dr inż. Bernadeta Rajchel – Najważniejsze publikacje 1. Rajchel B., 2011 –  Próba wykorzystania georadaru do badań płytkich zmian antropogenicznych w podłożu. [W:] Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 446, s. 225-232.
 2. Rajchel B., 2012 – Zastosowanie wybranych metod geofizycznych w poszukiwaniu wód podziemnych oraz lokalizacji źródeł ich zanieczyszczenia, [W:] Wybrane aspekty ochrony wód i gospodarki wodnej południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy, redakcja: Rak J. Wtd. Muzeum Regionalne, Brzozów, s. 47-64.
 3. Rajchel B., 2013 – Ocena przydatności metody georadarowej do lokalizacji infrastruktury podziemnej, [W:] Wybrane aspekty ochrony i kształtowania środowiska w Polsce, we wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainie, redakcja Rak J., Wtd. Muzeum Regionalne, Brzozów, s. 251-272.
 4. Rajchel B., 2014 – Badania geofizyczne i geochemiczne gruntu na terenie cmentarzy powojennych na przykładzie cmentarza w Górkach, [W:] Walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe północnej części Euroregionu Karpackiego, redakcja Rak J., s. 139-155.
 5. Rajchel B., 2014 – Analiza przydatności metody georadarowej do badania stropów [W:] Przegląd Geologiczny, vol. 62, nr 10/2, s. 1-5.
 6. Rajchel B., Dyląg M., 2015 – Kolektor słoneczny w domu jednorodzinnym – analiza techniczno-ekonomiczna [W:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na trenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, redakcja Krupa J., s. 59-82.
 7. Rajchel B., Chmielowski K., 2015 – Próba zastosowania georadaru do lokalizacji stref zdegradowanych, [W:] Journal of Civil Engineering, Environment And Architecture, t. XXXII, z. 62 (3/I/15), lipiec-wrzesień 2015, s. 345-355.
 8. Rajchel B., Pytlowany T., 2015 – Zastosowanie metody georadarowej w rozwiązywaniu problemów inżynierskich budownictwa komunikacyjnego. TTS Technika Transportu Szynowego, Instytut Naukowo-Wydawniczy „TTS”, 12/ 2015, s. s. 1295-1299.
 9. Rajchel B., Chmielowski K., Karnas M., 2016 – Analiza skuteczności działania oczyszczalni ścieków „Kujawy”. Journal of Civil Engineering, Environmental And Architecture, t. XXXIII, z. 63 (1/16).
 10. Rajchel B., 2017 – Badania monitoringowe gazów wysypiskowych na byłym składowisku odpadów w Krośnie. [W:] Zrównoważona gospodarka zasobami przyrodniczymi i kulturowymi na Pogórzu Dynowskim determinantą rozwoju turystyki, red. Krupa J., Szpara K., s. 73-90.
 11. Rajchel B., 2017 – Ocena zastosowania georadaru do wykrywania podziemnych instalacji budowlanych w warunkach zimowych. Przegląd Geologiczny, vol. 65, nr 10/2, s. 790-795.
 12. Pasterkiewicz W., Rajchel B., 2017 – Application of GPR Survey in the investigation of a Plane Crash from the Second World War. [W:] Analecta Archaeologica Ressoviensia, red.Dębiec M, Pasterkiewicz W., vol. 12, Rzeszów, s. 271 – 284.
 13. Rajchel B., 2018 – Cmentarze powojenne – ocalić od zapomnienia. [W:] Ochorna dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego. ref. Krupa J., Szpara K., Wyd. ZGTPD, Dynów, s. 105 – 118.
 14. 16. Rajchel B., Klimczak R., 2019 – Wykorzystanie pompy ciepła w domu jednorodzinnym jako systemu przyjaznego środowisku przyrodniczemu. [W:] Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki, red. Krupa J., Szpara K., Wyd. Politechnika Rzeszowska, s. 233 – 253.


<- Wróć do opisu głównego