dr inż. Bernadeta Rajchel – Doświadczenie pozauczelniane


  • Uprawnienia geologiczne nr XII-0175, XII kategorii w zakresie kierowania w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m,
  • Członek Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska.

Grant:

  • Projekt badawczy nr NN 525 25 28 40, temat projektu: „Ocena wpływu naturalnej migracji przypowierzchniowej substancji węglowodorowych na warunki eksploatacji wód mineralnych w uzdrowiskach na przykładzie Iwonicza Zdroju”, jako podwykonawca. Finansowane z NCN, 2012 r.

<- Wróć do opisu głównego