dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


Jest autorem lub współautorem 28 książek, ponad 150 artykułów naukowych z zakresu historii sztuki, ochrony i konserwacji zabytków w tym także aspektów dziedzictwa kulturalnego w turystyce oraz redaktorem naukowym 5 tomów materiałów po konferencyjnych. Organizator lub współorganizator 8 konferencji naukowych, uczestnik ponad 30 konferencji naukowych. Kierownik lub główny wykonawca 5 programów naukowo-badawczych. 

Ważniejsze monografie

 1. P. Łopatkiewicz, T. Łopatkiewicz, Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, t. 1-2, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2007, ss. 804 [rec. prof. J. Gadomski, prof. P. Krasny];
 2. P. Łopatkiewicz, Malarstwo w Krośnie w pierwszej połowie XVI wieku, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Krosno 2007, ss. 268 [rec. J. Gadomski, E. Śnieżyńska-Stolotowa,  J. Harasimowicz];
 3. P. Łopatkiewicz, T. Łopatkiewicz, Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu limanowskiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2008, ss. 358[rec. Jerzy Gadomski];
 4. P. Łopatkiewicz, Drewniany kościół w Haczowie – Pomnik Światowego Dziedzictwa Kultury, wyd. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015[rec. prof. Marek Walczak];
 5. P. Łopatkiewicz, T, Łopatkiewicz, Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki Sądeckie, Gorlickie i Grybowskie z 1889 roku, {Szkicowniki uczniów krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych z naukowo-artystycznych wycieczek Władysława Łuszczkiewicza (1888-1891)}, t. 2, z. 1, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2018, ss. 308 [rec. prof. Piotr Krasny];
 6. Artyści włoscy na ziemiach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych. Praca zbiorowa pod red. Piotra Łopatkiewicza. Artisti italiani nelle Terre sud-est Della Rebubblica Polacca nell’epoca moderna. Opera collectiva a cura di Piotr Łopatkiewicz, Rzeszów-Łańcut 2016, ss. 368, indeksy, [rec. prof. dr hab. Piotr Krasny] ISBN 978-83-943684-8-7.

Najważniejsze artykuły

 1. P. Łopatkiewicz, T. Łopatkiewicz, Szkicowniki z wycieczek Władysława Łuszczkiewicza z uczniami krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Fakty znane i nieznane, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, t. 67, Kraków 2005, s. 106-109;
 2. P. Łopatkiewicz, Drewniany krucyfiks z Krościenka Wyżnego koło Krosna – prowincjonalny przykład kamiennej rzeźby Wita Stwosza, [w:] Wokół Wita Stwosza. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie, 19-22 maja 2005, {Studia i Materiały Muzeum Narodowego w Krakowie}, Kraków 2006, s. 200-207;
 3. P. Łopatkiewicz, O znaczeniu rękopiśmiennych inwentarzy Stanisława Tomkowicza dla badań nad gotyckim malarstwem tablicowym Małopolski [w:] Artifex Doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, t. 2, Kraków 2007, s. 201-213;
 4. P. Łopatkiewicz, Systemy malarskie kościołów drewnianych w Małopolsce południowo-wschodniej w późnym średniowieczu, [w:] Późne średniowiecze w Karpatach polskich, Krosno 2007, s. 353-382;
 5. P. Łopatkiewicz, Drewniany kościół Św. Doroty w Trzcinicy jako przykład możnowładczej fundacji okresu nowożytnego, [w:] Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich, Krosno 2008, s. 53-85;
 6. P. Łopatkiewicz, Działalność artystów włoskich w Krośnie w XVII stuleciu, [w:] Artyści włoscy na ziemiach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych. Praca zbiorowa pod red. Piotra Łopatkiewicza, Rzeszów-Łańcut 2016, s. 255-274;
 7. P. Łopatkiewicz, Obraz Koronacji Marii w kościele w Jasienicy Rosielnej – nieznane dzieło warsztatu Mistrza Tryptyku w Połomi, [w:] „Imagines pictae”. Studia nad gotyckim malarstwem w Polsce, „Societas Vistulana”, Kraków 2016, s. 87-100;
 8. P. Łopatkiewicz, Hodegetrie Krakowskie okresu dojrzałego około 1450-1490. Cracovian Hodegetria of the Middle Period, ca 1450-1490, [w:] Hodegetrie Krakowskie 1450-1490, Kraków 2017, s. 17-31;
 9. P. Łopatkiewicz, Problematyka fundatorska drewnianego kościoła w Haczowie w kontekście nowych ustaleń chronologicznych, [w:] Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, t. IV, pod red. A. Buki, K. Kollingera, Rzeszów 2018, s. 351-369;
 10. P. Łopatkiewicz, Hodegetrie Krakowskie schyłku średniowiecza 1490-1550. Cracovian Hodegetria at the end of the Middle ages: 1490-1550, [w:] Hodegetrie Krakowskie 1490-1550, Kraków 2018, s. 17-4;
 11. P. Łopatkiewicz, Cracovian Hodegetria 1400-1550. The Phenomenon of Repeatability of Iconographic Types in Late-Medieval Panel Painting, „Quaestiones Medii Aevi Novae”, vol. 23, Societas Vistulana – Instytut Historyczny UW, Warszawa 2018, s. 321-343.