dr Małgorzata Świdrak – Wybrane publikacje


Publikacje

 1. „Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jako droga reformowania szkoły” (w:) Hejnał Oświatowy 6/44/2000. Kraków.
 2. „Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli”, (w:) Dyrektor i szkoła. Wspomaganie rozwoju ucznia, pod red. K. Polaka, UJ, Kraków 2001.
 3. „Trudności w edukacji integralnej”, (w:) Edukacja i Dialog, nr 7, Warszawa 140/2002„Działanie i myślenie w szkole J. Dewey’a,(w:) Nauczanie zintegrowane w szkole ,pod red. J. Kędzierskiej, K. Polaka, PWSZ. Krosno 2002.
 4. „Metoda projektów w nauczaniu”, (w:) Nauczanie zintegrowane w szkole, pod red. J. Kędzierskiej, K. Polaka, PWSZ, Krosno 2002.
 5. „Trudności i niepowodzenia w edukacji integralnej”, (w:) Nauczanie zintegrowane w szkole, Prace Naukowo – Dydaktyczne, Zeszyt 1pod. red. J. Kędzierskiej , K. Polaka, PWSZ, Krosno 2002.
 6. „Reforma edukacji z perspektywy nauczyciela klas I-III”,(w:) Kwartalnik Pedagogiczny 2005.
 7. Reforma z perspektywy nauczyciela”, Życie Szkoły 2005, nr 8.
 8. Gotowość szkolna fundamentem właściwego wspomagania rozwoju ucznia, (w:) Reforma tworzeia edukacyjnej wspólnoty, A. Sajdak red. naukowy, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 9. „Ja już umiem, ja już wiem” , zeszyt ćwiczeń doskonalących technikę czytania i pisania, PCEN, Krosno 2006 r. (materiały warsztatowe)
 10. „Reforma edukacji z perspektywy nauczyciela klas I-III, (w:)
  Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe pod red. S. Dylak, R. Pęczkowski, P. Denicolo, Poznań-Rzeszów 2006 r.
 11. „Gotowość szkolna dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej”, ( w: ) Eugenia Iwona Laska (red.), Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 12. „Nauka czytania i pisania w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej” (w) Nauczyciel wobec wyzwań edukacji zintegrowanej, red. K. Polak, J. Kędzierska, PWSZ, Krosno 2009.
 13. „Źródła filozoficzne i afirmacje antropologii humanistycznej w wychowaniu”, Kwartalnik Edukacyjny 2 (57), PCEN, Rzeszów 2009.
 14. Osamotnienie dziecka 10- letniego w świecie globalnej wioski – zbiór materiałów pokonferencyjnych, „Zarządzanie w oświacie”, Lwów 2015 rok, VII Międzynarodowa Naukowo – Praktyczna Konferencja Zarządzanie w oświacie, Politechnika lwowska, 16-18 kwietnia 2015 r.

<- Wróć do opisu głównego