dr inż. Maciej Lewandowski – Życiorys naukowy


  • w 1961 r. ukończył Technikum Łączności w Krakowie,
  • Absolwent AGH, Wydz. Maszyn Górniczych i Hutniczych kierunek mechanika. W 1976 r. obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, specjalność maszyny i urządzenia energetyczne,
  • W 1967 r. rozpoczął pracę zawodową w Katedrze Termodynamiki i Maszyn Energetycznych gdzie pracował do emerytury,
  • Prowadził wykłady i ćwiczenia audytoryjne oraz laboratoryjne i projektowe na kilku wydziałach AGH (WMGiH, WMiR , GGiOŚ, WWN i WEiP) z przedmiotów: Termodynamika Techniczna, Ogrzewnictwo, Ciepłownictwo,Wentylacja, Klimatyzacja, Miernictwo Cieplne, Maszyny i Urządzenia Energetyczne, Napędy urządzeń wiertniczych, Fizyka Cieplna Budowli.
  • Jest promotorem na AGH ok 150 prac magisterskich i ok 40 prac inżynierskich,
  • Od 1990 r. prowadzi przedmiot Efektywność Energetyczna na studiach podyplomowych Energetyka Cieplna na AGH WIMiR.