Przedstawiciele KPU w grupie ekspertów IWA

Przedstawiciele Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie oraz Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego (eKrosno) w grupie ekspertów programu: Climate Smart Utilities – Community of Practice International Water Association (IWA)

Na zaproszenie liderki projektu dr Samueli Guida, do wzięcia udziału w spotkaniu inaugurującym prace grupy eksperckiej IWA Climate Smart Utilities – Community of Practice, w zakresie „redukcji emisji gazów cieplarnianych z sieci i instalacji technologicznych do odprowadzania i oczyszczania ścieków miejskich”, wzięli w nim udział: dr Karol Trojanowicz (wykładowca w Zakładzie Inżynierii Środowiska, Dyrektor Instytutu Politechnicznego KPU w Krośnie) oraz mgr inż. Janusz Fic (Prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, Przewodniczący Rady KPU w Krośnie). Celem aktywności grupy jest zaproponowanie rozwiązań technicznych umożliwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków miejskich. Gospodarowanie ściekami miejskimi jest obszarem, w którym istnieje potencjał do produkcji odnawialnej energii oraz rozwoju procesów bazujących na zasadach „gospodarki o obiegu zamkniętym” (ang. circular economy), co jednocześnie wpływa na zmniejszenie ich „śladu węglowego”. W obszar zainteresowania grupy wchodzą tematy związane z:
– redukcją emisji, której źródłem są procesy oczyszczania ścieków, transport i zużycie chemikaliów,
– redukcją zużycia energii poprzez wzrost sprawności energetycznej urządzeń oraz usprawnienia systemów sterowania i automatyki,
– tworzeniem synergii systemów technicznych i organizacyjnych miejskiej infrastruktury oraz ich stopniowym przekształcaniem w układy odzysku zasobów,
– produkcją odnawialnej energii oraz strategiami zagospodarowania osadów ściekowych.


Spotkanie grupy odbyło się w sposób zdalny, z wykorzystaniem dobrze znanych, w obecnej sytuacji epidemicznej, internetowych metod komunikacji. Celem pierwszego spotkania było: poznanie uczestników grupy eksperckiej, wymiana oczekiwań oraz określenie celów, oczekiwanych wyników oraz formy ich dostarczenia odbiorcom. W trakcie spotkania wykorzystano interesujące metody i narzędzia zwiększające efektywność pracy zespołu. Często wskazywane przez uczestników elementy, które są potrzebne do przejścia przedsiębiorstw gospodarki komunalnej w stronę niskoemisyjnej działalności to posiadanie: – jednolitej metody/narzędzia do szacunku i monitoringu emisji gazów cieplarnianych (GHG) z systemów wodociągowych i kanalizacyjnych; – platformy do wymiany doświadczeń w zakresie ograniczania emisji GHG, stosowania innowacyjnych technologii oraz towarzyszących temu wyzwań; – bodźców finansowych do inwestowania w nowe technologie; – jasnego planu działania („mapy drogowej”) ze zdefiniowanymi celami prowadzącymi do neutralności względem emisji dwutlenku węgla.
Na kolejnym posiedzeniu grupy zostaną określone szczegółowo tematy dalszych aktywności, zakładane wyniki oraz skład zespołów roboczych.