dr Małgorzata Wójcik

Zakład Pedagogiki


Pedagog. Jej zainteresowania naukowe są zogniskowane wokół problematyki wspierania w rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz tworzenia przez przyszłych nauczycieli praktycznej wiedzy działaniowej. Prowadzi jakościowe, zaangażowane, uczestniczące Action Research oraz studium przypadku. Prowadzi m.in. następujące przedmioty: Pedagogika, Teoretyczne podstawy wychowania, Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci, Diagnoza i terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii, Podstawy metodologii badań naukowych, Społeczne role pedagoga, Seminarium. Uczestniczyła w 5-ciu konferencjach naukowych i współorganizowała 5 konferencji naukowych. Jest opiekunką Koła Naukowego Twórczych Pedagogów.