dr Jacek Kraś – Najważniejsze publikacje


Dorobek naukowy obejmuje również 43 publikacje w tym:  1 książka autorska, kilkanaście artykułów naukowych punktowanych oraz kilkanaście rozdziałów w monografiach. Artykuły naukowe  i monografie publikowane były również w języku angielskim, w czasopismach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Artykuły i rozdziały w monografiach publikowane były w różnych ośrodkach akademicko-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą.

Dorobek naukowy wzbogaca również uczestnictwo w grupie eksperckiej opracowującej strategię rozwoju uzdrowisk podkarpackich (Stowarzyszenie Euroregion Karpacki) oraz wyjeździe naukowym do Uniwersytetu w Preszowie w ramach programu Erasmus.

Wybrane publikacje

Książka

  1. Społeczno-prawne uwarunkowania turystyki w Polsce, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2015.

Wybrane artykuły naukowe – punktowane, jedyny autor

  1. Rola Polskiej Organizacji Turystycznej w realizowaniu polityki turystycznej państwa w latach 2013-2018, Cywilizacja i Polityka, Tom 17, Nr 17 (2019), ISSN 1732-5641, s.124-143.(Uniwersytet Gdański).
  2. Usługi hotelarskie w Polsce – dawniej i dziś,w: Saeculum Christianum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013.
  3. Turystyka jako zjawisko społeczne i prawne,w: Świat i jego problemy, H. Skorowski (red.), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015.
  4. Wartości narodowotwórcze i osobowotwórcze związane z uprawianiem turystyki pielgrzymkowej, [w:] M.Kazimierczak (red.), Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, wyd. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2012.
  5. The Policy of Minister of Sport and Tourism in the scope of protecting the rights of a client using tourism services w: „SOCIÁLNE, EKONOMICKÉ A ETICKÉ ASPEKTY SÚČASNEJ SPOLOČNOSTI“ (národný aj medzinárodný kontext)Eva Hvizdová, (Ed.),Viera Mokrišová, (Ed.),Marián Ambrozy (Ed.),Prešov, VŠMP ISM, 2017,ISBN 978-80-89372-70-6. Presov 2017.
  6. Complaint on the Package Travel as the Expression of the Consumer Rights Protection, w: „Social Sciences of Sport: Achievements and Perspectives”, J. kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa 2017, 253-263.
  7. Status prawny Najwyższej Izby Kontroli i jej działania kontrolne w sektorze turystyki, w: Społeczne i kulturowe aspekty sportu i turystyki, J. Kosiewicz, A. Bochenek, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Biała Podlaska 2017, 375-385.
  8. Wymagania prawne stawiane biurom podróży organizującym imprezy (wyjazdy) pielgrzymkowe, w: Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej, A. Tunia (red.), Katolicki Uniwersytet Lubelski.
  9. Rola Policji i innych służb w zapewnieniu bezpieczeństwa w turystyce na obszarach przygranicznych, [w:] De Doctrina Europea, Rocznik Instytutu Europeistyki, Rok VII/2010, red. J. Świeca, wyd. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2010.