Rekrutacja obywateli Ukrainy w celu kontynuacji studiów

Informacje dotyczące przyjmowania obywateli polskich oraz obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa w celu kontynuacji studiów w ramach przeniesienia z uczelni ukraińskiej

 1. Kandydaci z Ukrainy mogą zostać przyjęci na studia w trybie kontynuacji studiów rozpoczętych na uczelni działającej na terytorium Ukrainy.
 2. Kandydaci z Ukrainy potwierdzają status uchodźcy przez dostarczenie skanu dokumentu urzędowego potwierdzającego przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa po dniu 23 lutego 2022 r. W przypadku niedostarczenia dokumentu wniosek o przyjęcie na studia pozostaje bez rozpoznania. 
 3. Przyjmowanie kandydatów na studia w trybie kontynuacji studiów rozpoczętych na uczelni działającej na terytorium Ukrainy odbywa się na podstawie weryfikacji efektów uczenia się.
 4. Weryfikacja efektów uczenia się ma służyć ustaleniu kolejnego etapu studiów (określenia semestru i roku studiów, na którym kandydat z Ukrainy może kontynuować studia w KPU w Krośnie).
 5. Weryfikacja efektów uczenia się może odbywać się w szczególności na podstawie:
         – przedłożonej przez kandydata dokumentacji potwierdzającej przebieg dotychczasowego toku studiów z ukraińskiej uczelni,
         – przeprowadzonego z kandydatem egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. przedłożonej przez kandydata dokumentacji potwierdzającej przebieg dotychczasowego toku studiów z ukraińskiej uczelni,
 7. przeprowadzonego z kandydatem egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.
 8. Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę dokumenty przedstawione przez kandydata z Ukrainy, w szczególności: indeks, kartę przebiegu studiów zawierającą wykaz zrealizowanych przedmiotów, liczbę godzin, formę zaliczenia przedmiotu i otrzymane oceny.
 9. Na podstawie weryfikacji przeprowadzonej w trakcie postępowania rekrutacyjnego, kierownik zakładu wyznacza kandydatowi z Ukrainy termin i sposób uzupełnienia różnic programowych.
 10. Jeżeli zakres różnic programowych wymaganych do uzupełnienia przez kandydata z Ukrainy jest nadmierny, odmawia się przyjęcia kandydata z Ukrainy na studia w trybie kontynuacji studiów.
 11. W przypadku wątpliwości, co do uznania efektów uczenia się lub braku ich zbieżności wynikających z dokumentacji złożonej przez kandydata, jest on zobowiązany do złożenia określonych egzaminów, bądź odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.
 12. W przypadku braku możliwości przedstawienia przez kandydata dokumentów z uczelni macierzystej działającej na terytorium Ukrainy,  uczelniana komisja rekrutacyjna zobowiązuje kierownika zakładu, w którym prowadzony jest kierunek, do powołania komisji celem zweryfikowania osiągniętych przez kandydata efektów uczenia się uzyskanych w dotychczasowym toku studiów.
 13. W przypadku przyjęcia na studia kandydata z Ukrainy w trybie kontynuacji studiów, kierownik zakładu niezwłocznie zawiadamia o tym uczelnię macierzystą kandydata. Zawiadomienie może zostać przekazane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 14. Wpis na listę studentów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie nie powoduje utraty statusu studenta w macierzystej uczelni.
 15. Za weryfikację efektów uczenia się, od kandydatów z Ukrainy nie pobiera się opłat.
 16. Opłaty za usługi edukacyjne pobierane są na zasadach ogólnych.
 17. Decyzje administracyjne, o których mowa w niniejszym załączniku, są doręczane drogą elektroniczną. W przypadku, gdy nie ma możliwości doręczenia decyzji drogą elektroniczną, są one doręczane w siedzibie uczelni w terminie miesiąca od dnia poinformowania zainteresowanego o wydaniu decyzji. Adresat decyzji obowiązany jest do jej niezwłocznego odbioru.