osoba reprezentująca poziom B2 rozumie główne idee skomplikowanych tekstów, zarówno w zakresie tematów konkretnych, jak i abstrakcyjnych, włączając w to teksty specjalistyczne swojej specjalności; jest w stanie bez większych trudności komunikować się płynnie i spontanicznie nawet z rodzimymi użytkownikami języka . Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji. Szczegółowy opis znajduje się tutaj

Student o przeciętnych zdolnościach może osiągnąc poziom B2 już po ok 480 godzinach lekcyjnych (45 minut) spędzonych efektywne z kompetentnym nauczycielem oraz po przynajmniej dodatkowych 480 godzinach spędzonych na pracy własnej. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia nie może dostać dyplomu ukończenia swoich studiów bez udokumentowanej znajomości (przynajmniej) jednego języka obcego na poziomie (przynajmniej) B2 .

Studenci PWSZ w Krośnie rozpoczynający naukę w 2012 roku, którzy w testach poziomujących osiągną niski poziom  językowy (A1, A2) zostają zobligowani do indywidualnej dodatkowej pracy (np. dodatkowe kursy językowe, praca własna), celem podwyższenia poziomu znajomości języka. Lektorat 75- lub120- godzinny (cztery semestry) w takiej sytuacji nie zapewni studentowi wymaganego poziomu.

 Studenci podwyższający swój poziom dodatkowo, indywidualnie, mają następujące możliwości:

a) Studenci mogą uczęszczać na dodatkowe kursy wyrównawcze organizowane przez uczelnię.Kursy są odpłatne, jednak uczelnia ustala zniżki na takie kursy dla swoich studentów.

 b) Studenci mogą pracować indywidualnie, są jednak zobowiązani do konsultacji z lektorem języka obcego z uczelni, który wskaże, jaki materiał należy nadrobić.


Przygotowanie do egzaminu B2 – przewodnik

W opracowanym przez Nas przewodniku prezentujemy szereg informacji  dotyczących formy i poziomu egzaminu oraz praktyczne rady pomagające w efektywnym przygotowaniu się  do niego. 


Podręczniki i słowniki polecane do samodzielnej nauki języków obcych

Przygotowanie się do egzaminu na poziomie B2 wymaga od studenta znacznego nakładu pracy własnej ( dotyczy to szczególnie osób, które mają duże zaległości ze szkoły średniej).  Rekomendujemy pozycje książkowe dostępne w bibliotece PWSZ w Krośnie, które mogą wspomóc naukę słownictwa i gramatyki.


Sprawdź swój poziom

TEST POZIOMUJĄCY
Rozwiąż test i sprawdź z wykorzystaniem klucza swój poziom językowy

TABELA SAMOOCENY
Poziomy biegłości językowej  wg Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Oceń swój pozim na podstawie zawartego w tabeli opisu umiejętności. 


Zwolnienia z egzaminu na poziomie B2 i wyższym

Podstawą do zwolnienia może byc zaświadczenie władz innych uczelni o osiągnietym przez przez studenta poziomie lub inny certyfikat zewnętrznych instytucji certyfikujacych wymieniony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 września 2011 r. Powyższa informacja dotyczy również absolwentów naszej Uczelni.


Egzamin na poziomie B2

Przykładowe testy na poziomie B2

PRZYKŁADOWE TESTY NA POZIOMIE B2

jezyk niemiecki – egzamin Goethe Zertifikat b2

jezyk rosyjski –     egzamin TRKI-2 (TORFL-2)