dr hab. Mirosław Kwieciński, prof. KPU – Najważniejsze publikacje


Autor 1 monografii, współautor 1 skryptu, autor i współautor ponad 90 artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach, redaktor naukowy 2 monografii, współredaktor naukowy 10 monografii.

Monografia

 • Kwieciński M. (1999),Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków.

Skrypt

Fudaliński J., Kwieciński M. (red.), (2006), Podstawy zarządzania. Antykwa, Kraków-Kluczbork.

Artykuły naukowe w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym m.in.:

 • Kwieciński M. (2000), Koncepcja wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie. „Organizacja
  i Kierowanie”, nr 1, s. 25 – 42,
 • Borowiecki R., Kwieciński M. (2001), Organizational Intelligence in Management of Restructuring Process of Polish Enterprises. [W:] Report on Management. Knowledge Management. Edited by
  G. Gierszewska. Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Committee of Organization and Management, Polish Academy of Science, Warszawa, p. 261 – 278,
 • Kwieciński M. (2008), Bezpieczeństwo informacji w organizacji chaotycznej. [W:] Technologie
  i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą. Pod red. naukową L. Kiełtyki. Difin, Warszawa, s. 245 – 251,
 • Kwieciński M., Passella K. (2013), Implementation of the business counterintelligence branch in enterprise structure. [W:] The Economic Security of Business Transactions. Editet by K. Raczkowski and F. Schneider. Chartridge Books Oxford, Oxford, p. 169 – 190,
 • Kwieciński M. (2015), Zarządzanie w warunkach konfrontacji. [W:] Riadienie bezpećnosti zlożitych systemom. Zbornik vedeckych a odbornych prac. Akademia Ozbrojenych Sił generala Milana Stefanika, Liptovsky Mikulas, s. 221 – 225,
 • Kwieciński M., Passella K. (2016), Budżetowanie służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych RP w latach 2002–2014. [W:] Służby specjalne we współczesnym państwie. Red. naukowa Z. Siemiątkowski, A. Zięba. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 78-98,
 • Kwieciński M., Passella K. (2016), Finansowe zmiany w funduszach operacyjnych polskich służb wywiadu i kontrwywiadu od 2006 r. – analiza budżetowa i obliczenia szacunkowe. [W:] Służby specjalne we współczesnym państwie. Red. naukowa Z. Siemiątkowski, A. Zięba. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 99-127,
 • Kwieciński M. (2017), Bezpieczeństwo informacji w telepracy oraz uwarunkowania bezpieczeństwa telepracy. „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”, nr 1, s. 24 – 26,
 • Kumorek M., Kwieciński M. (2018), Zarządzanie bezpieczeństwem ekspansji przedsiębiorstwa. [W:] Bezpieczeństwo poza militarne w XX-XXI wieku. Zagrożenia – wyzwania – koncepcje. Redakcja naukowa: Henryk Kromołowski, Katarzyna Kukowska, Agnieszka Kwiatek, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 175 – 185,
 • Kwieciński M. (2019), Wykorzystanie analizy wywiadowczej i osłony kontrwywiadowczej w ocenie zagrożeń zagranicznej ekspansji działalności przedsiębiorstwa [W:] Wywiad i kontrwywiad gospodarczy. Materiały z konferencji naukowych. Pod red. Hieronima Szafrana i Jerzego Wojciecha Wójcika, Zeszyty Naukowe, nr 1/2019, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa,
  s. 87 – 101,
 • Kwieciński M. (2020), Zarządzanie granicami ostrości konfliktu społecznego w obszarze kształtowania bezpieczeństwa publicznego (refleksje natury historycznej i bieżące). [W:] Zarządzanie zmianą. Innowacje – organizacje – bezpieczeństwo. Redakcja naukowa Jadwiga Mazur, Paulina Rojek-Adamek, Justyna Tomczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 139 – 148.