dr inż. Damian Dubis – Doświadczenie pozauczelniane


Dziewięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w branży produkcyjnej obejmujące m.in.:

 • technologię produkcji szkła gospodarczego oraz zapewnienie jego jakości,
 • zapewnienie zgodności wyrobu z wymaganiami przepisów prawnych i / lub norm branżowych,
 • prowadzenie postępowań reklamacyjnych,
 • rozwiązywanie problemów produkcyjnych oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu,
 • prowadzenie audytów w roli audytora wiodącego lub pomocniczego oraz koordynowanie audytów zewnętrznych w obszarach: jakościowym, socjalnym, bezpieczeństwa antyterrorystycznego, społecznej odpowiedzialności biznesu, BHP, ochrony środowiska, technologii i badań (łącznie kilkadziesiąt audytów),
  – prowadzenie szkoleń pracowników produkcyjnych oraz administracyjnych (łącznie ponad 1000 godzin szkoleniowych oraz 2500 słuchaczy),
 • współpracę w zakresie jakości wyrobów z klientami ze szczególnym naciskiem na klientów instytucjonalnych i sieci handlowe,
 • wydawanie decyzji i opinii jakościowych w zakresie możliwości dopuszczenia wyrobów do sprzedaży krajowej i zagranicznej,
 • wdrażanie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania norm z serii ISO oraz BRC IOP oraz prowadzenie audytów na zgodność z wymaganiami norm,
 • kierowanie i koordynowanie prac zespołów projektowych podczas wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO oraz BRC IOP,
 • kierowanie i koordynowanie prac zespołów projektowych podczas wdrażania LEAN MANAGEMENT,
 • reprezentowanie firmy podczas negocjacji biznesowych oraz postępowań reklamacyjnych w kraju i za granicą,
 • opracowanie i opiniowanie dokumentacji funkcjonującej w firmie (wymagania jakościowe, procedury, instrukcje, polityki, wytyczne),
 • wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych oraz dokonywanie analiz przyczyn wad i ich skutków,
 • prowadzenie nadzoru nad badaniami wyrobów prowadzonych przez instytucje krajowe i zagraniczne,
 • reprezentowanie firmy w kontaktach ze stronami zewnętrznymi np.: laboratoria badawcze, usługodawcy, audytorzy, SANEPID, PZH i inne,
 • sprawowanie opieki nad praktykantami/stażystami.