prof. dr hab. Kazimierz Sikora

Zakład Komunikacji Międzykulturowej


Językoznawca i dialektolog, badacz języka i kultury polskiej wsi, popularyzator kultury języka i wiedzy o języku polskim. Jego zainteresowania naukowe i publikacje dotyczą głównie takich obszarów badawczych, jak: dialektologia, etnolingwistyka, pragmatyka językowa i gramatyka grzeczności, etykieta językowa, semantyka, leksykologia i leksykografia, stylistyka językoznawcza i kultura języka (agresja językowa, mowa nienawiści, emocjonalizacja i wulgaryzacja dyskursu publicznego); systemy komputerowe analizy i tłumaczenia tekstów języka migowego. Prowadzi zajęcia obejmujące szeroko rozumianą komunikację, etykietę  i kulturę języka (także w dyskursie internetowym). Ostatnio w  jego dorobku najwięcej miejsca zajmują sprawy gwary i tradycyjnej kultury wsi.