dr inż. Marek Gransicki – Życiorys naukowy


  • Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika w Krośnie,
  • W 1996 r. – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej – obrona pracy magisterskiej pt. „Projekt zagospodarowania ruin zamku Kamieniec i terenów bezpośrednio przyległych” – promotor prof. dr hab. inż. Arch. Wiktor Zin. Magister inżynier architekt,
  • W 2019 r. – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki – Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. Dysertacja doktorska: Chałupa przejazdowa z Jaślisk jako przykład modelu drewnianego domu przyrynkowego w małym mieście na Podkarpaciu. Doktor nauk technicznych,
  • W 2018 r. – Studia podyplomowe – Współczesne budownictwo drewniane, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.