dr Liliana Mierzwińska – Najważniejsze publikacje


 • Mierzwińska L., Identyfikacja systemów wartości pracowników małego przedsiębiorstwa- studium przypadku, red. Bojar M., Gliszczyński G., Mazur B., Różnorodność zarządzania. Wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2018.
 • Mierzwińska L., Zarządzanie projektami , red. Lenik P. Zarządzanie organizacjami, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie, Krosno 2018.
 • Mierzwińska L., Wartości organizacyjne w zarządzaniu kapitałem ludzkim małych przedsiębiorstw” [w:] Przegląd Nauk Ekonomicznych 26/2017, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Łódź.
 • Mierzwińska L., Innowacyjność małego przedsiębiorstwa informatycznego – studium przypadku, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 299/16, 2016.
 • Mierzwińska L., System Wewnętrznej Informacji Bankowej 4.0. Koncepcja systemu i możliwości jego zastosowania w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych [w:] Projektowanie i realizacja systemów informatycznych zarządzania. Wybrane aspekty, (red) T.M. Komorowski, J. Swacha, Wyd. Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa 2016.
 • Mierzwińska L., Wybrane aspekty realizacji projektu informatycznego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka- studium przypadku, w: Lenik P. (red.).
 • Efektywność zarządzania zasobami organizacyjnymi, Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie, Zeszyt 68, Krosno 2015.
 • Mierzwińska L., Ujda-Dyńka B., Strategie działania małych i średnich przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej w woj. podkarpackim, w: Jaremczuk K. (red.), Przedsiębiorczość- perspektywą zmian, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, Rzeszów 2015.
 • Mierzwińska L. Ujda-Dyńka B., Filip P., Nowa gospodarka a wyzwania w sferze personalnej organizacji, w „Zagrożenia globalne jako źródło barier rozwoju przedsiębiorstw w regionie”, Przedsiębiorstwo i Region , 6/2014, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
 • Mierzwińska L., Zarządzanie przez wartości jako koncepcja łącząca paradygmat ekonomiczny i etyczny we współczesnej organizacji [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kryzys finansów publicznych- przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii
  i Stosunków Międzynarodowych, Zeszyt 34, Rzeszów 2013.
 • Mierzwińska L., Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego
  z zastosowaniem metodyk zwinnych, „Zarządzanie i Finanse”, cz.1, nr 4/2013, Uniwersytet Gdański, Sopot.
 • Mierzwińska L. Polityka personalna a przedsiębiorczość wewnętrzna pracowników IT (na przykładzie małego przedsiębiorstwa) [w:] Jaremczuk K., Przedsiębiorczość- natura i atrybuty, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2012.
 • Mierzwińska L., O kategorii struktury w ujęciu interdyscyplinarnym [w:] Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności, Jaremczuk K. (red.), Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2012.
 • Mierzwińska L., Kształtowanie zaangażowania pracowników IT w strategii personalnej przedsiębiorstwa X [w:] Gableta M., Pietroń- Pyszczek A. (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorcy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 223, Wrocław 2012.
 • Mierzwińska L., Wartości jako determinanty sukcesu i podmiotowości organizacyjnej (na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw powiatu tarnobrzeskiego) [w:] Nogalski B., Wierzbicka B., (red.) Systemowe aspekty zarządzania organizacjami, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/1/2011, Wyd. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.
 • Mierzwińska L., Kompetencje jako główny element kapitału ludzkiego w małym przedsiębiorstwie (na przykładzie rejonu tarnobrzeskiego), Wyd. C. H. Beck. [w:] Matejun M. (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.