dr Liliana Mierzwińska – Życiorys naukowy


  • w 2014 r. – Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, temat rozprawy doktorskiej: „Kierunki doskonalenia zarządzania kapitałem ludzkim z uwzględnieniem wartości organizacyjnych w małych przedsiębiorstwach”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 
  • w 1998 r. – Magister w zakresie finansów i przedsięwzięć inwestycyjnych, temat pracy magisterskiej: „Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny zdolności kredytowej i ryzyka bankowego na przykładzie Banku Pekao S.A, Wydział Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej,
  • w 1993 r. – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Tarnobrzegu, profil humanistyczny.