dr inż. Tomasz Pytlowany – Najważniejsze publikacje


Autorstwo lub współautorstwo w 23 publikacjach

 • 3 publikacje w czasopismach technicznych z listy MNiSW -A, 6 w zeszytach naukowych, pozostałe w czasopismach branżowych,
 • 20 referatów na konferencje: 3 międzynarodowe,
 • 14 krajowe,
 • Wykonanie ponad 20 projektów i kilkunastu ekspertyz budowlanych, 3 prace wdrożeniowe.

Najważniejsze publikacje

 1. Fuzzy method of conformity control for compressive strength of concrete on the basis of computational numerical analysis. I. Skrzypczak, L. Buda-Ożóg, T. Pytlowany. Meccanica 51 (2), 383-389; 2016.
 2. Durability vs technical-the usage properties of road pavements. I Skrzypczak, W Radwański, T PytlowanyE3S Web of Conferences 45, 00082; 2018.
 3. Evaluation of load values using the Gumbel model; Sz. Wolinski, T. Pytlowany. Archives of Civil Engineering 58 (2), 199-208; 2012.
 4. Analysis of the state of prestressed structure using data collection simulation technique. S. Woliński, T Pytlowany; MATEC Web of Conferences 262, 08006; 2019.
 5. Choice of road building technology-statistic analyses with the use of the Hellwig method. I Skrzypczak, W Radwański, T Pytlowany; E3S Web of Conferences 45, 00081; 2018.
 6. Parametric Analysis of the Sensitivity of a Prestressed Concrete Beam Using the DOE Simulation Technique Sz. Woliński, T. Pytlowany; Archives of Civil Engineering 65 (4), 97-112; 201.
 7. Landslides and the Risk of Damage to Road Infrastructure on the Example of a Transport Node. I Skrzypczak, W Kokoszka, T. Pytlowany, W. Radwański. Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice, 53-62 2019.
 8. AHP as a Method Supporting the Decision-Making Process in the Choice of Road Building Technology I. Skrzypczak, W. Kokoszka, T. Pytlowany, W. Radwański.
 9. Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice, 80-92; 2019.
 10. Resistance Probabilistic Analysis of RCC Pavement; I Skrzypczak, W Kokoszka, T Pytlowany, W. Radwański Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice, 37-45; 2019.
 11. Roller compacted concrete as alternative for local roads; W Radwański, T Pytlowany; 2018; Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 12. Nawierzchnia z betonu wałowanego jako alternatywa dla dróg lokalnych; W Radwański, T Pytlowany; 2018; Quaterly of Environmental Engineering and Design 169.
 13. The analysis of road building technology with a data normalization method. W Radwański, T Pytlowany, I Skrzypczak; 2018;Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury; 2018.
 14. Drogi z betonu wałowanego alternatywą dla dróg asfaltowych; W Radwański, T Pytlowany, I Skrzypczak; Magazyn Autostrady; 2018.
 15. Propozycja szacowania oddziaływań klimatycznych z wykorzystaniem metody Peak Over Threshold-obciążenie gruntu śniegiem T Pytlowany; Materiały Budowlane; 2017.
 16. Wybór rozkładu oddziaływań klimatycznych z wykorzystaniem metody Bayes’a. T Pytlowany, S Woliński; Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 43—52; 2016.
 17. Ocena ryzyka i odporności poawaryjnej płaskich stropów płytowych sprężonych cięgnami bez przyczepnościS Woliński, T Pytlowany; 2015.
 18. Zastosowanie metody georadarowej w rozwiązywaniu problemów inżynierskich budownictwa komunikacyjnego; B Rajchel, T Pytlowany; TTS Technika Transportu Szynowego 22; 2015.
 19. Influence of the slipe effect on simply supported composite beam.
 20. T Pytlowany; Challenges of Modern Technology 3 (2), 44—49; 2012.
 21. Łańcuch Markowa jako model oddziaływań wyjątkowych. T Pytlowany; 2011; Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria …
 22. Uwagi o szacowaniu wartości oddziaływań za pomocą modelu Gumbela, S Woliński, T Pytlowany; 2010.

<- Wróć do opisu głównego