dr inż. Stanisław Rymar – Najważniejsze publikacje


  1. Początki działalności wydobywczej ropy naftowej na terenach dawnej Galicji – wpływ na stan ochrony środowiska i współprace w zakresie dziedzictwa kulturowego [w]: Stosunki gospodarcze Polski i Ukrainy: szanse i wyzwania, red. A. Podraza. KUL, Lublin 2008.
  2. Możliwości wykorzystania wód mineralnych dla celów gospodarczych w obrębie dawnych kopalń naftowych – rejon Pogórza Przemysko-Dynowskiego [w]: Woda i surowce odnawialne, red. Janusz Rak. Dynów 2011.
  3. Możliwości zastosowań wybranych metod geofizycznych w badaniach środowiskowych – rejon Dynów – Dubiecko [w]: Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, red. J. Krupa, T. Soliński. Dynów 2011.
  4. Górnicza eksploatacja ropy naftowej w obrębie kopalń Iwonicz – Brzozów w XIX i na początku XX wieku [w]: Problemy ochrony przyrody, korzystania ze środowiska i promocji walorów turystycznych południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy, red. J. Rak. Brzozów 2012.
  5. Znaczenie warsztatu rysunkowego polskiego inżyniera w rozwoju gospodarczym w Galicji w XIX i na pocz. XX wieku [w]: Potencjał i uwarunkowania ruchu turystycznego w południowo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie, red. J. Rak. Brzozów 2013.
  6. Geoinformacja przestrzenna w dokumentowaniu rozwoju osadnictwa wiejskiego Doliny Sanu w początkach XX wieku [w]: Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturalnego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego, red. J. Krupa. Dynów 2014.
  7. Zabiegi i technologie intensyfikacji sczerpania złóż węglowodorowych – historia i teraźniejszość [w]: Antropogeniczne czynniki wpływu na środowisko przyrodnicze na przykładzie południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy, red. J. Rak. Brzozów 2014.
  8. Możliwości badawcze horyzontów wodonośnych przy użyciu geofizycznej aparatury. Studnie – zarys problematyki [w]: Woda, żywność, turystyka, red. J. Krupa. Dynów 2016.
  9. Rymar, P. Kuzian, Płyny micelarne a bezpieczeństwo środowiska naturalnego [w]: Zrównoważona gospodarka zasobami przyrodniczymi i kulturowymi na Pogórzu Dynowskim determinantą rozwoju turystyki, red. J. Krupa, K. Szpara. Edytorial, Rzeszów 2017.
  10. Rymar, D. Rohan, J. Kubit, Wybitne postacie polskiej nauki, polityki i gospodarki oraz ich związki z krośnieńskim zagłębiem naftowym – subiektywny wybór autorski w 100-lecie odzyskania niepodległości Państwa Polskiego [w]: Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego, red. J. Krupa, K. Szpara. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów – Dynów 2019.

<- Wróć do opisu głównego