dr inż. Piotr Lenik – Najważniejsze publikacje


1. samodzielne monografie naukowe

 • P. Lenik, Bariery zarządzania kapitałem ludzkim w szpitalach publicznych w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2018,
 • P. Lenik, Zarządzanie ewolucyjnymi zmianami w szpitalach publicznych. Teoria i praktyka”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017,
 • P. Lenik, Motywatory pozapłacowe, czyli droga do nowej jakości pracowników. Przedsiębiorstwa i administracja publiczna, Difin, Warszawa 2012,
 • P. Lenik, TQM. Instrumentarium doskonalenia jakości, Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie Zeszyt 53, Krosno 2011.

2. redakcje monografii naukowych

 • P. Lenik (red.), Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie, Krosno 2018,
 • P. Lenik (red.), Różnorodność zastosowania badań naukowych w teorii i praktyce zarzadzania, Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, Zeszyt 72, Krosno 2017,
 • P. Lenik (red.), Specyfika zarządzania w sektorach publicznym oraz prywatnym, Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, Zeszyt 70, Krosno 2016,
 • P. Lenik (red.), Efektywność zarządzania zasobami organizacyjnymi, Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, Zeszyt 68, Krosno 2015,
 • P. Lenik (red.), Współczesne dylematy zarządzania, Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, Zeszyt 67, Krosno 2014.

3. rozdziały w monografiach pokonferencyjnych

 • P. Lenik, Inhibitory effect of the environment for the management of human capital of public hospitals in the opinion of Polish managers, 21st International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings, Masaryk University, Brno 2018,
 • P. Lenik, Theoretical determinants of the resistance to organizational changes, [w:] B.Y. Kyshakevych (eds.), Actual problems of modeling and management of socio-economic system in the conditions of globalization, Drohobych 2018,
 • P. Lenik, W poszukiwaniu sposobów efektywniejszego zarządzania szpitalami publicznymi w kontekście planowanych reform, [w:] A. Kosieradzka, D. Rojek (red.), Od tradycji do współczesności. Współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018,
 • P. Lenik, The advisability of implementing solutions from the business sector in the managenent of public hospitals in Poland, [w:] S. Majdan (eds.), Current Problems of the Corporate Sector 2017, Vydavatelstvo Ekonom, Bratislava 2017,
 • P. Lenik, Examination of commitment and organizational awareness of medical Staff in public hospitals in Poland, [w:] A. Jaki, B. Mikuła (eds.), Knowledge-Economy-Society. Management in the face of contemporary challenges and dilemmas, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2017,
 • P. Lenik, Metafora kostki lodu w kontekście zmian organizacyjnych, [w:] J. Żylińska, I. Przychocka, M. Filipowska-Tuthill (red.), Nauki społeczne i ekonomiczne – węzłowe zagadnienia, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, Warszawa 2017,
 • P. Lenik, Management of human resources commitment in public hospital using tools adapted from business sector, [w:] R. Oczkowska, A. Jaki, B. Mikuła (eds.), Knowledge-Economy-Society. Strategies, concepts and instruments of management, Foundation of the Cracow University of Economics, Kraków 2016,
 • P. Lenik, Narzędzia zwiększające zaangażowanie kadry kierowniczej w instytucjach sektora publicznego na przykładzie szpitala, [w:] R. Barcik, R. Borowicki, M. Dudek, M. Nowicka-Skowron (red.), Zarządzanie w rozwoju organizacji. Wybrane problemy, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016,
 • P. Lenik, Możliwości zastosowania teorii kostki lodu w zarządzaniu zmianami, [w:] J. Nowakowska-Grunt, I. Miciuła (red.), Zarządzanie organizacją XXI wieku. Innowacje-Gospodarka-Społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2016.