dr Małgorzata Wójcik – Życiorys naukowy


  • Magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego – Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Praca magisterska na temat: Moje stawanie się nauczycielem,
  • Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, specjalności: edukacja wczesnoszkolna, pedeutologia, dydaktyka – Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Rozprawa doktorska na temat: Tworzenie wiedzy w praktykach pedagogicznych – między praktyką i teorią,
  • Ukończyła studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna – konstruowanie programów kształcenia; projektowanie materiałów dydaktycznych, WSP w Rzeszowie.

Od dwudziestu lat nauczycielka akademicka w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadziła wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria dyplomowe na kierunku pedagogika (Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym, Edukacja Wczesnoszkolna z Językiem Angielskim, Pedagogika Społeczno Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną) oraz na innych kierunkach nauczycielskich również z przedmiotów pedagogicznych.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie tworzyła system praktyk nauczycielskich dla kierunku Edukacja wczesnoszkolna, 9 lat pełniła tu również funkcję opiekuna praktyk. Prowadziła 2 edycje zajęć na studiach podyplomowych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Promotorka kilkunastu prac licencjackich studentów pedagogiki.

W okresie od 2012 r. do 2016 r. członkini Senatu PWSZ w Krośnie.


<- Wróć do opisu głównego