mgr Małgorzata Moskal-Szybka – Doświadczenie pozauczelniane


  • Zainteresowania zawodowe dotyczą sposobów zapewniania profesjonalnej opieki wobec pacjenta w oddziale chirurgicznym, transplantologia.
  • 2008 – 2014r. – Koordynator projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych
    w ramach studiów pomostowych” ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
  • 2009 – 2017r. –  Współorganizator kształcenia podyplomowego w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek przy  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

<- Wróć do opisu głównego